Wereldkidz Montessori Zeist Sumatralaan

Sumatralaan 1 3705 XL Zeist

  • Dagen van de week
  • Sociale vaardigheden leren en oefenen om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander.
  • Klok kijken
  • Er wordt volop gewerkt met Montessori materiaal
  • Natuurlijk mag het individueel werken op de computer niet ontbreken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Conclusie tevredenheidsonderzoek 2023 op hoofdlijnen:

Leerlingen in groep 8 zijn het meest tevreden in algemene zin (7,3). Het welbevinden is in groep 8 het hoogst (6,5)en groep 7 voelt zich het meest veilig (7,3). Groep 8 ervaart de minste aantasting van de veiligheid (8,4).  

Diverse onderdelen van de vragenlijst vragen nog verdere verkenning omdat het niet altijd duidelijk is hoe leerlingen de vraag hebben geïnterpreteerd en ook geven sommige vragen met open antwoordmogelijkheden, zoals “overige”, “op een andere manier” nog onvoldoende duidelijkheid over de ervaren veiligheid of het welbevinden. 

Over het algemeen signaleren we een dalende trend, dus dit vraagt om een actieve benadering, om het geheel beter in kaart te brengen en om de situatie te verbeteren. 

In het nieuwe schooljaar zal er gestart worden met een interventie, waarbij aan de hand van een sociale veiligheidsvragenlijst, uit de Kanjermethode, aangevuld met vragen uit dit onderzoek die nadere verkenning vragen, de beginsituatie in kaart wordt gebracht. 

Na de gouden weken periode waarin er actief en concreet aandacht wordt besteed aan groepsvorming en afspraken worden gemaakt, zal er een nieuwe meting worden verricht en gedurende het schooljaar zal dit gemonitord blijven, zodat de afspraken geborgd worden.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven