IKC Succesbos

Wolfersveenweg 3 7021 HH Zelhem

  • Aan de slag met je eigen vragen die je hebt rondom een onderwerp.
  • Starten met de leesontwikkeling wanneer je eraan toe bent.
  • Samen eten in het restaurant.
  • Een opgeruimde en goed ingerichtte omgeving zorgt voor rust en overzicht.
  • Van en met elkaar leren, met verschillende leeftijden. Hier gebeurt het bij Engels.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

IKC Succesbos maakt gebruik van de School Vaardigheids Toetsen (SVT) van Boom. Per kind wordt er gekeken wat een goed moment is om de toets af te nemen. Afhankelijk van hoe snel een kind leert wordt een toets sneller of minder snel afgenomen. Ook kan een toets eerder of een keer extra worden afgenomen om na een intensieve begeleidingsperiode te kijken of er ontwikkeling zichtbaar is. Ieder jaar wordt er een planning gemaakt op welk moment een kind een toets maakt. Bij kinderen die gestart zijn met het aanvankelijk lezen en incidenteel wordt er ook gebruikt gemaakt van de DMT. 

Er wordt gewerkt met kernconcepten. Gedurende 5 weken staat een kernvraag centraal waar de kinderen op alle vakgebieden mee aan de slag gaan. Ook staat in die 5 weken één of meerdere doelen uit de leerlijn rekenen/taal/spelling centraal. Aan het eind van de periode van 5 weken wordt door middel van een eindblad/dictee gekeken op welke onderdelen de leerling groei laat zien, na instructies en inoefening.

De resultaten worden besproken met de kinderen en in hun portfolio genoteerd in een grafiek. Ouders worden op de hoogte gebracht wanneer er een SVT is afgenomen. Alle resultaten, SVT en tussentijdse toetsen/dictees, komen 3 keer per jaar aan bod bij een gesprek met kind en ouders of in het ontwikkelverslag.

Er wordt gewerkt met de thermen Didactische Leeftijd(DL) en Didactische Leeftijd Equivalent (DLE). Wanneer het DLE 3 maanden onder of boven het DL zit bij de SVT zal er extra begeleiding in de vorm extra instructie of extra oefenmateriaal worden opgestart. Ook is het van belang een beeld te hebben hoe het kind leert. Tijdens instructies en inoefening kan er gebruik gemaakt worden van verschillende leerstrategieën.

Wanneer er gemeenschappelijke problemen op een onderdeel worden gesignaleerd wordt er schoolbreed extra aandacht aan dit onderdeel besteed. Zo is er dagelijks met de hele school een half uur lezen omdat de resultaten op technisch leesgebied achter bleven bij het door school gewenste niveau en is er extra automatiseringstijd voor rekenen en spelling.

Successen en problemen worden gesignaleerd nadat er een analyse en een overzicht zijn gemaakt van de toets resultaten. Ook worden er aantekeningen gemaakt bij instructies en vinden er observaties plaats tijden het werken in de ruimte. Kinderen worden niet meer getoetst dan nodig. Het liefst gebeurt dit wanneer we er ook zeker van mogen zijn dat de toets met succes wordt afgesloten. Dit maakt de rol van goed observeren, noteren bij instructies en de afsluiting na 5 weken kernconcept en doelgericht werken belangrijker.

In het IKC werken we aan eigenaarschap van de kinderen door tussentijds regelmatig de doelen met de kinderen te bespreken en erop te reflecteren. Dit gebeurt tijdens de instructies, ter voorbereiding op de ontwikkel- en portfolio gesprekken en tijdens het werken in de ruimte. Wanneer de kinderen helder hebben waar ze staan in hun ontwikkeling en welke successen ze boeken neemt de motivatie en betrokkenheid enorm toe. Dit komt de resultaten ten goede. Er wordt dan met name ingestoken op de procesmatige kant. De Talentencirkel waarin o.a. motivatie, zelfvertrouwen en vaardigheden als creatief denken en reflecteren aan bod komen, speelt hierin een belangrijke rol. Ook het ontwikkelbord wordt hierbij ingezet, als unit het gesprek aan gaan, doelen stellen en met elkaar de verantwoordelijkheid nemen zorgt voor mooie opbrengsten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Er waren in 2022 15 schoolverlaters waarvan de uitstroom zich als volgt heeft verdeeld:

Praktijkonderwijs: 1 leerling

VMBO basis/kader/gemengd: 1 leerling

MAVO: 5 leerlingen

MAVO/HAVO: 2 leerlingen

HAVO: 2 leerlingen

VWO/Gymnasium: 4 leerlingen

De leerlingen stromen met name uit naar de VO scholen in Doetinchem, Vorden en Borculo. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC Succesbos vindt het belangrijk dat een kind zichzelf leert kennen in relatie tot de ander. Vragen als ' Wat heb ik nodig om goed te kunnen samenwerken?'; ' Wat zijn mijn kwaliteiten en welke kwaliteiten heb jij?' ' Wat kan ik doen als het even niet lukt?' worden in de dagelijkse omgang met leerlingen en leerkrachten gebruikt. 

Het gesprek dient als middel om op eigen en elkaars gedrag te reflecteren. Individueel en in de kring met de groep wordt er gereflecteerd op het gedrag en gedrag dat wenselijk is bespreekbaar gemaakt. Bij hardnekkig negatief gedrag worden er ook consequenties aan verbonden. Maar in eerste instantie wordt er altijd uit gegaan van het positieve. Het vertrouwen dat je het kunt, dat je eigenaar bent van de oplossing en dat de leerkracht en andere kinderen je coachen en begeleiden bij je doelen, ook op het sociale vlak. 

Het gebruik van taal om je emoties onder woorden te brengen, om verschil in beleving duidelijk te maken en elkaar vragen te leren stellen zijn de aandachtspunten waar de leerkrachten in begeleiden.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • relatie
  • samenwerken
  • eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven