CNS Herédium

Schoolstraat 3 4122 GA Zijderveld

Schoolfoto van CNS Herédium

Het team

Toelichting van de school

CNS Herédium heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie. De leerkrachten werken met plezier en willen het maximale uit elk kind halen.

Ons leerkrachtenteam is een goede mix van jong en oud en van mannen en vrouwen. Daarnaast werken er meerdere leerkrachten fulltime, wat voor rust, regelmaat en structuur in de groepen zorgt. Het team is didactisch en pedagogisch vaardig; de leerkrachten weten goed hoe ze de leerlingen iets aan kunnen leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De groepsleerkrachten geven les aan hun eigen groep en zorgen voor de continuering van het onderwijs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen uit hun groep. In de werktijd van fulltime werkende leerkrachten zit een gedeelte waarop zij niet-lesgebonden taken uitvoeren. Wanneer een leerkracht niet-lesgebonden taken heeft, of op oudere leeftijd gebruik maakt van de duurzame inzetbaarheidsregeling, wordt het lesgeven overgenomen door een vervanger.

Momenteel is het moeilijk vervangers te vinden wanneer een leerkracht door ziekte of om een andere reden moet verzuimen. De school probeert mogelijke uitval van lessen als gevolg hiervan tot een minimum te beperken. Mocht de school geen vervanger kunnen vinden dan wordt de eerste dag van de vervanging intern opgelost. Ouder(s), verzorger(s) krijgen tenminste één dag van te voren via Parro informatie over verlof / afwezigheid personeel, zodat zij maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kind.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het vak Blink, een geïntegreerde methode van aardrijkskunde ,geschiedenis ,biologie en creatieve vakken, zit ook wetenschap & techniek verweven welke voldoet aan de kerndoelen van het primair onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Meer- en minder begaafdheid: Voor leerlingen met een  leerachterstand heeft CNS Herédium een Remedial Teacher. Voor meer begaafden is er  de Dolfijngroep waar onze kinderen wekelijks heen gaan. De Dolfijngroep is  intern. Voor de meer begaafden plus is er de Delfinogroep waar de kinderen  een keer per week naar toe gaan. Deze voorziening is op een andere school binnen TriVia, namelijk De Ontdekking in Hei- en Boeicop.            

Gedragsproblematiek: Onze school is een Kanjerschool. De leerkrachten  hebben de opleiding van de Kanjertraining gevolgd en zijn gediplomeerd. Tevens is er een gedragsspecialist in dienst.            

Fysieke  beperking: Onze school is  grotendeels toegankelijk voor kinderen met een rolstoel.            

Dyslexie/Dyscalculie: Wij bieden leerlingen met  dyslexie /dyscalculie extra ondersteuning in de vorm van aangepast lesmateriaal en wanneer nodig ondersteuning door de Remedial Teacher.               

Schoolklimaat: Onze school wil een  school zijn die zorg draagt voor alle leerlingen. Ons motto is “Samen met jou”. Er is veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. We hechten veel waarde aan het welbevinden van de leerlingen en veiligheid. 

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn onmisbaar in  de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Wij vinden ouder-betrokkenheid erg belangrijk  en willen ouders zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind  en de activiteiten op school.     

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Samen met het samenwerkingsverband kijken wij wat mogelijk en haalbaar is voor onze leerlingen en leerkrachten. We willen een school voor het dorp en de omgeving zijn, waar alle kinderen naar toe kunnen. Op dit moment is er een 'Weer Samen Naar Schoolklas' in onze school gehuisvest. Waar mogelijk wordt er gebruikt gemaakt van elkaar expertise. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Na schooltijd kunnen de leerlingen  op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij BSO De Woerdkanjers in Schoonrewoerd van Kinderopvang Dichtbij.

Terug naar boven