Openbare Jenaplanschool Het Spoor

Stationslaan 3 3701 EN Zeist

Mooier kunnen ze niet worden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt de IEP-toets afgenomen. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doet de IEP zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Meer weten over de visie achter de IEP  Eindtoets? Lees het hier: 'zo kan het eerlijker en motiverend’.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze visie op toetsen en meten

Toetsen is voor ons een middel en zeker niet een doel. Wij toetsen niet om te kijken hoe goed kinderen zijn, maar wij toetsen om te meten of de kinderen zich op de juiste wijze ontwikkelen en of het onderwijsaanbod dat wij bieden goed aansluit op de kinderen. Wij analyseren onze toetsen en metingen twee keer per jaar om te kijken of het onderwijs dat wij bieden, voldoende kwaliteit biedt om zo ook gerichte interventies te kunnen inzetten om het onderwijs met elkaar nog beter te maken.

Binnen onze jenaplanvisie staat het kind altijd centraal. Dus zullen wij bij alle keuzes die wij maken, ook die bij het toetsen van kinderen, kijken wat het kind nodig heeft. Bovendien houden wij rekening met het welbevinden van het kind.

Formatief en summatief toetsen

Wij maken hierbij verschil tussen formatief toetsen en summatief toetsen. Met formatief toetsen hebben wij het over de toetsen die we vanuit Gynzy opstellen  en de diagnostische wijze van toetsen die wij zelf gebruiken om te achterhalen waar de moeilijkheden van een kind vandaan komen. Met summatief toetsen bedoelen wij toetsen die het kind vergelijkt met het gemiddelde van zijn jaargroep.

Summatief toetsen gebeurt na het leren, om de opbrengst van het onderwijs vast te stellen, formatief toetsen tijdens het leren, om het leerproces te verbeteren.

Iedere basisschool in Nederland volgt nauwkeurig de ontwikkeling van de kinderen, daarvoor gebruikt elke school een zogeheten leerlingvolgsysteem (LVS) met bijbehorende toetsen. Op het Spoor maken we gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die naast taal en rekenen ook kijken naar leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: we krijgen  een beeld van wat het kind weet, maakt, hoe het kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. Dit complete beeld past heel mooi bij de drie onderwijsdomeinen waarop we op Het Spoor het jenaplanonderwijs afstemmen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Afhankelijk van de bouw, worden de volgende toetsen afgenomen;

Taal:

 • technisch lezen
 • taalverzorging (spelling)
 • lezen
 • schrijven
 • woordenschat

Rekenen:

 • getallen
 • meten en meetkunde
 • verbanden
 • verhoudingen

Hart en handen:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • leeraanpak
 • creatief vermogen

Resultaten eindtoets

De inspectie geeft een positief oordeel over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school heeft het basisarrangement. Ons onderwijs, uitgewerkt in de vijf onderwijsarrangementen (zie schoolondersteuningsplan op onze website), zorgt ervoor dat kinderen ten opzichte van zichzelf mogen en kunnen groeien.

Alle leerlingen stromen door naar het VO op 1F niveau, dat is het fundamentele niveau waarop kinderen moeten doorstromen. Op basis van onze schoolweging wordt hierbij een percentage van 100% verwacht en dat laten de resultaten ook zien. Op basis van onze schoolweging wordt verwacht dat 64,9% van de leerlingen doorstromen op het 1S/2F niveau, de IEP-eindresultaten geven aan dat een hoger percentage leerlingen doorstoomt op dit niveau. 

De resultaten van de IEP-eindtoets geven het beeld dat ons onderwijs goed aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dat is heel positief. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan ons rekenonderwijs en dat zien we duidelijk terug in de stijgende lijn in de resultaten op de IEP eindtoets. Daarover zijn we tevreden.

Eerder in de schoolgids hebben wij al vermeld dat we naar kinderen kijken vanuit 3 perspectieven: de cognitieve ontwikkeling (kwalificatie), de persoonlijke ontwikkeling (personificatie) en de ontwikkeling als medemens, als burger (socialisatie). Wij zijn trots op de IEP-eindresultaten, maar we zijn vooral trots op de kinderen omdat we hen met meer dan alleen cognitieve ontwikkeling laten gaan naar het voortgezet onderwijs: met kennis en ervaring over wat ze nodig hebben om te kunnen leren, wat hun sterke kanten zijn in samenwerking en hoe ze een helpende hand uit kunnen steken naar de ander.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De eindtoets van de basisschool wordt de nieuwe doorstroomtoets naar het VO. Hiervoor is een tijdsschema opgesteld door het ministerie van OCW waarover nog wordt gesproken. Zodra duidelijk is wat het tijdsschema is en wij contact hebben gehad met de scholen in het voortgezet onderwijs in Zeist, informeren wij u uiteraard over het definitieve tijdpad en over hoe wij met de doorstoomtoets omgaan. Voor nu kunt u meer informatie lezen op de website van het ministerie van OCW.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jenaplanessenties

De jenaplanessenties zijn de extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen gedurende hun schoolloopbaan op een jenaplanschool werken. Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de ondernemende houding bij kinderen. Onze jenaplanessenties zijn:

 • Ondernemen
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Creëren
 • Presenteren
 • Reflecteren
 • Verantwoorden
 • Zorgen voor
 • Communiceren
 • Respecteren

Klik hier voor meer informatie over de jenaplanessenties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Gelukkige kinderen
 • Samen verantwoordelijk
 • Samen leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven