CNS Herédium

Schoolstraat 3 4122 GA Zijderveld

Schoolfoto van CNS Herédium

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om transparant en eerlijk om te gaan met de resultaten. Op deze website van Vensters PO zullen steeds meer toetsresultaten te vinden zijn. Dat is een goede zaak! Maar wij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs meer is dan kale cijfers van toetsresultaten. Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. De scholen van TriVia hebben een eigen kwaliteitskader opgesteld, zie onze website http://www.cnsheredium.nl/trivia_kwaliteit_van_onderwijs_.html

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er zijn twee toetsmomenten via het citoleerlingvolgsysteem, te weten in januari en in juni van het schooljaar. De resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd met daarna vastgestelde doelen voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkracht van groep 7 geeft bij het laatste rapport een voorlopig advies. Samen met de IB-er is dit advies opgesteld. In groep 8 wordt tijdens het KOL (kind-ouder-leerkracht) gesprek gesproken over de verwachtingen t.a.v. het schooladvies. In januari wordt tijdens het adviesgesprek het definitief schooladvies gegeven. Alle open dagen van het voortgezet onderwijs worden bijtijds bekend gemaakt. We hebben goede betrekkingen met het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een warme overdracht en er vindt regelmatig overleg met enkele scholen plaats. We worden ook op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen: Samen met de kinderen, ouders en onze Hemelse Vader werken we aan de ontwikkeling van ieder kind. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van die ander. Op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. In de klas leren de kinderen samen te werken en van elkaar te leren.

Veiligheid: Op school willen we een veilige omgeving creëren waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn en zich op zijn of haar unieke wijze kan ontwikkelen. Door aandacht te geven aan sociale vaardigheden, willen we kinderen weerbaar maken, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf en die ander.

Groeien: Kinderen kunnen zich op een verschillend niveau en tempo ontwikkelen. Binnen de groepen is het onderwijsaanbod gericht op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Naast kennisontwikkeling is er aandacht voor het aanleren van vaardigheden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • groeien
  • samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we de wijze waarop we de aard van de zorg vaststellen en de wijze waarop we de effecten van de gegeven zorg nagaan verbeterd door systematisch via methode gebonden toetsen en Cito toetsen deze te evalueren. Bij het vaststellen van een nieuw handelingsplan voor een groep wordt het voorgaande handelingsplan geëvalueerd.De onderwijstijd voldoet nu, door 30 april als een vrije dag te rekenen, aan de wettelijke eisen. De onvolledigheden in de Schoolgids en het Schoolplan zijn aangepast.

De inspectie heeft ons in het laatste bezoek 2014 2015 als voldoende beoordeeld en het basisarrangement toegekend. 

Terug naar boven