Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Vrije 32 4301 JZ Zierikzee

  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge
  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hebben we relatief kleine groepen. Deze kunnen zorgen voor een sterkere fluctuatie van de resultaten. 

We werken jaarlijks met een groepsgerichte aanpak om het beste uit elk kind te halen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden twee keer per jaar de IEP (Inzicht Eigen Profiel) toetsen afgenomen. Dit doen we voor de vakgebieden lezen, taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat.  Deze gegevens sluiten aan bij de eindtoets van groep 8 en vormen ons leerlingvolgsysteem.  Samen met de resultaten van de methodetoetsen, de gesprekken met de kinderen en het dagelijks werk stellen we de onderwijsplannen bij. Hierin beschrijven we op welke wijze we met de kinderen werken aan de volgende stap in hun ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Samen met kinderen en ouders werken we toe naar een optimaal resultaat en een passende schoolkeuze.
In de maand november ontvangen de kinderen en hun ouders voorlichting over de diverse soorten van onderwijs.
Van de groepsleider ontvangen zij een voorlopig advies.
Voor 1 maart wordt het schooladvies gegeven. Dit is zowel door het team, als met de ouders en de leerling besproken. 
Het advies is gebaseerd op:
-de indruk van het kind gedurende zijn hele basisschooltiijd,

  • de laatste rapporten,
  • de studievaardigheden van het kind,
  • de resultaten van toetsen ( methodetoetsen en IEP toetsen),
  • de algemene indruk van het kind en de wens van het kind.

De kinderen gaan naar diverse middelbare scholen in de regio:  CSG Prins Maurits, Pontes Pieter Zeeman, Calvijn College, Goese Lyceum, Ostrea Lyceum en SvPO Kapelle.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om de kinderen te ondersteunen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling, geven wij in iedere groep de Kanjertraining en krijgen de kinderen iedere week een Rots & Water training. Ook maken we gebruik van Klassenbouwers en Goed van start. Hierbij leren de kinderen positief over zichzelf en de ander te denken. Kinderen krijgen handvatten hoe zij kunnen reageren in bepaalde sociale situaties.
In deze trainingen wordt ook aandacht besteed aan pesten. Wat is het eigenlijk? En wat kun je er aan doen? Mocht een kind aangeven dat hij/zij gepest wordt, dan verwijzen we altijd naar dat wat de kinderen hebben geleerd: pesten wordt niet getolereerd!
Juf Esther in ’t Anker is de coördinator Sociale Veiligheid; zij is op onze school aanspreekpunt bij incidenten ten gevolge van pesten.
Voor een melding kan het kind terecht bij zijn groepsleider en/of de coördinator terecht. Een melding wordt altijd serieus genomen.
De coördinator begeleidt en coördineert de vervolgstappen met alle betrokkenen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vriendelijk
  • Veilig
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in kader van het vierjaarlijks onderzoek in mei 2019 bezoek gehad van de inspectie. De school heeft op alle onderdelen voldoende of goed gescoord. Het volledige rapport volgt na vaststelling en publicatie door de inspectie. 

Terug naar boven