CBS De Delta

M A D Bakkerstraat 41 9354 BR Zevenhuizen (Groningen)

  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta

Het team

Toelichting van de school

Een relatief jong en enthousiast team geeft les aan onze leerlingen. De leerkrachten hebben een leeftijd van 34 tot 57 jaar. Drie van onze combinatiegroepen hebben 2 groepsleerkrachten, die nauw samenwerken en elkaar aanvullen. In de andere groep wordt lesgegeven door 1 leerkracht. Onze leerkrachten hebben de regie over de groep en zijn goed op de hoogte welke onderwijsbehoeftes de leerlingen hebben. 

Alle leerkrachten hebben hun eigen specialisaties waarmee ze de kwaliteit van ons onderwijs monitoren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof bij ziekte van de leerkracht
Wanneer de leerkracht ziek is, wordt er gekeken of er een invaller geregeld kan worden. Quadraten heeft zich aangesloten bij het RTC Groningen. Het RTC organiseert met meer grote besturen in de provincie Groningen en Drenthe twee belangrijke zaken: het inrichten van een flexpool voor vervanging en het organiseren van mobiliteit om in een krimpend scenario jonge mensen een kans te geven voor het onderwijs. Quadraten heeft leerkrachten aangesteld die in vanuit de flexpool werken en voor kort, tijdelijke vervanging worden ingezet. Door het RTC wordt de vervanging ondergebracht bij SLIM! Personeelsbemiddeling. Deze instantie zendt invallers uit naar de scholen als de vraag naar vervanging wordt doorgegeven.   Wanneer er onverhoopt geen invaller gevonden wordt, dan proberen we intern een andere oplossing te vinden. 

Mocht er ook intern geen oplossing gevonden worden, dan kunnen we de groep nog verdelen over de andere groepen. In uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd. Hierover zullen we ouders altijd zo spoedig mogelijk informeren. Dit gebeurt via het Ouderportaal, de mail  of via  de telefoon. Door leerkrachttekorten in het basisonderwijs komt het helaas steeds vaker voor dat een vacature niet altijd ingevuld kan worden. 

Wanneer een leerkracht langdurig vervangen moet worden wordt in overleg met SLIM! gekeken of het mogelijk is voor langere termijn een vaste invalleerkracht in te zetten. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn gegroepeerd in klassen met 2 combinatiegroepen. Binnen ons onderwijs wordt gebruik gemaakt van werkvormen die samenwerkend leren bevorderen. Eigenaarschap en het bevorderen van zelfstandigheid vinden wij belangrijk voor onze leerlingen.

Voor het vak bewegingsonderwijs krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 tweemaal per week les van een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven