School met de Bijbel Jorai

Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld

 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als u op het tabblad 'meer informatie' klikt, krijgt u informatie over de behaalde scores in verschillende jaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van het leerlingvolgsysteem van CITO volgen wij de leerlingen vanaf groep 3 op de gebieden van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen en geanalyseerd door de leerkrachten. Vervolgens worden deze opbrengsten besproken met het team en worden vervolgstappen beschreven.

In weekplanners staan doelen (vanuit de methode en / of LVS) beschreven waar een deel van de leerlingen  of de groep aan moet werken. Vervolgens wordt hierin aangegeven wie dit doel heeft behaald en waar en wanneer nog verdere acties moeten worden ondernomen. Ook wordt n.a.v. de analyses bepaald wie er in een klein groepje of individueel pre-teaching of re-teaching nodig heeft.

De werkplanners zijn volop in ontwikkeling om steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In groep 1&2 worden de kinderen gevolgd met het observatie instrument "leerlijnen het jonge kind". We volgen de kinderen op het gebied van rekenen, taal, spel, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze groepen worden weekplanners en placemats gebruikt om steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets en schooladvies

Alle leerlingen maken in april de Centrale Eindtoets. Met deze toets laat het kind zien wat het op de basisschool heeft geleerd. Deze toets geeft u, uw kind en de leerkracht informatie over een passend type voortgezet onderwijs. 

Eerder al, namelijk  begin oktober krijgt het kind het pre schooladvies. Dit advies is gebaseerd op het oordeel van de groepsleerkrachten van de groepen 6,7 en 8 en de scores van de CITO toetsen uit deze groepen. Bij het oordeel van school wordt tevens gekeken naar werkhouding, inzet, motivatie en huiswerk. Met dit advies kunt u zich oriënteren op welk soort voortgezet onderwijs uw kind het best past. In dit gesprek wordt ook bekeken wat het kind nog nodig heeft om zijn of haar doelen te behalen.

Voor februari volgt dan het definitieve advies van de basisschool voor de vervolgschool.

De Centrale Eindtoets in april geeft een tweede onafhankelijk advies.

Het kan zijn dat een kind een hoger advies krijgt uit de Centrale Eindtoets. Dan wordt contact gezocht vanuit de school met betreffende

ouders en vindt er een heroverweging plaats.

De middelbare school mag de scores van de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet wordt toegelaten. Het advies van de basisschool is leidend.

Oriëntatie op schoolkeuze

Een goede oriëntatie op de schoolkeus is belangrijk. Tijdens de informatieavond van groep 8 wordt u geïnformeerd over de weg naar het voortgezet onderwijs. Veel middelbare scholen houden hun open dagen in november en januari. Een goede gelegenheid om een kijkje te nemen. Tijdens zo'n open dag laten de scholen zich natuurlijk van hun beste kant zien. Bezoek daarom ook de website Scholenopdekaart.nl voor informatie over de kwaliteit van de school. 

In het verleden zijn leerlingen van Jorai doorgestroomd naar:

 • Kalsbeek College, Woerden
 • Minkema College, Woerden
 • Driestar College,  Gouda
 • Yuverta Colllege (voorheen Wellant College), Montfoort
 • De Passie, Utrecht

  Weergave Schooladvies

  Bron

  Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

  In het eerste jaar

  Bron

  In het derde jaar

  Bron

  Sociale ontwikkeling

  Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van een gemeenschap. En dat ze leren dat ze zelf hierin een actieve rol hebben. Kinderen leren en ontwikkelen daarom op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van het kind.

  Wij willen graag dat ieder kind zich thuis voelt op school en dat ze zich emotioneel veilig voelen. We vinden het daarom belangrijk de kinderen goed te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en tijdig in te grijpen als deze ontwikkeling stagneert.   

  Leerkrachten scheppen hiertoe in hun groep een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De eerste weken van een nieuw schooljaar (gouden weken) wordt hierop met nadruk ingezet! Relatie, competentie en autonomie zijn belangrijke bouwstenen in een goed klassenklimaat.

  De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij / zij voor zich heeft en probeert het kind "te zien".

  Een goed sociaal klimaat is een voorwaarde om te ontwikkelen!

  Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • respect
  • verantwoordelijk

  Wat zegt de inspectie over de school?

  Toelichting van de school

  In november 2019 kwam de inspectie tot het volgende samenvattend oordeel.

  We zien dat het bestuur van de Verenging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel (hierna: de vereniging) voldoende zicht heeft en voldoende stuurt op de kwaliteit van het onderwijs op de school. We zien op de korte of de middellange termijn geen risico's voor de financiële continuïteit van de vereniging. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

  Terug naar boven