Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Olavstraat 31 4765 CP Zevenbergschen Hoek (Gem. Moerdijk)

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Les over fossielen
  • Les over fossielen
  • Leren van elkaar door activiteiten door de hele school met alle kinderen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2013-2014 hadden we twee leerlingen die op op grond IQ, leerrendement en uitstroomverwachting een ontwikkelingsperspectief hebben. Deze leerlingen hebben zo lang als mogelijk het onderwijs van de basisgroep gevolgd.

In schooljaar 2014-2015 staat een leerling met ongeldige score. Deze leerling heeft de eindtoets door omstandigheden op een andere school gemaakt en is dus niet in de berekening van onze school meegenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden halverwege het schooljaar gemeten en geanalyseerd. Vanuit deze resultaten worden de doelen voor het einde schooljaar gesteld en/of eventueel aangepast. Doelen naar beneden brengen gebeurt enkel en alleen als daar goed onderbouwde redenen toe zijn.

De school stelt elk jaar minimumdoelen en streefdoelen. De minimumdoelen liggen altijd op of boven de inspectienorm. De streefdoelen worden gewaagder gesteld. Bij het stellen van de doelen houden we rekening met de populatie van de school en het aantal gewichtenleerlingen zowel op schoolniveau als op groepsniveau. 

De tussenresultaten zijn het gevolg van de doelen die aan het begin van het schooljaar door directie en leerkrachten zijn gesteld. Gedurende deze onderwijsperiode houden we de vinger aan de pols door middel van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven