Basisschool Comenius

Zinzendorflaan 2 B 3703 CG Zeist

 • Schoolfoto van Basisschool Comenius
 • Schoolfoto van Basisschool Comenius
 • Schoolfoto van Basisschool Comenius
 • Schoolfoto van Basisschool Comenius
 • Schoolfoto van Basisschool Comenius

Het team

Toelichting van de school

De Comeniusschool mag zich gelukkig prijzen met een complete formatie en een laag ziekteverzuim. Het team bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit 36 collega's, waaronder een dramadocent, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleekracht muziek, een vakleerkracht beeldende vorming, 2 IB-ers en 3 leerkrachtondersteuners. Daarnaast bieden wij plek aan 5 LIO-stagiaires en minstens 3 reguliere stagiaires van de Marnix Academie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een zieke collega volgen wij de onderstaande stappen:

Wij zijn als school aangesloten bij PIO, een vervangingspool voor het onderwijs. In geval van ziekte doen wij een melding in het systeem van PIO en hopen dat er een invalkracht beschikbaar is.  

Het kan voorkomen dat wij genoodzaakt  zijn om de leerlingen naar huis te sturen als er geen (inval) leerkracht beschikbaar is. Dit is met recht een noodmaatregel waarvan wij hopen deze niet (vaak) te hoeven treffen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2021 telt de school 36 personeelsleden:

 • een directeur en een adjunct-directeur
 • 27 leerkrachten
 • 4 leerkracht ondersteuners
 • een vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • een vakleerkracht drama
 • een vakleerkracht muziek
 • een plusklas leerkracht
 • twee intern begeleiders (waarvan één zonder lesgevende taken)
 • een secretaresse

Wij hebben een groot aantal vrijwilligers in huis voor de tussenschoolse opvang en de schaaklessen.

Verder kan de school een beroep doen op deskundigen vanuit het Samenwerkingsverband en het Centrum voor Jeugd en gezin. Er worden naar behoefte externe deskundigen ingehuurd om leerkrachten te ondersteunen en/of leerlingen te onderzoeken.

Balans in de groepen

Leerlingen ontwikkelen zich in alle opzichten, de één sneller dan de ander. Dit geldt voor zowel de cognitieve als de sociale en emotionele ontwikkeling. De ontwikkelingsbehoefte van een groep leerlingen kan daardoor steeds verder uit elkaar groeien waardoor de groep uit balans raakt. Leerlingen leren door de wisselende samenstellingen beter samenwerken en leggen meer sociale contacten. Alle leerlingen worden individueel en in samenhang elk jaar opnieuw bekeken en de groepen worden elk jaar opnieuw samengesteld. Dit proces van elk jaar de groepen opnieuw formeren, geeft ons als school de kans om de groepen evenwichtig samen te stellen om de balans in een groep te kunnen waarborgen, zodat leerlingen altijd goed tot hun recht komen.   

Met het oog op het Nationaal Programma Onderwijs zetten wij de komende twee jaar in op klassenverkleining. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de groepen.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met twee kleine groepen 3, twee kleine groepen 4, twee kleine groepen 5 en twee kleine groepen 8 (maximaal 25 leerlingen per klas). De groepen 6, 6/7 (combinatiegroep) en 7 zijn groter (met maximaal 28-30 leerlingen). In deze bovenbouwgroepen wordt gewerkt met een dubbele bezetting (leerkracht en leerkrachtondersteuner) op de lange dagen.  

Belangrijke criteria voor het samenstellen van (combinatie) groepen zijn de sociale samenhang op individueel en op groepsniveau, een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en een evenwichtige verdeling van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Er zijn bij de totstandkoming van een (combinatie) groep voldoende leerling-gegevens bekend. Deze spelen een belangrijke rol. Van ouders wordt verwacht dat zij sociale, emotionele en/of medische problemen die van invloed zouden kunnen zijn op de groepsindeling, tijdig delen met de leerkrachten. Wij gaan uit van de situatie zoals wij die op school zien en kennen. Leerkrachten moeten rekening houden met factoren die van invloed kunnen zijn op de groepsdynamiek. Een harmonieuze groep samenstellen is meer dan tweetallen of kleine groepjes leerlingen samenvoegen tot een geheel. De kennis van de leerkrachten over de leerlingen, zal niet gedeeld worden met andere ouders dan de eigen ouders van de leerling(en) waardoor het waarom van bepaalde keuzes lang niet altijd uitgelegd kan worden.

U mag vertrouwen op de professionele verantwoordelijkheid van de leerkrachten. De verdeling van de leerlingen wordt op een uiterst zorgvuldige wijze gemaakt en is na vaststelling definitief. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Comeniusschool is klassikaal georganiseerd.

Het sociale element in het leren is belangrijk. Kinderen leren dat je heel goed kunt samenwerken ook al heb je verschillende kwaliteiten, capaciteiten en interesses. Dit werkt stimulerend: kinderen motiveren elkaar en trekken zich aan elkaar op. Klassikaal onderwijs betekent niet, dat alle leerlingen in ieder opzicht dezelfde leerstof op één en dezelfde manier aangeboden krijgen. Wij spelen in op verschillen in ontwikkelingsniveau en belangstelling door te differentiëren.  

Voorbeelden:     

 • Aanbieden: de leerkracht biedt de leerstof op verschillende manieren aan: de ene keer d.m.v. klassikale instructie, een andere keer door samenwerkend leren in groepjes en de leerkracht biedt de leerstof op verschillende niveaus aan. Niet ieder kind heeft evenveel instructie nodig; de één kan sneller aan het werk dan de ander;
 • Verwerking: de leerkracht laat de leerstof op verschillende manieren verwerken door verscheidenheid aan te brengen in het aanbod, de moeilijkheidsgraad, de hoeveelheid en de organisatie van het werk. Hieronder vallen ook het zogenaamde compacten, waarmee de leerstof voor de meer begaafde leerlingen wordt gecomprimeerd en het werken met dag- en of weektaken.
 • Het onderwijs in de leesvaardigheid is afgestemd op het individuele niveau en tevens sterk gericht op bevordering van het leesplezier.
 • In de bibliotheek staat een grote collectie boeken die jaarlijks wordt uitgebreid.
 • Op de chromebooks werken leerlingen van groep 3 t/m 8 in eigen tempo en op eigen niveau met computerprogramma’s voor hun groep, waarbij zij niet alleen iets leren via de computer, maar ook met dit medium zelf leren omgaan. De school integreert het gebruik van de computer in het lesprogramma.

Plusklas:

De meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen 1 dagdeel per week worden begeleid in één van de plusklassen. Een plusklas is een groep waarin ongeveer 12 leerlingen voor 1 dagdeel per week wordt begeleid door een daarvoor bevoegde begeleider. De school heeft de ambitie en de plicht om uitvoering te geven aan het meer- en hoogbegaafden beleid. Omdat de bekostiging niet toereikend is om een extra begeleider voor de plusklassen aan te stellen, vraagt de school voor deelname aan de Plusklas een vrijwillige bijdrage als aanvulling op de overheidsbekostiging.     

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u vinden op de website van de school. 

Naast de reguliere leerlingen bieden wij onderwijs aan:

 • leerlingen met (ernstige) dyslexie
 • leerlingen met dyscalculie
 • meer- en hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs:

De Comeniusschool neemt actief deel aan het Samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs. Deze samenwerking met een groot aantal scholen en het speciaal basisonderwijs heeft o.a. tot doel de leerling ondersteuning op alle scholen te optimaliseren. Wij maken gebruik van elkaars expertise en geven op deze manier vorm en inhoud aan Passend Onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft een school ondersteuningsteam (SOT), hierbij kunnen de IB-ers leerlingen aanmelden voor onderzoek en voor de leerkracht ondersteuning vragen. Ook kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

Regelmatig gebeurt het, dat leerlingen (± 8% van de schoolbevolking) gerichte, deskundige hulp nodig hebben. Dyslectische kinderen, kinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling of met ernstige sociaal-emotionele stoornissen kunnen wij zelf niet altijd of niet voldoende opvangen. Een enkele keer moeten wij dan een kind naar het speciaal onderwijs verwijzen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een groot aantal kinderen dat start in een kleutergroep komt van een Kinderdagverblijf. De overdracht verloopt gedetailleerd en gestructureerd.

Ook wordt ouders gevraagd voor de start een intakelijst in te vullen waarin veel informatie over (de ontwikkeling van) het kind kan worden ingevuld.

Terug naar boven