Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Hoofd, hart & handen zijn de uitgangspunten voor onze missie en visie. Wij maken met elkaar keuzes die hierbij passend zijn.

Het team

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de expertise in het team. Zo versterken wij onze onderwijskwaliteit. De kwaliteiscoördinator, opleider in school, of lid van een ontwikkelteam denken actief mee aan de invulling van onze onderwijskwaliteit. Ook op stichtingsniveau zijn er specialisten die ons ondersteunen zoals een orthopedagoog of coaches voor startende leraren.

Op 'T Loo werken er ook 2 vrijwilligers, waarvan één in de klas ondersteuning biedt en de ander zorgt voor een leefbare school. Hun hulp en ondersteuning wordt enorm gewaardeerd.

Het afstemmen van de doorgaande lijn met de kinderopvang Avonturijn heeft onze speciale aandacht. Ook al zijn het twee aparte organisaties, we werken prettig samen en stemmen onze visie en werkwijzen steeds meer op elkaar af.Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting GelderVeste is aangesloten bij Personeelscluster Oost-Gelderland (PON).  Via PON wordt verlof aangevraagd en geregeld bij ziekte en bijzonderheden van de leerkrachten van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijssysteem:
We werken vanuit de basisgroepen met intensive-, basis- en verrijkende groepen bij de vakken: rekenen, taal, lezen en spelling. Hierdoor kunnen we aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen op hun niveau.

Basisgroepen:
Voor de samenstelling van de basisgroepen wordt elk schooljaar gekeken naar een situatie, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij kijken hierbij vooral naar de sociaal emotionele ontwikkeling.

Instructiegroepen:
De instructiegroepen worden ieder half jaar opnieuw ingedeeld. Na afname van de toetsen "Leerling in Beeld", sociogram en observaties in de groepen 3 t/m 8 ( afname in november en april) analyseren we de ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we het instrument digikeuzebord voor het bijhouden van de ontwikkeling.
Op grond van alle gegevens wordt bekeken hoe het staat met de (leer)vorderingen van elk kind, waarbij welzijn een belangrijk onderdeel is. Daarna wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Het rooster, de groepsplannen en de doelgerichte lesinhouden zorgen voor activerende effectieve instructies op niveau. Wij gaan voor hoge, maar realistische doelen passend bij het kind. Kinderen mogen leren, weten en ervaren dat zij van grote waarde zijn.
Per vakgebied onderscheiden we 3 niveaus: de basisgroep, een intensieve en verrijkte groep.

Thematisch onderwijs (Blink):  
Daar waar mogelijk worden de vakgebieden, zoals o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, aangeboden vanuit thema's. De thema's komen voort uit maatschappelijke onderwerpen. Het werken vanuit thema's zorgt voor een betekenisvolle en belevenisvolle rijke leeromgeving. Kinderen leren nut en noodzaak van wat zij leren. Daarbij worden de diverse intelligenties, talenten en leerstijlen ingezet bij het leren: hoofd, hart en handen. Hierbij is het proces en reflectie  op een doel een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school een 0-meting en van daaruit komen elk schooljaar speer- en/of actiepunten naar voren waar we het nieuwe schooljaar mee aan het werk gaan. Voor het schooljaar 2023-2024 gaan we ons bezig houden met:

Verder inzetten en aanpassen van de onderwijsplannen om te zorgen dat we goed zicht blijven houden op de ontwikkeling van elk kind. De komende 2 schooljaren gaan we aan de slag met rekenkracht waarmee we de basisvaardigheden, het EDI-model, kwaliteitencyclus en het analyseren van gegevens als speerpunt hebben staan. 
Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van de school liggen op het gebied van de kwaliteit van ons onderwijs.  Door het verder invoeren van onze onderwijsplannen (begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling) verwachten we dat nog beter kunnen inspelen op de behoefte van de kinderen.
Schooljaar 2023-2024 starten we met rekenkracht waarin basisvaardigheden, leerkrachtvaardigheden, analyses en aanbod belangrijke aspecten zijn om ons onderwijs te verbeteren.  We krijgen hierbij begeleiding van Expertis en Bureau Helder.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Dit is de basis van het aanbod van het jonge kind. Het spel is bij de kleuters veelal het uitgangspunt. De leerkracht begeleidt en stimuleert het spel. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. De leerdoelen worden in betekenisvolle activiteiten en thema's weggezet. We gebruiken de leerlijnen vanuit het digibkeuzebord.

Wat ziet u in ons onderwijs aan de jongste kinderen:
* Een rijke betekenisvolle leer- en speelomgeving. We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en voegen hieraan bewuste activiteiten toe
* Activiteiten en spel zijn altijd verbonden aan een thema dat voor de kinderen betekenisvol is
* Er is een variatie aan ontwikkelingsmaterialen en spelleermaterialen
* Observaties worden gebruikt om ons aanbod af te stemme

Er is nu intern een goede en positieve samenwerking met Avonturijn en dat zal aankomend schooljaar steeds meer vorm krijgen. Door deze mooie samenwerking met Avonturijn kunnen we samen met ouders nog beter een kind volgen en kijken wat nodig is om goed te kunnen ontwikkelen. Ook verloopt de overgang van een peutergroep naar groep 1 van de basisschool voor een kind soepeler omdat ze zo nu en dan samen spelen en bij elkaar kijken.  


Terug naar boven