Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Olavstraat 31 4765 CP Zevenbergschen Hoek (Gem. Moerdijk)

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Les over fossielen
  • Les over fossielen
  • Leren van elkaar door activiteiten door de hele school met alle kinderen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2013-2014 hadden we twee leerlingen die op op grond IQ, leerrendement en uitstroomverwachting een ontwikkelingsperspectief hebben. Deze leerlingen hebben zo lang als mogelijk het onderwijs van de basisgroep gevolgd.

In schooljaar 2014-2015 staat een leerling met ongeldige score. Deze leerling heeft de eindtoets door omstandigheden op een andere school gemaakt en is dus niet in de berekening van onze school meegenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden halverwege het schooljaar gemeten en geanalyseerd. Vanuit deze resultaten worden de doelen voor het einde schooljaar gesteld en/of eventueel aangepast. Doelen naar beneden brengen gebeurt enkel en alleen als daar goed onderbouwde redenen toe zijn.

De school stelt elk jaar minimumdoelen en streefdoelen. De minimumdoelen liggen altijd op of boven de inspectienorm. De streefdoelen worden gewaagder gesteld. Bij het stellen van de doelen houden we rekening met de populatie van de school en het aantal gewichtenleerlingen zowel op schoolniveau als op groepsniveau. 

De tussenresultaten zijn het gevolg van de doelen die aan het begin van het schooljaar door directie en leerkrachten zijn gesteld. Gedurende deze onderwijsperiode houden we de vinger aan de pols door middel van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven