IKC Succesbos

Wolfersveenweg 3 7021 HH Zelhem

  • Aan de slag met je eigen vragen die je hebt rondom een onderwerp.
  • Starten met de leesontwikkeling wanneer je eraan toe bent.
  • Samen eten in het restaurant.
  • Een opgeruimde en goed ingerichtte omgeving zorgt voor rust en overzicht.
  • Van en met elkaar leren, met verschillende leeftijden. Hier gebeurt het bij Engels.

Het team

Toelichting van de school

Na schooltijd is het mogelijk om muzieklessen te volgen bij een muziekleerkracht. Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 8-9 jaar. De muzieklessen worden verzorgd door Mirjam van de Burg.

Ook is er contact met Gruitpoort Doetinchem om na schooltijd lessen aan te bieden voor de onderdelen kunst, dans en drama.

Het IKC is een opleidingsplek. Dit houdt in dat studenten stage lopen om zich te kunnen ontwikkelen in de praktijk. Er zijn studenten van Hogeschool Iselinge (opleiding basisschool leerkracht), Graafschapcollege (onderwijsassistenten) en van de opleiding ortho pedagogiek. Ook lopen studenten van het voorgezet onderwijs snuffelstages binnen het IKC. Een snuffelstage heeft als doel dat studenten leren zich te ontwikkelen in de maatschappij en kennis maken en ondersteunen op een werkplek gedurende één tot twee weken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

IKC Succesbos maakt deel uit van Scholengroep GelderVeste. GelderVeste is aangesloten bij de vervangingspool van het PON. Wanneer er vervanging nodig is wordt het door Sccsschl 3.0 daar aangevraagd. Soms komt het voor dat de pool leeg is. De school kijkt of het dan zelf kan oplossen door extra inzet of een gewijzigde inzet van teamleden. In het belang van de rust en stabiliteit komt het voor dat de school mogelijkheden ziet om ziektevervanging zelf op te lossen, al is dit geen ideale situatie. Wanneer het echt niet mogelijk is vervanging voor ziekte te regelen kan het zijn dat een groep leerlingen een dag naar huis wordt gestuurd.

De bezetting en vervanging bij de kinderopvang (pedagogisch medewerker) wordt geregeld door Avonturijn. Een onderwijsassistent van school is ook werkzaam als medewerker bij de voor- en naschoolse opvang van Avonturijn. Wanneer zij ziek is regelt Avonturijn haar vervanging bij de opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IKC Succesbos werken we in units. 

Unit 1 is de speelleergroep. Leeftijd 2-4 jaar. Deze wordt begeleid door pedagogisch medewerkers van Avonturijn Ruurlo. 

Unit 2 is leerjaar 1-2-3.  

Unit 3 is leerjaar 4-5-6. 

Unit 4 is leerjaar 6-7-8. 

Unit 2 start na de kring met het maken van een keuze in werk op het kiesbord. Leerjaar 3 heeft hierin dagelijks een aantal terugkerende werkmomenten voor taal en rekenen.

Na de start in de unit kring werken unit 3 en 4 in een eigen ruimte. Ze maken zelf de keus om te starten met rekenen of taal. Ook is er nog de bibliotheek, onderzoeksruimte, een atelier en het restaurant. Het taalwerk is ondergebracht in een planning. De kinderen zijn iedere dag een uur bezig met het reken- en taalwerk en ongeveer 1 uur in atelier en onderzoeksruimte. Daarnaast vindt er rekenen automatiseren plaats (3x een kwartier/half uur) en is er 3x per week ruim een half uur leestijd.

Alle units maken ook actief gebruik van de buitenruimte als oefen- en werkruimte.

In de ruimtes van unit 2, unit 3 en 4 staan vaste (duo) leerkrachten. Zij hebben de taken rondom rekenen en taal dusdanig verdeeld dat het aansluit bij de kwaliteiten van de leerkracht. 

Daarnaast wordt er gym gegeven aan unit 2 t/m 4 door een vakleerkracht werkzaam bij de gemeente Bronckhorst, is er een Gedragsspecialist en een Pedagoog op school aanwezig. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hierboven genoemde tijden zijn richtlijnen waarop er gericht aan een groepje kinderen aanbod wordt verzorgd. In de praktijk is er voortdurend aandacht voor taal en voorbereidend rekenen. De activiteiten vinden plaats in de hoeken waar bij ieder kernconcept uit gegaan wordt van een thema. Bij dit thema worden op zo veel mogelijk plekken taal en rekenactiviteiten in het spel ingebouwd. Zoals in de bouwhoek het werken met cijfers en/of plattegronden en rekenbegrippen, maar dit kan ook in een speelhoek die ingericht is als winkel. 

De doelen van de leerlijn zijn gepland bij de kernconcepten zodat ze gedurende het jaar terug komen en alles aan bod is geweest.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er zijn een aantal vaste aanbod momenten zoals automatiseren voor rekenen 15-30 min. 3 keer per week en lezen 35 min. op 3 momenten in de week. Op vrijdag hebben unit 3 en 4 tussen 12.00 en 13.45 uur een vast aanbod voor begr. lezen, stellen, muziek, filosoferen en/of engels.

De kinderen plannen zelf de tijden in om te oefenen voor taal en rekenen en hebben iedere dag tijd voor onderzoek /atelier. Hier staat een tijd voor van een uur of 45 minuten op vrijdagen. Uitgangspunt is je proces afronden, je gaat dus niet versnipperd aan het werk, even dit doen en dan even dat behoort niet tot de mogelijkheden. 

De leerkracht plant de instructiemomenten in. Soms komt het voor dat kinderen zelf aan kunnen geven of de behoefte er is om deel te nemen aan een (extra) instructie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Sccsschl 3.0 maakt deel uit van het IKC Succesbos (Integraal Kindcentrum). Dit houdt in dat kinderen van 2 t/m 12 jaar een plek hebben in het gebouw. Ook de voorschoolse en buitenschoolse opvang vindt er plaats. Waar mogelijk worden extra voorzieningen in het belang van de kinderen de school in gehaald. Zo is er na schooltijd blokfluitles, en zal Gruitpoort Doetinchem vanuit CMK gelden (Cultuureducatie met kwaliteit) een aanbod verzorgen op het gebied van kunst en drama.

De Medezeggenschapsraad vormt samen met oudercommissie ouders van kinderopvang Avonturijn en personeelsleden de IKC Raad.

Het IKC heeft de volgende visie:

In het IKC Succesbos wordt onderwijs en opvang verzorgd door SCCSSCHL 3.0 en Avonturijn.

Ons motto is: VAN WILLEN NAAR KUNNEN.

In een open gebouw met prikkelende medewerkers. Door een unieke persoonlijke route, in een klimaat waarin kinderen 'durven'. Kinderen krijgen de ruimte en het vertrouwen om te leren in een bosrijke omgeving die uitnodigt om op onderzoek uit te gaan en tot creatieve ideeën leidt. Van binnen naar buiten. Groot en klein, spelen en leren met en van elkaar.  

Waar staat 'Succesbos' voor

Met respect voor de eigen ruimte, op je eigen manier kunnen groeien in verbondenheid. Het valt meteen op: de landelijke bosrijke omgeving waar het IKC staat. Voor het IKC staan de verschillende bomen van het bos symbool voor de instanties die samen het IKC vormen waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Met de juiste voeding heeft iedere boom een vruchtbare basis die ervoor zorgt dat er een stevige boom groeit. Dit groeien gebeurt in verbinding met elkaar. De wortels zijn verbonden, voedingsstoffen worden doorgegeven. Dit geldt voor iedere instantie maar ook voor ieder kind en de medewerkers in het IKC. Bomen groeien allemaal op hun eigen manier. Iedere boom is weer anders, ze groeien met respect voor elkaars ruimte. Er is genoeg ruimte, ze hebben geen last van elkaars takken. Wanneer ze zover zijn zullen ze de vruchten loslaten. Klaar om over te vliegen, te verspreiden naar een andere unit of het voortgezet onderwijs. Dit alles gebeurt in verbinding, 'samen komen tot synergie'. 

Waar we voor staan

Zowel op onderwijskundig als op pedagogisch vlak zetten we zoveel mogelijk doorgaande lijnen neer. Kinderen leren, spelen, ontdekken en werken samen in een groep met verschillende leeftijden. Daarnaast bieden we kinderen de ruimte zich binnen de groep (unit) op hun eigen niveau en tempo te ontwikkelen. We vinden het voor de ontwikkeling van de kinderen van belang dat ze ervaren dat ze deel uitmaken van de maatschappij. Zo bieden we een rijke leef- en leeromgeving. We sturen daarom actief op de verbinding tussen het IKC en de mensen in de omgeving. Zowel op de basisschool als de bso/kinderopvang gaan we op excursie, trekken we de omgeving in en nodigen we mensen uit de omgeving uit voor een gastles.

Wat we willen bereiken

We realiseren voor ouders en kinderen, een Integraal Kindcentrum (IKC) waar kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en vooral leren door te spelen en te bewegen. De medewerkers in het IKC scheppen de voorwaarden voor die ononderbroken ontwikkeling en zorgen ervoor dat de wijze van werken en de benadering van kinderen een natuurlijke voortgang krijgen. Het IKC is een netwerk gericht op Opvang, Onderwijs, Ontmoeting, Ontspanning en Opvoedingsondersteuning voor 2 tot 12 jarigen. We werken met empathische, bevlogen, deskundige en vooral enthousiaste medewerkers in een veilige, pedagogische omgeving en bieden een uitdagend en divers aanbod, zowel voor-, tijdens als na schooltijd. 

Op het IKC wordt er gewerkt in units.

Unit 1 zijn de 2 tot 4 jarigen. 

Unit 2 zijn de 4 t/m 7 jarigen.

Unit 3: 8 t/m 10 jarigen

Unit 4: 11 t/m 12 jarigen.

Beginnen bij het begin met een doorgaande lijn

De ruimtes zijn open en er is een aparte ruimte voor unit 1. Naast unit 1 bevindt zich unit 2 waardoor een goede samenwerking plaats kan vinden. Unit 1 en 2 werken samen door hoeken samen in te richten passend bij de leerdoelen. De kinderen kunnen gebruik maken van elkaars ruimte. Zo sluit een leerling van unit 1 die behoefte heeft aan uitdaging sneller aan bij de kinderen in unit 2 en gaan jonge kinderen van unit 2 nog regelmatig naar unit 1 en vinden daar nog de veiligheid en beslotenheid bij de jongere kinderen.

Unit 3 en 4 werken aan rekenen en taal in de werkruimte. Verder is er een onderzoeksruimte/ atelier waarin unit 3 en 4 een uur per dag werkzaam zijn. Daar waar mogelijk werken kinderen van unit 3 en 4 samen in een ruimte. Ook bij sommige instructies sluiten kinderen van de ene unit bij de andere unit aan.

Ieder kind zijn eigen route

IKC Succesbos verzorgt het basisaanbod afgestemd op de behoeften van het kind. De kinderen werken op eigen niveau en volgen hierin de leerlijnen voor de verschillende leergebieden. In unit 2 starten de kinderen met het leesproces wanneer ze daar aan toe zijn. Wekelijks worden in alle units instructies ingepland aan groepjes leerlingen die aansluiten bij de doelen van de leerlijn die tijdens een kernconcept (gedurende 5 weken) centraal staan. De leerlingen worden samen gevoegd die een vergelijkbare instructie nodig hebben. Dit kunnen leerlingen van verschillende leeftijden zijn. In gesprek met ouders en externen wordt bekeken of er aan specifieke behoeften voldaan kan worden.

Wanneer een kind niet voldoende heeft aan het basisaanbod krijgt het extra ondersteuning. Dit vindt zo veel mogelijk in de gebruikelijke setting plaats in de betreffende ruimte met andere kinderen. Omdat kinderen van verschillende niveaus bij elkaar zitten en iedereen op eigen niveau werkt vormt aansluiten bij een hoger of lager niveau dan het eigen leerjaar geen probleem. Aansluiten bij een hoger of lager niveau gebeurt wanneer een kind in observaties, instructies en toetsmomenten laat zien dat het daar beter op zijn plek is. Soms is extra uitleg, of de stof voorbespreken of in stappen visueel maken voldoende voor een leerling om met de basisstof van dat leerjaar mee te blijven doen. Wij vinden het belangrijk dat het kind gemotiveerd blijft. In gesprek met het kind en de ouders wordt afgestemd wat voor hem of haar het best passend is. De begeleiding en behoeften die kinderen nodig hebben staan beschreven in een leerlingevolgsysteem (Parnassys) en wordt georganiseerd in aanbod in een unitplan. De leerkracht zorgt er voor dat in een weekoverzicht de kinderen gepland staan die in aanmerking komen voor een gericht aanbod passend bij de doelen waar ze dat kernconcept aan werken. 

Niet ieder kind is op hetzelfde moment op hetzelfde niveau. Er zijn daarom vier momenten in het jaar dat een kind door kan stromen (wij noemen dit ' overvliegen' ) naar de volgende unit. Ook zal een kind dat bijna gaat overvliegen bij passende onderdelen waar het al aan kan sluiten, mee doen in de volgende unit. Een leerling kan dus wat sneller doorstromen naar de volgende unit maar ook wat langer blijven in een unit. Zo vindt er een geleidelijke en passende overgang plaats. Vanwege de sociaal emotionele ontwikkeling zullen kinderen die sneller doorstromen niet veel vroeger van school gaan. Uitgangspunt blijft om op 12 jarige leeftijd het IKC te verlaten. Kinderen die ruim voor de leeftijd van 12 jaar de einddoelen van de basisschool hebben behaald krijgen verbreding en verdiepingsstof. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van een vreemde taal (anders dan Engels) en aan opdrachten met hogere denkorde vragen. De kinderen worden gestimuleerd om ondernemend te zijn en mee te denken in wat zij nog te leren hebben. Ook is er contact met het VO om voor deze kinderen uitdagend onderwijs te blijven bieden.

Kwaliteit is belangrijk

De school heeft een ondersteuningscoach. Een dag in de week heeft zij ruimte om leerkrachten te ondersteunen in het begeleiden van de kinderen, mee te kijken en te denken in wat kinderen nodig hebben en in gesprek te gaan met ouders, leerkrachten en mogelijke externe hulpverleners. Op IKC Succesbos is de ondersteuningscoach Rianne Worm. Wanneer de hulpvraag groter is en binnen het team niet beantwoord kan worden vindt er overleg plaats met een ondersteuningsteam. In dit team zitten ouders van het betreffende kind, de leerkracht, ondersteuningscoach, een orthopedagoog en naar behoefte ook een logopedist, fysiotherapeut, jeugdverpleegkundige of andere externe deskundigen. De bijeenkomsten met het ondersteuningsteam vinden naar behoefte plaats. Dit kan eens in de twee maanden zijn, èèn keer per kwartaal, of èèn keer per half jaar.

De orthopedagoog is 1 dag per maand aanwezig op het IKC om te observeren en gesprekken te voeren.

De ondersteuningscoach heeft eens per maand een bijeenkomst met het ondersteuningsplatform waarin alle ondersteuningscoaches en de ortho pedagoog van GelderVeste bijscholing volgen, op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en waar intervisie plaats vindt.

De wijze waarop extra ondersteuning en toetsing plaats vindt op IKC Succesbos staat uitgebreid beschreven in het ondersteuningsprofiel.

De kwaliteit van het aanbod wordt in de gaten gehouden middels een onderwijsplan. Dit onderwijsplan wordt gemaakt per vakgebied en per leerjaar. Per kind wordt hierin aangegeven of er nog voldoende ontwikkeling plaats vindt om de oorspronkelijk geformuleerde ambitie te behalen. Wanneer er twijfel bestaat of een kind het eindniveau van leerjaar 6 behaalt zal er een OP (ondersteuningsplan) of een OPP (ontwikkelingsperspectief) worden opgesteld. In het OP wordt de specifieke hulp met de onderwijsbehoeften, belemmerende en beschermende factoren beschreven en geëvalueerd. In het OPP worden de doelen geformuleerd die haalbaar zijn voor het kind alsmede het aanbod van de lesstof en de effecten ervan. Dit OPP wordt ieder half jaar met ouders besproken.

De ondersteuningscoach en schoolleider hebben 2x in het jaar (januari en juni) een gesprek met de leerkracht over het onderwijsplan. Op nog eens 2 momenten (november en april) wordt het unitoverzicht met de behoeften van ieder leerling besproken. 

Doelen die aansluiten bij de populatie

Op IKC Succesbos is het zichtbaar in de opbrengsten dat de leerlingen behoefte hebben aan veel taal. Mondelinge en schriftelijke taal waarmee de leerlingen zich goed uit leren drukken door het beheersen van een voldoende woordenschat is samen met het technisch lezen en de spelling de onderdelen waarmee de school aansluit bij het het Taalkracht aanbod van de Stichting GelderVeste. Met Taalkracht wil GelderVeste taal in de Achterhoekse regio op een hoger plan tillen. Sccsschl 3.0 geeft hier vorm aan door extra leestijd in te plannen. Ook speelt de leesmotivatie een belangrijke rol. Lezen en schrijven wat je interessant vindt wakkert de nieuwsgierigheid aan, vergroot de woordenschat en geeft mogelijkheden tot het delen van je bevindingen. IKC Succesbos werkt met Zin in Lezen dat aangeboden is met behulp van Tweemonds. In deze scholing leren de leerkrachten lees- en schrijfactiviteiten te ontwerpen die aansluiten bij een thema en bij een boek. Het enthousiasme van de kinderen en de  betrokkenheid bij de activiteiten waarin ze spelenderwijs uitgedaagd worden om deel te nemen aan de lees- en schrijfactiviteiten is dermate groot dat dit voorzichtig al terug te zien is in de opbrengsten.

Met spelling zal de aansluiting plaats vinden bij de Taal Doen kast. Naast het automatiseren van de woordenlijsten via de José Schraven methodiek zal er afgewisseld worden met andere, meer creatieve werkvormen die ervoor zorgen dat kinderen gemotiveerd blijven oefenen en leren de woorden toe te passen in een andere werkvorm. Ook geschreven werk (zelfgeschreven verhalen en verslagen) zal een bron vormen voor evaluatie en feedback in het toepassen van de spellingregels. De kinderen leren te reflecteren op hun geschreven werk.

In het schooljaar 2022-2023 zullen er meer bewuste activiteiten in gezet worden voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit vormt een onderwerp voor het ontwikkelbord dat het team gebruikt om ontwikkelingen in gang te zetten en te monitoren. Het ontwikkelbord komt voort uit de begeleiding door stichting Leerkracht in 2021-2022, waarbij het team heeft geleerd te werken met een verbeterbord. De naam verbeterbord is vervangen door ontwikkelbord. Ook de kinderen in de units en de leerlingenraad maken gebruik van een ontwikkelbord.

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De inzet van de werkplaats. De werkplaats is een ruimte waar een motorblok uit elkaar gehaald kan worden en in elkaar gezet. Je kunt er aan het werk met houtbewerking, schilderen, sleutelen aan een fiets, metselen etc. De ambitie is om kinderen ook hier in hun kracht te zetten en technische kennis en inzicht op te laten doen onder begeleiding van iemand met passie op dit gebied.

Wat betreft de doorgaande lijn unit 1-2 zetten we in op vroegtijdig signaleren en in beeld brengen van de onderwijsbehoeften. De orthopedagoog zal daarom ook vaker in deze units observeren en deelnemen in ondersteuningsgesprekken.

Er loopt nog een subsidietraject om de meer- en hoogbegaafde kinderen beter te kunnen begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Informatie over unit 1, de speelleergroep, kan ook opgevraagd worden bij de directeur van het IKC. De speelleergroep is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op sommige dagen kan er een wachtlijst zijn. Er kan gekozen worden om van 8.30 tot 12.30 uur of van 8.30 tot 14.00 uur uw peuter deel te laten nemen aan unit 1. De groepen bestaan uit maximaal 8 peuters. Het aantal dagdelen dat een peuter mee draait gebeurt in overleg. Wanneer de groep groter wordt en blijft dan 8 wordt er een extra pedagogisch medewerker aangesteld.

In de ochtend is er vanaf 7.00 uur de mogelijkheid voor voorschools opvang.

De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op de lokatie, IKC Succesbos aanwezig. Op vrijdag zijn er nog niet zo veel aanmeldingen. De kinderen die tot nu toe aangemeld zijn voor de vrijdag gaan naar een locatie in Zelhem. De buitenschoolse opvang hanteert soms een wachtlijst (met name op de dinsdag of woensdag) wanneer de groep te groot wordt en er geen pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn.

De speelleergroep en de buitenschools opvang maakt gebruik van bekende gezichten op IKC Succesbos. Voor ouders, kinderen en alle medewerkers werkt dit erg prettig. Er zijn 3 vaste medewerkers die zo veel mogelijk ingezet worden bij de speelleergroep en de buitenschoolse opvang. Eén van de medewerkers is ook onderwijsassistent op school. Dit bevordert de communicatie en de doorgaande lijn met de opvang. 

Terug naar boven