IKC De Watersnip

Cesar Franckrode 70 2717 BG Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Watersnip

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het verzuimprotocol staat beschreven hoe de vervanging geregeld wordt. Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt een invaller ingezet. Als er geen invaller is, wordt gekeken of een ambulante leerkracht kan invallen. Lukt dat niet dan wordt de groep verdeeld (m.u.v. de groepen 1, 2 en 3) over de andere groepen. Bij een parallelgroep wordt bekeken of de groepen samen les kunnen krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Watersnip richten wij onderwijs zoveel mogelijk op het individuele kind. Dit doen wij wel in groepsverband en in niveaugroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De methode 'Piramide' wordt gebruikt in de onderbouw. Bij 'Spelen en werken' worden (via planbord) verschillende thema gerichte vakken aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag, kunnen andere prioriteiten gesteld worden. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. Het gewijzigd aanbod wordt beschreven in de groepsplannen en de ondersteuningsperspectieven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs School ondersteuningsprofiel

1 Onderwijsvisie

Alle kinderen in Zoetermeer die zijn aangewezen op primair onderwijs (inclusief het speciaal onderwijs) hebben recht op de voor hen meest passende – zo thuisnabij mogelijke – plek met, voor zover dat op basis van hun onderwijsbehoeften gewenst is, passende ondersteuning en zorg. Bij de realisering van deze visie wordt nauw samengewerkt met de ouders/verzorgers van de leerlingen, aangezien zij een belangrijke rol binnen passend onderwijs vervullen.

Onze school werkt aan de hand van handelingsgericht werken. Deze werkwijze is gekoppeld aan de IHI werkwijze, die in paragraaf twee nader omschreven wordt. Wij bieden onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij richten ons onderwijs op de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen. Wij zijn nog niet in staat om individueel onderwijs te bieden en daarom worden de groepen per les onderverdeeld in ten minste drie niveaugroepen. Per les wordt gekeken welk kind in welke niveaugroep zijn instructie krijgt en aan het werk gaat. Met deze werkwijze kunnen alle kinderen, binnen de basisondersteuning, zich optimaal ontwikkelen. 
De Watersnip garandeert alle kinderen een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. Kinderen, die er niet in slagen om zich het volledige onderwijsaanbod van de basisschool eigen te maken, krijgen in samenwerking met de ouders/verzorgers, een ontwikkelingsperspectief. Zo kunnen zij op hun eigen leerlijn verder leren, waarbij de leerkrachten proberen het hoogst haalbare rendement te halen. 

2. De IHI-werkwijze (Integraal Handelingsgericht Indiceren) staat centraal

In Zoetermeer stellen wij het kind centraal. Alle organisaties handelen in het belang van het kind maar opereerden in het verleden afzonderlijk. Op 1 januari 2015 is Meerpunt opgericht, een centrum voor jeugd en gezin waarin alle partijen met elkaar gaan samenwerken die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-23 jaar. En hoe doen wij dat?

Hiervoor hebben wij de IHI werkwijze, Integraal Handelingsgericht Initiëren, met als centrale vraag “wat is nodig in het belang van deze leerling?”. 

Stap 1 De leerkracht:
Het is de leerkracht die in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ouders/verzorgers “aan de bel moet trekken” wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling daartoe aanleiding geeft. De leerkracht is de eerste onderwijsprofessional die signaleert. 

Stap 2 De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers:
Met de leerkracht, de ouders en de leerling wordt er gekeken naar wat er in de klas nodig is aan ondersteuning. Bijv. een koptelefoon om auditieve prikkels te verminderen, een wiebelkussen, rustige werkplek, time timer.

Stap 3 De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers – intern begeleider:
De ondersteuning heeft niet het gewenste resultaat. De intern begeleider van de school wordt ingeschakeld voor advies en ondersteuning.

Stap 4a De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers – intern begeleider – schoolmaatschappelijk werker:
Er is meer ondersteuning nodig dan alleen het onderwijs. De Schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld. In dit gesprek kan naar voren komen dat er sprake is van bredere problematiek bijv. armoede, verslaving, financiële zorgen, psychiatrische problematiek, huiselijk geweld. De schoolmaatschappelijk werker voert de domeincheck uit met als uitgangspunt 1 gezin – 1 plan.  

Stap 4b De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers – intern begeleider –ambulant begeleider – onderwijsadviseur:
Er is meer ondersteuning nodig in het onderwijs maar er is nog niet duidelijk wat de ondersteuning dan zou moeten zijn. Deskundigen uit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs denken mee.

Stap 5 De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers – intern begeleider –schoolmaatschappelijk werker - ambulant begeleider – onderwijsadviseur – directeur:
Alle betrokken partijen gaan in overleg met als doel: wat heeft deze leerling nodig, wat hebben de ouders nodig en wat heeft de leerkracht/school nodig. Het resultaat van dit overleg kan zijn dat er andere ondersteuning nodig is zoals: 

 • een onderwijs ondersteuningsarrangement (OOA een specifieke ondersteuning in de schoolsituatie)
 • een aanvullend onderzoek (intelligentie onderzoek/psycho -diagnostisch onderzoek, breed onderzoek bij signalen ADHD, dyslexie enz)
 • een andere onderwijsplek (BaO – BaO plaatsing)
 • hulpverlening

Dit IHI overleg wordt steeds met alle betrokken partijen eens per 6 – 8 weken vervolgd met als doel “werkt het wat wij doen”.

Stap 6 De leerkracht – de leerling - de ouders/verzorgers – intern begeleider –schoolmaatschappelijk werker - ambulant begeleider – onderwijsadviseur – directeur:
Ondanks alle ingezette hulp en ondersteuning blijkt dat regulier onderwijs niet passend is voor deze leerling. De school organiseert een besluitvormend IHI met ouders en alle betrokken professionals of een overstap naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend zou zijn. Als in het overleg overeenstemming wordt bereikt zal de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) direct worden afgegeven. Ouders kunnen hun kind nu gaan aanmelden op een SBO of SO school.

Klik hier voor een video over de IHI werkwijze. 

Wij bieden een basisondersteuning aan de kinderen die bestaan uit het volgende:

 • preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei- en opvoedproblemen
 • een aanbod voor kinderen met dyslexie
 • een aanbod voor meer- en minder begaafde kinderen - Plusklas en verlengde instructie
 • een aanbod gericht op sociale veiligheid en het voorkomen van pestgedrag (Kwink en groepsvormende activiteiten)
 • de zorg voor een veilig schoolklimaat
 • MRT - motorische remedial teaching 
 • Ouderkamer

Passend onderwijs en onze school:
IKC de Watersnip maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. Elke leerling heeft recht op een passende onderwijsplek, daar zorgen wij gezamenlijk voor. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband 

( www.passendonderwijszoetermeer.nl ).

Ondersteuning: 

Op het gebied van ondersteuning biedt onze school onderwijs van een zo hoog mogelijk kwaliteit. Het gaat hierbij om leerlingen te helpen hun mogelijkheden te benutten. Dit vatten wij samen als 'ondersteuning' met behulp van de IHI aanpak. De beschrijving van de IHI aanpak is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Als een IHI traject wordt gestart is dat altijd in samenwerking met ouders.

De basisondersteuning betekent bij de Watersnip dat het dagelijks het onderwijs afstemt op de leerling (handelingsgericht werken).

Tevens is er een interne ondersteuning, wat inhoudt dat een aantal preventieve en licht curatieve interventies plaats kan vinden. Te denken valt aan didactische ondersteuning; zoals dyslexie, maar ook begeleiding bieden op het gebied van gedrag.
Op regelmatige basis (volgens een vast schema) worden alle leerlingen door de leerkracht en intern begeleider besproken.

Wanneer de school kinderen die extra ondersteuning nodig hebben niet kan helpen, kan via het samenwerkingsverband extra ondersteuning geboden worden. Dat kan ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband zijn, een arrangement of een (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school. De ambulante begeleiding en het arrangement vindt plaats op school.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan gebeurt dit altijd volgens het IHI-overleg. Naast ouders en betrokkenen van school zijn ook ter zake deskundigen aanwezig bij het overleg.
Iedere maandag is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Zij kan worden ingezet om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Via de besturen zijn alle scholen in Zoetermeer aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (Meerpunt). Het gaat hier om een samenwerking tussen onderwijs en diverse zorginstellingen om te zorgen dat alle leerlingen de juiste ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Voordat een leerling aangenomen kan worden, wordt rekening gehouden met de 'grenzen aan de zorg'. Omdat niet alle scholen gelijk zijn, zijn niet alle 'grenzen aan de zorg' op iedere school gelijk. Voordat iedere leerling wordt ingeschreven op onze school, wordt zorgvuldig onderzocht of wij de leerling het onderwijs en de zorg kunnen bieden dat het nodig heeft. Aspecten die bekeken worden zijn:
* ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling
* sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, belangen van de andere leerlingen worden ook meegewogen
* mate van zelfredzaamheid van de leerling
* medicatie van de leerling
* deskundigheid binnen de school
* draagvlak binnen de school
* veiligheid voor alle betrokkenen binnen de school
* geschiktheid van het schoolgebouw
* de te leveren kwaliteit van de school.

Wanneer goede afspraken zijn gemaakt met ouders is het mogelijk om kleine medische handelingen uit te voeren of medicatie te geven. Hiervoor moet een medicatieprotocol ingevuld worden, waar duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft. Het is belangrijk dat de school volledig en tijdig op de hoogte wordt gebracht.
In het leerlingvolgsysteem wordt een signaal opgenomen, zodat ook het team direct weet hoe te handelen. Uw kind heeft op school niet alleen met de eigen leerkracht te maken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven