BS St Stephanus

Sint Stephanusstraat, 3 7625 PH Zenderen

Schoolfoto van BS St Stephanus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen schooljaren scoren wij voldoende tot goed op de Eind- Cito. We zijn tevreden over onze resultaten, maar zouden graag het totale niveau van de werkaanpak, het nemen van verantwoordelijkheid, het vergroten van de eigen inzichten op de te zetten stappen en het zelfvertrouwen van de leerlingen op een hoger plan brengen. Daar zijn we op dit moment actief mee aan de slag. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de informatieavond in september worden de ouders van groep 7 en 8 wegwijs gemaakt in de verschillende routes van en onderwijsstromen binnen het voortgezet onderwijs. Na de informatieavond volgt vlot de afname van de NIO. Dit is een onafhankelijke test die de intelligentie van de leerling meet. Deze test kan dus gebruikt worden bij de onderbouwing van een advisering. De test wordt afgenomen op school in de eigen groep.

Tijdens de kennismakingsgesprekken in september en oktober worden de mogelijkheden voor vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs verkend met ouders en kinderen. Een pre- advies wordt gegeven en specifieke ambities worden bepaald. Vanuit deze ambities worden actiepunten ingezet. Het pre- advies wordt onderbouwd door de behaalde scores van de afgelopen jaren, de score van de NIO en de verschillende aspecten van de metacognitie (zelfsturing, taakaanpak, samenwerking, plannen, motivatie ed). Ouders krijgen de onderbouwing van het preadvies mee naar huis. Een ondertekend exemplaar wordt op school bewaard. In februari volgt een definitief advies. Hiervoor worden ouders en de leerling uitgenodigd. Het eerder ingevulde formulier richting het pre- advies, wordt uitgebreid en aangevuld. Ouders tekenen ook dit formulier voor gezien. Dit advies is leidend voor toelating. In april maken alle kinderen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs. Voorafgaand aan de Eindtoets maken de kinderen kennis met de werkwijze van de hiervan. Wanneer er bij het preadvies twijfel was tussen 2 leerwegen, kan de uitslag van de Cito – eindtoets positief doorslag geven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven