Basisschool De Regenboog

Regenboogstraat 1 4761 ZX Zevenbergen

  • De kinderen kijken naar een toneelstuk van de leerkrachten.
  • Culturele vorming met creatieve en kunstzinnige lessen in de aula.
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Regenboog!

Wij zijn een school waar kinderen met plezier naar toe gaan.
Op de Regenboog inspireren we kinderen, dagen we ze uit tot het leren van nieuwe dingen, zodat zij goed voorbereid worden op de maatschappij van de 21e eeuw. We willen het mogelijk maken dat onze kinderen talenten ontwikkelen om betrokken in het leven te staan, ondernemend te kunnen werken en nieuwsgierig te leren

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, werken en vieren
  • Veilig en zorgzaam
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Duurzaam vanuit werkgeluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Regenboog heeft gemiddeld in een schooljaar 240 lln. 
Op 1 oktober 2020 hadden wij 234 leerlingen. Op 1 oktober 2021 hadden wij 224 leerlingen. Op 1 februari 2022 verwachten wij 236 leerlingen en dat aantal loopt gedurende het school jaar nog wat op. Onze school staat in een krimpregio. Alle scholen van de Waarden in Zevenbergen lopen iets terug in leerlingenaantallen.

Ouders kiezen voor onze school, omdat de sfeer en de uitstraling van onze school ouders aanspreekt. De school voelt veilig aan en de onderbouwgroepen proberen we wat kleiner te houden. Het groepsgemiddelde van de school ligt rond de 25 leerlingen per groep. Er werkt een actief, gemotiveerd team dat heel toegankelijk is voor ouders. Wij zijn voortdurend bezig met innovatie en staan zo actief in de maatschappij van de 21e eeuw. Wij werken actief met ouders samen; deze samenwerking bevordert het welbevinden en de leerontwikkeling van de kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van Passend Onderwijs is een landelijke CJG opgezet. Het CJG Moerdijk is een netwerkorganisatie waarin Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19, Surplus Welzijn, MEE en JPP nauw samenwerken. Schoolmaatschappelijk Werk maakt hier deel van uit. Daarnaast zijn er directe samenwerkingsafspraken met Bureau Jeugdzorg en de GGZ. Het doel van het CJG is de interne zorgstructuur van school te versterken en indien nodig alle ketenpartners rondom kinderen en hun gezin aan tafel te krijgen, het zogenaamde Multidisciplinair Casus-overleg Jeugd (afgekort: MCJ).  Door deze opzet ontstaat er een structuur waarbij één passend plan voor het kind en zo nodig het hele gezin opgesteld kan worden. Tevens draagt het MCJ bij aan het vergroten van de handelsbekwaamheid van het intern zorgteam en/of leerkrachten.                         
Ook als ouder kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk geeft namelijk antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG terecht.
Op onze school werken we samen met schoolmaatschappelijk werk van Stichting Surplus. Dit is bedoeld om vroegtijdig op en vanuit de school hulp in te kunnen zetten voor leerlingen en hun ouders die extra zorg nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan uiteenlopende vragen over: zindelijkheid, zelfstandigheid, spelen met leeftijdsgenootjes, pesten, de gevolgen van een echtscheiding, een sterfgeval in de familie.

Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er samen achter te komen wat de reden daarvan is. Soms ‘lijkt’ het op school gewoon goed te gaan met uw kind terwijl u thuis hele andere signalen krijgt.  Het kan bijvoorbeeld zijn dat er stiekem gepest wordt, want pesten is iets dat helaas ook wel eens bij ons op school voorkomt. We hebben als school een gedragscode opgesteld. Hierin staan de afspraken van het team hoe we op school omgaan met pesten.  We handelen daar naar en proberen zo het pesten op een zorgvuldige manier aan te pakken. Wij hopen dan dat wij zo laagdrempelig zijn dat udat bespreekbaar maakt. Samen met u kunnen we dan naar mogelijke hulp/oplossingen zoeken.

Terug naar boven