Basisschool de Griffel

De Clomp 2002 3704 KC Zeist

Schoolfoto van Basisschool de Griffel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn wederom heel trots op het gemiddelde rapportcijfer van een 8.1 (huidig schooljaar 2022-2023) door de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. 
Ten opzichte van de vorige leerlingtevredenheidspeiling (8.5 schooljaar 2021-2022) een lichte daling. Wij kunnen deze lichte daling goed verklaren (wisselingen en wat onrust gehad in een groep i.v.m. afwezigheid van de eigen leerkracht vanwege zwangerschap).
Ontwikkelpunt: 
bij het in- en uitgaan van de groepen zijn er teveel kinderen op hetzelfde moment in de gang, wij gaan bekijken hoe wij dit meer gereguleerd kunnen laten plaatsvinden.  

Het is mooi om te zien dat datgene waar we de afgelopen schooljaren op hebben ingezet, namelijk het geven van activerende, gedifferentieerde lessen, coöperatief leren én de Vreedzame School, door de leerlingen duidelijk wordt gewaardeerd. Een extra stimulans voor ons als team om hiermee door te gaan en hier nog verder in te ontwikkelen!


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ten opzichte van de vorige oudertevredenheidspeiling hebben wij ons cijfer mooi weten vast te houden. Ouders geven ons een prachtige 8,5

Van een 7,2 (schooljaar 2018/2019) naar een 7,7 (schooljaar 2019/2020) naar een  8,4 (schooljaar 2020/2021) naar een 8,3 (schooljaar 2021/2022) naar een 8,5 (2022/2023). 
Jezelf verbeteren als school op verschillende aspecten is essentieel, maar het vasthouden van deze mooie lijn vraagt om systematisch handelen, evalueren en bijstellen. Dat is en blijft onze uitdaging voor de komende jaren die wij met beide handen aangrijpen! 

- Onderwijsleerproces: hier hebben wij de afgelopen jaren stevig op ingezet. Met het gehele team volgen wij nascholing op het gebied van het verbeteren van de instructievaardigheden, het nog meer aanbieden van onderwijs op maat, verhogen van de onderwijskwaliteit en het verweven van het coöperatief leren in ons onderwijs. Daarnaast worden lessen gezamenlijk voorbereid, visiteren collega's elkaars lessen meerdere keren per schooljaar en worden deze ook samen geëvalueerd. Tijdens de evaluaties worden de persoonlijke leerdoelen die collega's zichzelf ten doel hebben gesteld ook gedeeld met collega's. Leren doen wij samen en met elkaar!

- Schoolklimaat: het borgen van de Vreedzame School en Coöperatief leren binnen de school behoeft altijd aandacht. Door de Vreedzame School en het coöperatief leren in ons onderwijs te verweven is het geen 'apart vak' maar is het een integraal onderdeel van ons werken en leren op school. Ten aanzien van het schoolklimaat durven wij te zeggen dat deze veilig, open en prettig is, hetgeen de leerlingen ook beamen. 

- Informatie en communicatie: wekelijks wordt er door de groepsleerkrachten een memo naar alle ouders gestuurd. Daarnaast ontvangen alle ouders maandelijks de Handdruk (nieuwsbrief) en wordt er veel gecommuniceerd/gedeeld middels het ouderportaal. 
ParnasSys (leerlingvolgsysteem) is deels opengesteld voor ouders, zodat ouders de resultaten (zowel methodetoetsen als methode onafhankelijke toetsen) en gespreksverslagen van hun kind kunnen volgen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven