Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Vrije 32 4301 JZ Zierikzee

  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge
  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een enthousiast en professioneel team van groepsleiders en ondersteunend personeel. 

We hebben ook een aantal experts die samenwerken met het team rondom de schoolontwikkeling:

  • Coaches stichting LeerKRACHT.
  • Expert gedrag met Rots&water
  • Expert meer- en hoogbegaafdheid.
  • Expert rekenen en expert taal/lezen.

Deze collega's krijgen, naast hun lestijd, hiervoor ambulante tijd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is wegens verlof of ziekte. Voor de vervanging maken we gebruik van onze eigen Radar invalpool en als er geen vervanger beschikbaar is proberen we het intern te regelen.

Vanwege het lerarentekort kan het ook zo zijn dat er geen vervanger beschikbaar is en er lesuitval ontstaat. De directeur gaat dan in overleg met het bestuur voor instemming om de groep vrij te roosteren. De directeur stelt ouders met een Parro en mailbericht op de hoogte dat er geen vervanging is en dat de stamgroep vrij is. De school wijst ouders hierin op de volgorde voor opvang.
Allereerst vraagt de school ouders om zelf de opvang voor de kinderen te regelen, dat betekent dat ze thuis of door bekenden opgevangen worden. (Ouders die al gebruik maken van de opvang van Kibeo, kunnen daar noodopvang regelen). De kinderen die thuis of op een opvangadres zijn werken daar zelfstandig met de taken van het weekplan. Als er thuis geen device beschikbaar is, dan is het mogelijk om het Chromebook op school op te komen halen.
Als voorgaande opties voor opvang niet mogelijk zijn, dan regelt de school noodopvang voor het kind. Het kan zijn dat het kind wordt opgevangen in een andere stamgroep of door de onderwijsondersteuner. Het kind maakt daar het werk van het weekplan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen Radar zijn verschillende vakleerkrachten die op de scholen worden ingezet. Denk aan bewegingsonderwijs, Rots&Water, Kanjer, ICT, etc. 

We werken met zeven driejarige stamgroepen. Dat ziet er dan als volgt uit. Er zijn twee groepen 1-2, drie groepen 3-4-5 en twee groepen 6-7-8. De stamgroep is de ‘thuisgroep’. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In onze individualiserende maatschappij is de Jenaplanschool voor veel kinderen de plaats waar ze kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samen leven en leren samen werken. We gunnen de kinderen die kans! In de stamgroep oefen en ervaar je, hoe het is om jongste te zijn in een groep en ook middelste en oudste. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. Kinderen groeien van leerling naar gezel en meester, een eeuwenoud principe. En als de oudsten eens willen laten zien hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: ‘Weet je nog toen jij de jongste was….’ Kinderen zitten drie jaar in eenzelfde stamgroep bij, als het kan, dezelfde stamgroepleider(s). Drie jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Drie jaar de tijd om een relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling want ‘zonder relatie, geen prestatie’.
Dat  betekent voor de stamgroepleiders dat ze intensiever samenwerken met de collega van de parallelgroep aan het onderwijs voor de kinderen. Er zijn ook momenten dat er groepsdoorbroken gewerkt wordt. Samen waar het kan en alleen waar het moet!

De stamgroepleiders werken samen met de medewerkers van Kibeo aan een doorgaande ontwikkeling voor het jonge kind. De stamgroepen spelen samen met de peuters op het plein, ze nemen met regelmaat een kijkje bij elkaar in de groep en werken met een warme overdracht.

Op onze school heeft de Nelly de Bruijne (directeur) de dagelijkse leiding. Zij is verantwoordelijk voor de hele organisatie en de ontwikkeling van de school op weg naar een kindvoorziening vanaf peuterleeftijd tot twaalf jaar.
De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door Esther in 't Anker (intern begeleider). Zij is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen rondom passend onderwijs. Zij zorgt ervoor dat kinderen met specifieke (zorg)behoeften zoveel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zij vraagt begeleiding of onderzoeken aan en regelt hulp. Ouders kunnen, naast de groepsleiders, ook met hun vragen bij haar terecht. Zij heeft hiervoor twee dagen beschikbaar.
Binnen de school werkt ook ondersteunend personeel. Er is een onderwijsassistent, die is drie dagen per week aanwezig voor begeleiding van kinderen en werkt samen in de onder- en middenbouw. Er is een leerkrachtondersteuner, die is twee en een halve dag per week aanwezig voor verlengde instructie en voor begeleiding van kinderen en werkt samen in de bovenbouw.
Er is een administratief medewerker die drie dagdelen per week werkt. Ook is er een vrijwilliger die twee dagen conciërgetaken invult. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en staat samen spelen en ontdekken centraal. De onderwijstijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het hart van het Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie.

Het Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. De zeven essenties maken de focus van onze school duidelijk: “We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze kunnen nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en dragen verantwoordelijkheid.

We werken thematisch met de vakken wereldoriëntatie en taal en maken hierbij gebruik van de methodiek Alles-in-1

Rekenen: schoolbreed investeren we in handelend en spelenderwijs rekenen en maken hierbij gebruik van de methodiek en de materialen van Met Sprongen Vooruit.

Lezen: schoolbreed investeren we in leesplezier, vrij lezen met verwerking en Boekenkring, samen met de leesconsulent.
Vanaf groep 4 is het vak begrijpend lezen geïntegreerd in het leesonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school zijn we aardig op weg om kinderen de juiste hulp en ondersteuning te bieden. We vragen arrangementen aan waar nodig is en regelen extra begeleiding binnen of buiten de klas. We werken met driejarige stamgroepen en ondersteuning van extra personeel in de midden en bovenbouw, hiermee streven we naar voldoende begeleiding van de kinderen als mogelijk is in de groep en waar nodig er buiten.

Ouders en kinderen worden samen uitgenodigd bij gesprekken Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. Samen voor het kind. HGPD is een werkwijze waarbij de groepsleider op een snelle en positieve manier tot handelingsadviezen komt. Tijdens een gesprek worden de zorgen over een kind in kaart gebracht, maar vooral ook de positieve kanten belicht. Aan het begin van het jaar komen nieuwe ouders en hun kind op school om te vertellen wat ze willen leren en bijvoorbeeld waar ze hulp bij nodig hebben. De andere ouders en kinderen hebben dit gesprek al in juni gevoerd. We betrekken kinderen en nodigen hen ook uit om deel te nemen aan gesprekken die over hun ontwikkeling gaan. Groepsleiders analyseren de toetsgegevens en de observaties, maken passende onderwijsplannen en werken met de collega's samen om nieuwe lessen te ontwerpen voor verbetering van het onderwijs. Zodat de kinderen met plezier blijven leren en ontwikkelen. 
De extra ondersteuning van een ambulant begeleider in de groep en samenwerken met de collega uit de parallel stamgroep kan ook al enorm helpend zijn. We werken met de digitale ondersteunende programma's van Snappet, Lexima en met Prowise learn. De kinderen kunnen de opdrachten online maken op hun Chromebook.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven