Seghwaert, locatie de Springplank

Irisvaart 6 -8 2724 TT Zoetermeer

  • Schoolfoto van Seghwaert, locatie de Springplank
  • Schoolfoto van Seghwaert, locatie de Springplank
  • Schoolfoto van Seghwaert, locatie de Springplank
  • Schoolfoto van Seghwaert, locatie de Springplank
  • Schoolfoto van Seghwaert, locatie de Springplank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een personeelslid verlof heeft zorgen wij ervoor dat er een bevoegde leerkracht de groep overneemt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De onderwijsvisie van onze school is terug te vinden in het schoolplan, de schoolgids en op de website van de school. Een aantal elementen zetten we hier op een rij: onze school werkt aan realisering van handelingsgericht werken. Het onderwijs op onze school is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; de mogelijkheden daartoe kennen wel grenzen, die op individuele basis worden bepaald aan de hand van de criteria.    

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies:

* preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen

* de zorg voor een veilig schoolklimaat

* een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie

* een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen

* een aanbod gericht op sociale veiligheid

* een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen

* het toepassen van een protocol voor medische handelingen  

Onze school hanteert bij het lesgeven een instructiemodel, waarbij alle leerlingen aan hun trekken komen. Meerbegaafde leerlingen kunnen snel aan de slag en minderbegaafde leerlingen krijgen extra instructie.   Onze school garandeert alle leerlingen een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8.  

Voor leerlingen, die er niet in slagen om zich het volledige onderwijsaanbod van de basisschool (referentieniveau F1) eigen te maken, formuleert onze school in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief.

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven