IKC Meester Verwers

Forelsloot 1-2 2724 CA Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Meester Verwers

In het kort

Toelichting van de school

IKC Meester Verwers is een school in transitie. Voortbouwend op onze kennis van Montessori onderwijs gaan we het schooljaar 2021-2022 gebruiken om een nieuwe missie en visie te bepalen. Tevens verhuizen we in mei 2022 naar een gloednieuw gebouw aan de Moerbeigaarde. We gaan op de nieuwe locatie een hernieuwde start maken met een vernieuwd onderwijsconcept. We nemen de kennis en materialen mee uit het Montessori concept. We schakelen over naar meer gestructureerde methodes voor rekenen en taal.  

We starten het schooljaar 2021-2022 met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt. We zullen gedurende dit schooljaar ons voorbereiden op de invoering van een nieuwe methode taal en lezen voor het schooljaar 2022-2023. Ook zullen we bij de opening van het nieuwe gebouw een nieuwe naam gaan dragen.   We blijven als school natuurlijk een Integraal Kindcentrum (IKC) onderdeel van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ). Wij werken ook in het nieuwe IKC samen met Kern-Kinderopvang.  

In onze schoolgids van vorig jaar stonden onze uitgangspunten van het vernieuwingsconcept van Maria Montessori. Deze laten we (vooralsnog) niet los.

•        Ieder kind is uniek en wordt gekend. 

•        We staan voor uitdagend en modern onderwijs waarbij „help mij het zelf te doen? centraal staat. Individuen die hun eigen keuzes hebben leren maken en zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Wij maken gedurende het schooljaar 2021-2022 gebruik van de montessorimaterialen die we hebben, gecombineerd met moderne lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs.

•        Op onze school wordt gewerkt en gehandeld volgens de volgende principes; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken. De vrijheid van werkkeuze, individualisering, geloof en plezier in de eigen mogelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol.

•        Leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod af op de leerlingen. Kan een kind meer aan dan bieden wij meer aan en verdiepen de lesstof. Kinderen die moeite hebben met een bepaald vakgebied bieden wij extra begeleiding.

•        De ontwikkeling van de individuele leerling wordt nauwlettend gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem. 

•        Kinderen worden gestimuleerd een eigen standpunt te verwoorden op basis van argumenten en leren kritisch naar de mening van anderen te luisteren.

•        De school heeft een actief professionaliseringsbeleid voor het personeel. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • montessorionderwijs
  • leer het mij zelf te doen
  • ouder-kind gesprekken
  • vrijheid in gebondenheid
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven