Lindenhage

Platanenlaan 3 6903 DK Zevenaar

Schoolfoto van Lindenhage

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Lindenhage in Zevenaar. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs, dat past bij de ontwikkeling van de leerlingen en dat aansluit bij de moderne samenleving. De leerlingen op Lindenhage leren in een uitdagende, ontdekkende leeromgeving, waarbij samenhang wordt gezocht in samenwerking en individuele ontplooiing. De zelfstandigheid van leerlingen wordt o.a. gestimuleerd door de coachende rol van de leerkracht, waarbij de kwaliteiten van het individuele kind tot ontwikkeling komen. Wij zijn een Covey-school (The Leader in Me). Dit betekent dat wij werken met en aan de ontwikkeling van de 7 gewoonten voor effectief persoonlijk leiderschap. Onze belangrijkste kernwaarden  hierbij zijn: veiligheid, kwaliteit, samenwerken, enthousiasme, ontwikkeling en het kind centraal.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Lindenhage. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Samenwerken
  • Enthousiasme
  • Ontwikkelen en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingaantal van onze basisschool gedaald vanwege de demografische ontwikkelingen in de regio. De Liemers was en is een krimpregio. Het beleid van de school is er op gericht het huidige leerlingaantal te behouden. Naar verwachting zal de school de komende jaren een leerlingaantal tussen de 450 en 500 leerlingen hebben. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven