Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Hoofd, hart & handen zijn de uitgangspunten voor onze missie en visie. Wij maken met elkaar keuzes die hierbij passend zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen Stichting Gelderveste maken alle kinderen van groep 8 de doorstroomtoets. De uitkomst geeft het team inzage of het schooladvies overeenkomt met het advies vanuit IEP. Wij staan voor kansrijk adviseren en handelen hiernaar.

Vanuit onze cyclus van werken stellen wij ons de volgende vragen als we kijken naar onze eindopbrengsten:
* Doen wij de goede dingen?
* Doen wij die dingen ook goed?
* Hoe weten wij dat?
* Vinden anderen dat ook?
* Wat doen wij met die wetenschap?

Onze activiteiten zijn erop gericht om te komen tot de beste resultaten van kinderen. Daarbij vergelijken we hen niet met elkaar, maar ten opzichte van zichzelf. Op basis van deze informatie stellen we verbeteringen op die een duidelijk verband hebben met ons jaarplan. De focua ligt op de basis op orde in elke groep zodat we vanuit daar onze ambities verder kunnen doorontwikkelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt vanuit een grote en kleine cyclus. Dit doen wij m.b.v. het maken van verdiepende analyses. Hiermee krijgt elke leerkracht nog beter inzicht in de ontwikkeling van ieder kind en van de groep als geheel. In 2024-2025 krijgt de gerichte scholing hierop een vervolg.

Daarnaast hebben we groeps- en leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden gehouden samen met de leerkracht, de kwaliteitscoördinator en de directeur.

Tijdens de gesprekken worden de analyses besproken, de voortgang van de leerlingen bekeken en de sfeer in de groep gedeeld.
De onderbouw gebruikt hiervoor de leerlijnen van het Digikeuzebord. Vanaf groep 3 werken we met de toetsen van Leerling in Beeld. De doorstroomtoets van groep 8 is op stichtingsniveau van de IEP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 starten wij met het geven van een voorlopig advies. Het voorlopige advies komt tot stand op basis van de ontwikkeling die ieder kind op onze school heeft gemaakt. Dit voorlopig advies wordt met ouders en kinderen besproken.

In groep 8 volgen er meerdere gesprekken waarbij het voorlopige advies wordt omgezet in een definitief advies. Hierbij zijn kinderen en ouders nauw betrokken. De school zet na de definitieve schoolkeuze een digitaal dossier klaar voor de vervolgschool. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de school naar keuze.
Ter afronding vindt er een warme overdracht plaats met de mentoren van de verschillende VO-scholen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een vindplaats waar leerkrachten, ouders en kinderen elkaar ontmoeten. Daarbij staan 5 onderwijswaarden centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, vertrouwen, samenwerken en zelfontplooiing.
Deze kernwaarden komen dagelijks aan de orde tijdens de lessen, Trefwoord en Rots en Water.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociaalvaardig
  • Betrokken
  • Zelfstandig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2021 hebben we een uitgebreid inspectiebezoek gehad. De inspectie heeft op elk belangrijk gebied (kwaliteit, visie, veiligheid, scores, etc.) de school en het team bekeken en heeft overal voor een voldoende gegeven. Voor de Visie en ambitie heeft zelfs een goed opgeleverd.   Een mooi score waar we als school ons verder mee kunnen ontwikkelen.

De school heeft nogmaals als ambitie uitgesproken over 4 jaar een excellente school te zijn, waarbij alle indicatoren, waarop de inspectie een school beoordeelt, goed moeten zijn.

Terug naar boven