Basisschool Comenius

Zinzendorflaan 2 B 3703 CG Zeist

  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Comeniusschool wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem Parnassys.

In Parnassys worden de vorderingen van de leerlingen schriftelijk bijgehouden, daarnaast worden hier verslagen in opgenomen van oudergesprekken, onderwijsbehoeften met stimulerende- en belemmerende factoren, groeps- en leerlingbesprekingen, gesprekken met extern deskundigen, onderzoeksverslagen, medische bijzonderheden en groeps- en/of individuele handelingsplannen.

Vanaf groep 3 worden er met regelmaat methodegebonden toetsen afgenomen. De leerkracht analyseert de resultaten van de toetsen en kijkt of er op individueel niveau of groepsniveau verdere instructie, extra oefening of verrijking nodig is.

Naast de methodegebonden toetsen worden er twee keer per jaar ook Cito-toetsen afgenomen.

Groep 3 tot en met groep 8:

  • Rekenen/wiskunde
  • Technisch lezen (AVI & DMT) 
  • Spelling Versie 3,
  • Begrijpend lezen (vanaf groep 4)
  • Studievaardigheden (vanaf eind groep 6

Ook de resultaten van de Cito-toetsen worden geanalyseerd. Dit gebeurt zowel op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Net als bij de methodegebonden toetsen kijkt de leerkracht wat er op groepsniveau nodig is. Er wordt gekeken of de groep of dat er subgroepjes zijn die meer instructie, extra oefening en/of verrijking nodig hebben. De intern begeleiders kijken of er schoolbreed opvallendheden zijn waar actie ondernomen moet worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken in april de verplichte eindtoets (met uitzondering van 2020, dit jaar ging deze toets niet door vanwege de coronacrisis).

Hoe gaat het met onze oud-leerlingen? Dit kunt u lezen in de jaarlijkse NCO rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het vervolgonderwijs. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe de de leerlingen van de Comeniusschool het doen met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingpopulatie of de school zelf. Deze NCO rapportage kunt u terugvinden op de website van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2021 is, met een aantal maanden vertraging vanwege de coronacrisis, de inspectie het vierjaarlijkse onderzoek komen afnemen op de Comeniusschool. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat onze school tijdens deze inspectieronde het predicaat GOED heeft gekregen.

Het inspectierapport is ondermeer terug te vinden op de website van de school.

Terug naar boven