De Diamant

St. Janstraat 21-23 2435 WX Zevenhoven

Daltonschool de Diamant laat een kind schitteren. 
Verantwoordelijkheid nemen
verantwoording geven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van de eindtoets worden automatisch in deze schoolgids geplaatst.

De gegevens van 16-17, 17-18 en 18-19 zijn de eindopbrengsten van De Diamant. Oudere gegevens zijn van de Johannes de Doperschool.

De gegevens van de Diamant zijn niet juist. Niet alle kinderen zijn meegenomen. Dit komt omdat de leerlingen van de locatie Zevenhof door het systeem gezien worden als nieuwe leerlingen (< 2 jaar op school).
In 16-17 was de opbrengst 84,9 en in 17-18 84,2.

Vanaf schooljaar 2018-2019 worden alle leerlingen van groep 8 in de eindopbrengsten meegenomen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in groep 3 t/m 8 de Citotoetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling afgenomen. Hiermee kunnen we de individuele ontwikkelingen van de leerlingen volgen. 
De leerkrachten analyseren de resultaten op groepsniveau en door de IB-er worden de resultaten op schoolniveau in kaart gebracht. 
Op grond van de resultaten kijken we kritisch naar het onderwijsaanbod en worden indien nodig aanpassingen gedaan. Deze worden vastgelegd in de groepsplannen en de schoolevaluatie.

Naast de toetsresultaten kijken we ook naar de algemene ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in een kindportfolio met daarin ook eigen werk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven