School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Graaf Lodewijklaan 2 3708 DM Zeist

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • schoolplein voor midden- en bovenbouw
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie kijken we naar de beschikbare leraar-ondersteuners en onderwijsassistenten binnen de school. Zij zijn bekwaam om de  veiligheid, rust en structuur te continueren, waar de leerlingen zo'n behoefte aan hebben. We werken niet met vervanging van buiten de school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Rots en Water training en faalangstreductietraining
Deze trainingen worden gegeven als de ondersteuningsbehoeften op individueel kindniveau hier aanleiding toe geven. Deze trainingen vinden plaats op school door leerkrachten van school, soms in samenwerking met een externe partij.

Kind en Motoriek
Op de maandag en dinsdag is er een oefentherapeut van Kind en Motoriek binnen de school werkzaam om leerlingen individueel te begeleiden, vanuit de zorgverzekering van de ouders.

Logopedie
De Stuifheuvel laat een logopediste van de praktijk 'Goed gestemd' leerlingen individueel behandelen op school. De logopedisten van de school werken zo veel mogelijk in de groepen en begeleiden groepjes leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 staat het thematisch onderwijs centraal. Het onderwijs wordt aangeboden in thema's, vakgebied overstijgend.
Het spelend leren middels een uitdagende leeromgeving, oa. door het rijk inrichten van hoeken,  is ons uitgangspunt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs

Onze leerlingen hebben altijd een leer- en/of ontwikkelingsachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek. Uitgangspunt van het onderwijs is een ononderbroken leerlijn die aansluit op het niveau van het kind. Dit geldt voor het bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn en voor de leerstof. Kinderen zijn pas aan leren toe als ze (weer) voldoende zelfvertrouwen hebben. De Stuifheuvel heeft dezelfde lesonderdelen (vakken) en kerndoelen als een reguliere basisschool. Voor ons zijn echter de mogelijkheden van iedere individuele leerling het uitgangspunt. Het doel is: eruit halen wat erin zit en daar tevreden mee zijn. Het is voor onze leerlingen belangrijk om op hun eigen niveau en tempo te werken en gerichte instructie te krijgen. We komen tegemoet aan specifieke leerproblematiek door het werken met niveaugroepen en taakuren. Het onderwijs in niveaugroepen is effectiever, leerlingen krijgen meer individueel of groepsgerichte instructie.

De niveaugroepen zijn voor technisch lezen en rekenen groepsoverstijgend. Dit betekent dat de kinderen ook instructie kunnen krijgen bij een andere leerkracht van de eigen bouw.  

Verlengde leertijd 
In taakuren kunnen leerlingen extra tijd besteden aan of extra instructie krijgen op specifieke vakgebieden. Dit geldt voor de leergebieden taal, lezen, spelling en rekenen. Verlengde leertijd staat in alle groepen twee keer per week op het rooster. Leerlingen kunnen daarnaast in deze leertijd werken aan specifieke opdrachten.

Coöperatief leren

Op de Stuifheuvel besteden we veel aandacht aan samenwerken. We gebruiken hier werkvormen uit coöperatief leren voor. Leerlingen werken in tweetallen of kleine teams aan een vraag of opdracht. Bij veel werkvormen van coöperatief leren zijn de leerlingen in beweging. Leerlingen leren van en met elkaar.  Coöperatief leren is geen apart vak, maar passen we toe bij de verschillende vakken. 

Taalonderwijs 

Het taalonderwijs bieden we aan in een doorgaande lijn. We besteden veel aandacht aan de eerste belangstelling van kleuters voor geschreven tekst, letters, woorden, verhalen, de zogenaamde beginnende geletterdheid. Op speelse wijze gaan we in op deze belangstelling en wordt deze gestimuleerd.  Onderbouw 1 en 2 en de 2/3 werken met taalgroepjes op niveau rond het thema dat in de klas centraal staat. Hierbij werken groepsleerkracht en logopedist intensief samen.   

Lezen

Veilig Leren Lezen (KIM-versie) is onze methode voor aanvankelijk taal- en leesonderwijs. Deze methode integreert verschillende onderdelen van taal, zoals spelling en begrijpend lezen. Vanaf de eerste kern maken we een start met het zelfstandig werken; de kinderen kunnen dan zelf de volgorde van hun activiteit kiezen. De vernieuwde Pennestreken, heeft schrijflessen die goed aansluiten bij de nieuwe Veilig Leren Lezen methode.  Na Veilig Leren Lezen volgt Estafette.

Eén van de uitgangspunten van ons leesonderwijs is het bevorderen van het leesplezier. We willen graag dat kinderen (uit zichzelf) gaan lezen, zowel thuis als op school.

In de midden- en bovenbouw werken we met taallessen uit Taal op Maat en Spelling op Maat. 

Woordenschatonderwijs 

Woordenschat staat centraal in de communicatie en in het leren. Woordenschat passen we toe bij verschillende vakken. We bieden woorden thematisch en systematisch aan met behulp van de aanpak van "Met woorden in de Weer".

In de onderbouw werken we met Logo3000 voor het aanleren van de basiswoordenschat.

In de midden- en bovenbouw is woordenschat opgenomen in onze taalmethode. Woordenschat heeft daarmee een doorgaande lijn in de school. 

Engels

In de bovenbouw geven we Engels, met de nadruk op spreektaal (communicatie). Kinderen moeten zich kunnen redden als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of wanneer ze in het Engels worden aangesproken. We gebruiken de methode Take it easy. 

Rekenen

In de onderbouw gaan leerlingen spelenderwijs aan de gang met de rekenvoorwaarden. Ze worden uitgedaagd om op een leuke en creatieve manier tot rekenen te komen. Rekenen kan zo een ontdekkingstocht worden. Daarna gaan ze verder met het aanvankelijk rekenen. Deze leerstof doet een beroep op het ontwikkelen van rekenvaardigheden en inzicht.  We gebruiken in de volgende groepen Alles Telt als leidraad en Met Sprongen Vooruit als ondersteuning. Dit zijn rekenopdrachten waarbij kinderen op een speelse manier, waarbij ze veel bewegen, rekenonderdelen oefenen.

Wereld oriënterende vakken 

Op de Stuifheuvel bieden we het vak wereldoriëntatie zo veel mogelijk geïntegreerd aan. Wereldoriëntatie gaat over aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs. We hebben een methode Argus Clou, waaruit we lessen halen die we bij deze thema’s kunnen gebruiken. Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu educatie is voor de hele school een programma opgesteld, rondom natuur, techniek en milieu educatie. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod wat betreft planten, de omgeving, dieren, techniek, etc.  We gaan er meer op uit met de kinderen, de natuur in. Om te ontdekken en te onderzoeken. Om daarna weer informatie te verzamelen in de klas en te onderzoeken wat we ontdekt hebben. We doen het en leren van het doen.    

Kunstzinnige en culturele vorming 

Binnen de Stuifheuvel zijn er veel mogelijkheden om de creativiteit en de talenten van de kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. Alle vakgebieden: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans komen aan bod. Binnen de bouwen werken we thematisch, we streven naar twee school brede thema’s per schooljaar. Waar het kan, werken we met de thema’s uit de vakken van wereldoriëntatie (natuur, aardrijkskunde en geschiedenis) of taal.  De thema’s worden met de leerlingen voorbereid en uitgewerkt volgens de fasen van het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren/reflecteren. Zo stimuleren we de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in de 21-e eeuw. Leerlingen van de onderbouw volgen de lessen in hun eigen groep. Leerlingen van de midden- en de bovenbouw krijgen vaardigheidslessen in de eigen groep en werken de thema’s verder uit in zelf gekozen workshops. Tevens worden in deze groepen erfgoedlessen gegeven die zijn ontworpen door het Netwerk Cultuureducatie Zeist. Eénmaal per schooljaar is er voor elke groep een voorstelling, een kunstworkshop of een museumbezoek, georganiseerd door Kunst Centraal.

Verkeer 

Verkeerslessen zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen veilige verkeersdeelnemers te laten worden. We gebruiken het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. Leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen en het plaatselijk praktisch verkeersexamen. 

Seksuele voorlichting 

In de bovenbouw geven we seksuele voorlichting. We richten ons vooral op voorlichting over de veranderingen in je lichaam en de gevoelens die je kunt hebben voor een ander. Maar het geeft ook uitleg over het hebben van geslachtsgemeenschap, het gebruiken van voorbehoedsmiddelen en waarom dit belangrijk is. We praten over je eigen gevoel hierbij, het respect hebben voor elkaar en wachten tot je er klaar voor bent. Ouders krijgen hier vooraf nog nadere informatie over.

Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen minimaal tweemaal per week bewegingsonderwijs. Basisvaardigheden worden geoefend en aangeleerd, rekening houdend met iedere leerling afzonderlijk. De lessen worden verzorgd door een van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook binnen de lessen bewegingsonderwijs is aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast willen we leerlingen ervaringen laten opdoen met sport en spel en deelname hieraan buiten school stimuleren.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Grenzen en mogelijkheden

Wij gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we ook alle kinderen zouden willen opvangen, zijn er nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen staan hieronder specifiek aangegeven:
- Leerlingen waarbij voorwaarden om onderwijs te volgen ontbreken omdat hulpverlening/behandeling voorliggend is.
- Leerlingen met onvoldoende taal-en communicatieve vaardigheden om instructies/opdrachten te kunnen begrijpen en om tot interactie met anderen te komen
- Leerlingen met moeilijk leesbaar gedrag die regelmatig behoefte hebben aan een gecontroleerde time-out plek in verband met hun externaliserende gedragingen
- Leerlingen met een (zeer) laag cognitief niveau en lage zelfredzaamheid, die het uitstroomperspectief dagbesteding hebben
- Als ouder(s)/verzorger(s) niet bereid zijn om samen te werken met de school
- Wanneer het maximaal leerlingenaantal van de school bereikt is
- Wanneer er plaatsing in een specifieke groep wordt gevraagd en de maximale groepsgrootte is bereikt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven