Zeister Schoolvereeniging

Verlengde Slotlaan 13 3707 CA Zeist

Schoolfoto van Zeister Schoolvereeniging

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat een leerling bij ons op school komt tot het moment dat hij of zij de school verlaat proberen wij hen op alle gebieden zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen.

In de kleutergroepen maken wij gebruik van Focus PO 1-2 . Dit is een samenstelling van een beredeneerde aanbod dat uit twee onderdelen bestaat: een regulier en een thematisch aanbod. Het reguliere aanbod is er altijd en bestaat uit drie componenten: regels & routines, de speelwerkomgeving en buitenspelen & gym.

Het thematische aanbod in groep 1/2 is een tijdelijke verrijking naast het doorgaande reguliere aanbod. Binnen het thematisch werken als betekenisvolle context, breng je kleuters ook bewust in de zone van naaste ontwikkeling. Focus PO 1-2 doorloopt de zes stappen om een thema, passend te maken op de groep. Het eindresultaat is een themaplan op maat.  Kleuters leren op basis van hun ontwikkeling binnen een subdomein (bijvoorbeeld omgaan met hoeveelheid of fonemisch bewustzijn) op leerdoelen die liggen in hun zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast volgen we in groep 2 de taalontwikkeling van de leerlingen op de belangrijkste gebieden van beginnende geletterdheid. 

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door afname van methodegebonden toetsen in combinatie met methodeonafhankelijke toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem.   

Groep 3 t/m 8: Blokplannen. Het schooljaar is opgedeeld is 4 periodes van 10 weken. Per blok zijn er doelen vastgesteld voor de groep. Doelen uit vorige blokken die nog niet behaald zijn (bezemdoel) worden toegevoegd. Doelen die herhaling nodig hebben (borgingsdoel) ook. Na iedere 10 weken worden de doelen geëvalueerd en wordt een nieuw plan opgesteld. 

Schoolbespreking: Twee keer per schooljaar bespreken we of de leeropbrengsten van alle leerlingen in de school op het juiste niveau liggen en of het onderwijscontinuüm nog voldoet voor de schoolpopulatie. Dat doen we tijdens een schoolbespreking. Indien nodig nemen we maatregelen die alle groepen in de hele school aangaan. Inhoudelijk is hier het gehele schoolteam bij betrokken. Met het team bespreken we de schoolresultaten, hierdoor krijgt iedere leerkracht ook de kans om mee te denken waar de kansen en bedreigingen liggen en wat we er als school aan kunnen doen.

Groepsbespreking: Per schooljaar bespreken we 3 keer of de leeropbrengsten in elke groep in lijn liggen met de ambitie schoolstandaarden. Dit doen we aan de start van elk schooljaar, na de M-toetsen en na de E-toetsen. Deze vergelijking zegt ons of we maatregelen moeten nemen ten aanzien van de hele groep; om het onderwijs meer passend te maken. Er zijn drie mogelijkheden:

1) de groepsstandaarden liggen onder de ambitie schoolstandaarden; er worden maatregelen genomen om de leeropbrengsten in de groep verder te verhogen;

2) de groepsstandaarden liggen vrijwel gelijk met de ambitie schoolstandaarden; er wordt gekeken of de leeropbrengsten nog verder omhoog kunnen, maar in principe zijn we tevreden en gaan we door met wat we deden;

3) de groepsstandaarden liggen hoger dan de ambitie schoolstandaarden; we gaan na of we het onderwijs in deze groep moeten gaan verzwaren.

Leerlingbespreking: Daarnaast wordt er in de groepsbespreking (en indien gewenst op aanvraag op losse momenten) naar individuele leerlingen gekeken.

In alle groepen wordt jaarlijks ZIEN! ingevuld. In de onderbouw door de leerkrachten, in de bovenbouw door leerkrachten en leerlingen. Hiermee proberen we zicht te krijgen op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. Vanaf groep 5 wordt jaarlijks een sociale veiligheidsmonitor afgenomen. Daarnaast wordt een signaleringsinstrument voor begaafdheid ingezet in de groepen 1, 3 en 5.   

Gespreksverslagen, overdracht van leerlingen, afspraken, resultaten van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen, plannen en notities worden allemaal in het administratiesysteem van Parnassys gezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. De hieraan gekoppelde schoolkeuze is niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend. Bij toelating tot een school voor voortgezet onderwijs is het advies van de leerkracht leidend. Observaties die informatie geven over motivatie, planvaardigheid, mate van zelfstandig kunnen werken en coöperatief kunnen werken, maar ook de toetsresultaten helpen het advies te onderbouwen. Daarnaast geven met name de ontwikkeling van het begrijpend lezen en rekenen op de Cito-toetsen in groep 6, 7, 8  en de entreetoetsresultaten vanuit groep 7 zinvolle informatie. In het advies betrek(t)(ken) de leerkracht(en) van groep 8 de leerkracht(en) van groep 7, ib’er en directeur, zodat het advies breed gedragen is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om gemotiveerd en betrokken te kunnen leren zijn een goede verstandhouding en goed overleg tussen de leerlingen en de leerkracht, maar ook tussen de leerlingen en de leerkrachten onderling van zeer groot belang. Op school proberen we met zinvolle regels en afspraken een sfeer te creëren, waarin eenieder zich geaccepteerd voelt en prettig kan werken. Ook willen wij de lerende leerling centraal stellen en binnen kaders structureel laten participeren in overleg en besluitvorming. Kortom, we geven de leerling een stem.

Op deze wijze creëren wij een omgeving waar ontwikkeling van sociale competenties en democratisch burgerschap ruimte krijgt. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap en oefenplaats, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandig
  • Samen
  • Vooruit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven