CNS Herédium

Schoolstraat 3 4122 GA Zijderveld

Schoolfoto van CNS Herédium

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om transparant en eerlijk om te gaan met de resultaten. Op deze website van Vensters PO zullen steeds meer toetsresultaten te vinden zijn. Dat is een goede zaak! Maar wij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs meer is dan kale cijfers van toetsresultaten. Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. De scholen van TriVia hebben een eigen kwaliteitskader opgesteld, zie onze website http://www.cnsheredium.nl/trivia_kwaliteit_van_onderwijs_.html

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er zijn twee toetsmomenten via het citoleerlingvolgsysteem, te weten in januari en in juni van het schooljaar. De resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd met daarna vastgestelde doelen voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we de wijze waarop we de aard van de zorg vaststellen en de wijze waarop we de effecten van de gegeven zorg nagaan verbeterd door systematisch via methode gebonden toetsen en Cito toetsen deze te evalueren. Bij het vaststellen van een nieuw handelingsplan voor een groep wordt het voorgaande handelingsplan geëvalueerd.De onderwijstijd voldoet nu, door 30 april als een vrije dag te rekenen, aan de wettelijke eisen. De onvolledigheden in de Schoolgids en het Schoolplan zijn aangepast.

De inspectie heeft ons in het laatste bezoek 2014 2015 als voldoende beoordeeld en het basisarrangement toegekend. 

Terug naar boven