Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

Bloedkoraal 1 4762 BJ Zevenbergen

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stap 1: verzoek om invaller wordt bij de vervangerspool ingediend. Antwoord: ja, er is een invaller beschikbaar, invaller wordt ingezet. Indien geen vervanger beschikbaar is -> stap 2  

Stap 2: inzet ambulante leerkracht (of directeur). Dit heeft niet de voorkeur, omdat ander werk en afspraken blijven liggen. Als de inzet van een ambulante leerkracht niet mogelijk is -> stap 3  

Stap 3: Verdelen van de groep over andere groepen (eerste dag) of ouders worden op de hoogte gesteld dat de volgende dag de groep thuisblijft. Kinderen die thuis geen opvang hebben, worden op school opgevangen. We streven ernaar het lesprogramma dan op een digitale manier voort te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van het team

Het team van de school bestaat uit 19 personen, die onder andere de volgende functies en taken uitoefenen:

 • De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Hij is eindverantwoordelijk voor alle beleidszaken en speciaal belast met personeelszaken, materieel en financieel beleid, organisatie en communicatie en PR. Daarnaast maakt de directeur deel uit van het directeurenberaad van Stichting De Waarden.
 • De directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren en de IB-er het managementteam van de school.
 • De Intern begeleider coördineert alle zaken omtrent extra zorg. Ook ondersteunt de Intern Begeleider de leerkrachten bij de hulpverlening aan zorgleerlingen. De school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor remedial teaching. Overigens altijd in goed overleg met de ouders. 
 • Groepsleerkrachten hebben natuurlijk een lesgevende taak, maar dragen ook zorg voor extra begeleiding in de klas. Zij streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerling.   

Naast een lesgevende taak verricht iedere leerkracht een aantal taken die van belang zijn voor de hele schoolorganisatie. Enkele leerkrachten hebben een specialisme.

De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder problemen. Bij sommige kinderen gaat het wat langzamer, maar er is ook een klein percentage kinderen dat buitengewoon snel leert. In beide gevallen spreken we op onze school van zorgleerlingen. Als een leerling buitengewoon snel leert, spreken we over meerbegaafdheid. In de begeleiding van deze kinderen ligt de nadruk op differentiatie binnen de leerstof (aanpak 3). Daarnaast kunnen we de lesstof compacten. Zo komt er tijd vrij om te werken in een Plusmap. Hierin zit stof voor de meerbegaafde leerlingen die uitdaging en verrijking nodig hebben. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om aan projecten van Minka Dumont te werken. Wij streven ernaar deze leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen leerjaar te begeleiden. Een leerjaar overslaan wordt slechts overwogen wanneer dat ook op sociaal-emotioneel gebied het beste is voor de leerling.  Binnen onze stichting is het mogelijk om een leerling aan te melden voor de Breinklas. Een plek voor ( hoog ) begaafde leerlingen die naast het reguliere onderwijs vaak andere onderwijsbehoeften hebben. Een ochtend in de week kunnen de leerlingen werken met ontwikkelingsgelijken om samen met en van elkaar te leren. De toelatingscommissie bepaald of de leerling wel of niet kan deelnemen aan de Breinklas. Momenteel is de Breinklas in de Neerhof gevestigd.

Er zijn echter ook kinderen die onvoldoende scoren bij Cito-toetsen en/of regelmatig onvoldoendes halen bij de methode-gebonden toetsen. Voor deze kinderen wordt aanpak 1 ingezet. Zo krijgen ze meer instructie en de lesstof wordt aangepast. Wanneer dit niet voldoende resultaat oplevert, dan onderneemt de leerkracht actie. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk en is als zodanig de spil in de zorg rond ieder kind in de klas.

Ondersteuningsplannen

Driemaal per jaar zijn er zorgweken. Tijdens deze weken wordt er een analyse gemaakt van de toetsresultaten van Cito en de methodetoetsen. Naar aanleiding van deze analyse worden er ondersteuningsplannen opgesteld (op groep- en individueel niveau). Hierin wordt vastgelegd wat er de komende periode aangeboden moet worden aan welke leerlingen. Na iedere toetsperiode (oktober, februari en juni) wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar is er een uitgebreide overdracht naar de leerkracht van het volgend schooljaar. De ondersteuningsplannen worden opgesteld aan de hand van vijf vragen:

 1. Wat gaat er goed?
 2. Wat kan er beter?
 3. Wat ga je doen?
 4. Wat heb je nodig?
 5. Wat wil je bereiken/doel?

Ondersteuning in de zorg

De leerkrachten worden ondersteund in het opzetten van het zorgaanbod in de klas door de intern begeleider van onze school. Naast de intern begeleidster sluiten op verzoek de jeugdprofessionals van het CJG (gemeente) aan en/of de orthopedagoog van het Expertise centrum van Stichting de Waarden.

Jeugdprofessional

Aan onze school zijn twee jeugdprofessionals gekoppeld (Toos de Moor en Andrea Witte), werkzaam bij het Centrum Jeugd en Gezin voor de gemeente Moerdijk. Hier kunt u terecht voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien.

Groepsindeling 2020-2021

 • 1-2 Juf Amy en juf Astrid
 • 1-2 Juf Cocky en juf Astrid
 • 1-2 juf Marijke
 • 3 Juf Linda en juf Renate
 • 3/4 Juf Mirjam en juf Marleen
 • 4 Juf José 
 • 5 Juf Claudia en juf Wendy 
 • 6 Juf Saskia en Lio-stagiaire juf Daphne 
 • 7 Juf Veronique en juf Marja 
 • 8 Juf Monique

Dit schooljaar beschikken we alle ochtenden over een extra werkplek voor kinderen die onder begeleiding van een leerkracht aan het werk gaan. Op deze manier kunnen we nog meer maatwerk bieden en is dit een eerste opstap om het onderwijs anders te gaan organiseren zodat we nog meer maatwerk kunnen bieden en kinderen vaardigheden meegeven die zij nodig hebben in de toekomst.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Gedurende kleuterontwikkeling wordt de basis gelegd voor het aanvankelijk lezen en rekenen. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. de motorisch ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfsturing.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden ook aandacht aan o.a. presenteren, mediawijsheid, burgerschap. De tijd die we hieraan besteden is opgenomen onder het vak "Overige".

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel gaat vooral in op:

De school kenmerkt zicht door extra aandacht te besteden aan:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Programma's voor getalenteerde leerlingen
 • Extra aandacht voor het leesonderwijs
 • instructie aan kleine groepen kinderen

Onze uitdagingen zullen gericht zijn op:

 • het vergroten van het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen leerproces
 • Meer onderwijs op maat te bieden. Digitalisering, zelfstandigheid, zelfsturing en samenwerking spelen hierin een belangrijke rol om dit doel te realiseren.
 • Om bovenstaande punten te realiseren is een verandering van organisatievorm nodig. Het leerstofjaarklassensysteem in niet meer passend bij onze ambities. Een vorm van groepsdoorbrekend werken pas hier beter bij. 
 • IKC-vorming
 • Versoepeling overstap PO naar VO (vorm van Tienerschool)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kleuters ontwikkelen zich door spelend leren. De leerkrachten proberen de kleuters uit te dagen door nét een stapje verder te gaan in de zone van naaste ontwikkeling. Verschillende hoeken en ontwikkelingsmaterialen zorgen voor een uitdagende leeromgeving. De aandacht gaat naar verschillende ontwikkelgebieden:

-        Sociaal-emotionele ontwikkeling

-        Mondelinge taalontwikkeling en woordenschat

-        Motorische ontwikkeling

-        Zintuigelijke ontwikkeling met auditieve discriminatie en visuele discriminatie

-        Ruimtelijke oriëntatie

-        Beginnende geletterdheid

-        Beginnende gecijferdheid

-        Taakgerichtheid, concentratie en betrokkenheid 

Terug naar boven