School met de Bijbel Jorai

Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld

 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai

Het team

Toelichting van de school

De groepen op Jorai worden geleid door twee parttime leerkrachten, samen zijn zij verantwoordelijk voor het groepsgebeuren. Zij volgen de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de resultaten van de kinderen. In het schooljaar 2020/2021 staan de volgende leerkrachten voor de groepen:

groep 1:     Juf Carolien Slob en juf Annemieke Langelaar

groep 2:     Juf Marian van de Bosch en juf Anne Marie Meijer

groep 3:     Juf Wendy Butselaar en juf Carolien Slob

groep 4:     Juf Hanneke den Toom en juf Lisette Boogaard

groep 5/6:  Juf Tanneke Treur en juf Elna van Ginkel

groep 7/8:  Meester Rens Boogaard en juf Bea Pak

Intern begeleider / RT

De intern begeleider coördineert de extra zorg. Dit betreft zorg voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof, maar ook de zorg voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Ook organiseert zij hulp voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra hulp nodig hebben. Verder coördineert zij het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Ook begeleidt zij kleine groepjes leerlingen met extra hulpvragen bij de lesstof. Dit gebeurt preventief (pre teaching) en begeleidend (re teaching). Ook worden leerlingen met een specifieke hulpvragen als dyslexie extra begeleid. Zo nodig worden er externe deskundigen geraadpleegd, zoals een orthopedagoog of vakspecialist.

Leerkrachtondersteuner en extra groepsondersteuning

Naast haar werk in groep 1 en 3 begeleidt juf Carolien Slob individuele leerlingen en ondersteunt ze in de combinatiegroepen in de bovenbouw. Juf Meriam Mulder verzorgt de kunstlessen in de groepen 6-8. Juf Erna Smeijers ondersteunt de bovenbouwgroepen twee dagdelen per week

Stagiaires

Onze school heeft contacten met PABO de Driestar. Studenten lopen een aantal weken mee om onderwijservaring op te doen. Ook zijn we een gecertificeerde opleidingsschool van ID college uit Woerden en het Hoornbeeck uit Gouda. Ook komen er van tijd van tijd stagiaires uit het voortgezet onderwijs. Zij volgen op onze school een maatschappelijke stage.

Logopedist

Op onze school is enkele dagdelen per week een logopedist aanwezig.

Bewegingstherapeut

Op onze school is enkele dagdelen per week een bewegingstherapeut aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met een vast team. Dit doen we om de stabiliteit voor onze leerlingen te waarborgen.
Bij ziekte wordt de leerkracht zo mogelijk vervangen door zijn of haar duo-collega.
Als dit niet lukt dan kijken we of we het intern kunnen oplossen met ambulante mensen.
Lukt dit ook niet dan kijken we of er iemand beschikbaar is uit de vervangingspool.
In een uiterste geval zal de groep verdeeld worden of wordt er een groep naar huis gestuurd.
Bij langdurig verlof wordt er extern gezocht naar een leerkracht die kan vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

“Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De kinderen op  “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een paar dagen voor uw kind vier jaar wordt, mag het alvast een paar dagen in groep 1 komen wennen.De juf neemt enkele weken voor de verjaardag contact met u op om e.e.a. met u af te stemmen en uw kind krijgt een welkoms kaart.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lesmethodes

Per vak gebruiken we een lesmethode zoals:

 • lezen groep 3: Lijn 3 / groep 4-8: Atlantis
 • rekenen: Wereld in getallen
 • engels: My name is Tom / onderbouw en Take it easy / bovenbouw.
 • wereldoriëntatie: (bovenbouw) Faqta
 • sociaal-emotionele vaardigheden: Kwink

Creatieve expressie 

Juf Meriam verzorgt expressievakken in groep 6, 7 en 8. Het Klooster verzorgt in samenwerking met juf Carolien de muzieklessen in alle groepen.

Gym

Groep 1&2 gymt in het eigen speellokaal. Groep 3-8 sporten op maandag of donderdag een blokuur in de sporthal in de Milandhof.

Gastlessen

Ook vinden er gastlessen plaats op school. Deze lessen worden verzorgd door o.a. bureau HALT, de bibliotheek, Woord en Daad en mensen van de werkvloer die vertellen over hun werk aansluitend bij een project of thema. Ook zijn er ontmoetingen met mensen met een beperking. Zij komen af en toe op school om een activiteit bij te wonen en hierin te participeren.

Christelijke feestdagen

 • Kerstviering: Op de woensdagavond voor de kerstvakantie vieren wij met de kinderen van afwisselend onder- en bovenbouw het Kerstfeest met ouders in de Milandhof of op vrijdagmiddag op school (zonder ouders) in het speellokaal.
 • Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren we met de kinderen in de groepen zelf.
 • Bid- en Dankdag.

Project

Eenmaal per jaar werken we schoolbreed enige weken aan een onderwijskundig project. We sluiten dit project af met een avond waarop ouders en belangstellenden welkom zijn.

Koningsspelen/sportdag

Onze school combineert de sportdag met de Koningsspelen. De datum van deze dag wijzigt ieder jaar in verband met wisselende vakanties. 

Sinterklaas

Op (of vlak voor) 5 december komt Sint met de Pieten op school. De kinderen van de onderbouw vieren het Sinterklaasfeest in de hal en krijgen een cadeautje van de Sint. De bovenbouw trekt lootjes en de kinderen maken surprises. In de week voor 5 december bedenken de rommelpieten een leuk spel voor alle groepen. De kinderen krijgen dan bovendien wat lekkers in hun schoen of op tafel.

Schoolreis

In juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis. Voor groep 1&2 wordt op school een schoolfeest georganiseerd.

Schoolkamp

Groep 8 gaat drie dagen op kamp. Dit kamp wordt begeleid door de groepsleerkracht en enkele ouders.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

"Jorai" biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Door thematisch spelen en onderzoekend leren zorgen we voor de juiste aansluiting tussen groep 1, 2, 3 en 4. Kinderen leren al spelend de wereld kennen en begrijpen, doen ervaringen op en verwerken informatie. We streven naar efficiënt onderwijs door in een positief leerklimaat een goed klassenmanagement neer te zetten. De leerkracht maakt gebruik van een instructiemodel omdat dat de betrokkenheid en taakgerichtheid van leerlingen bevordert.

We bieden een positief veilig schoolklimaat zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ook proberen we rekening te houden met individuele verschillen en mogelijkheden.

Bea Pak, onze intern begeleider, is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig om, in samenspraak met de groepsleerkrachten, vragen over de zorg te beantwoorden.Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo maken ze een betere start op de basisschool. Voorschoolse educatie vindt plaats op de "Peuterpret" (peuterspeelzaal). Doordat deze vorm van onderwijs in ons gebouw is gehuisvest zijn er korte lijnen tussen de leerkrachten en de leidsters van de speelzaal.

Terug naar boven