Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school wordt in groep 8 de "Eindtoets Basisonderwijs" afgenomen. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe onze school de laatste jaren gescoord heeft. Om structureel zicht te houden op de kwaliteit van onze school, stellen wij onszelf de volgende vragen: Doen wij de goede dingen? Doen wij die dingen ook goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen wij met die wetenschap? Onze activiteiten zijn erop gericht om te komen tot de beste resultaten van leerlingen. Daarbij vergelijken we leerlingen niet met elkaar, maar ten opzichte van zichzelf. Op basis van deze informatie stellen we continu een verbetertraject op. Om goed zicht te houden op het verbetertraject zetten we deze standaard op de agenda en werken we met onderwijsplannen en referentieniveaus.

In 2018-2019 hebben we onder het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Dat heeft o.a. te maken gehad met de lage opbrengsten rekenen. Als verbetertraject hebben we o.a. een nieuwe rekenmethode aangeschaft. In het schooljaar 2019-2020 heeft er vanwege corona geen eindtoets plaatsgevonden. De eindscore van groep 8 van het schooljaar 2020-2021 voldoet over de gehele linie aan de signaleringswaarden passend bij onze school. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hanteert een cyclus van groeps- en leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden gehouden samen met de leerkracht, de ondersteuningscoach (OC-er) en de directeur.

Tijdens de gesprekken worden de groepsplannen besproken, de voortgang van de leerlingen, de sfeer in de groep.
Wij gebruiken de analyses van Parnassys om te school- en groepsontwikkeling in beeld te krijgen en de ontwikkeling te waarborgen.

Komend schooljaar gaan we ons verdiepen in ambitieniveau en gaan we dit implementeren in ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

n.a.v. Het inspectiebezoek van februari 2017 wordt het basisarrangement gehandhaafd.

De school heeft als ambitie uitgesproken over 4 jaar een excellente school te zijn, waarbij alle indicatoren, waarop de inspectie een school beoordeelt, ruim voldoende moeten zijn.

Terug naar boven