Kaleidoscoop

Gedempte Gracht 25 3894 BA Zeewolde

Schoolfoto van Kaleidoscoop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting eindtoets 2023

In het schooljaar 2022/2023 scoorde ICB Kaleidoscoop een gemiddelde score van 535. Dit is nipt boven het landelijk gemiddelde van 534,9. Er waren geen leerlingen met een ontheffing. Het aantal leerlingen lag met een aantal van 40 hoger dan de voorgaande jaren (gemiddeld rond de 30 leerlingen). Hoewel de gemiddelde eindscore hoger ligt dan de voorgaande jaren, is zowel het percentage 1F als het percentage 1S/2F gemiddeld over 3 jaar gezien, afgenomen. Na de analyse kan geconcludeerd worden dat de eindopbrengsten lager zijn dan op basis van de leerling populatie verwacht mag worden. Aan de hand van het verbeterplan wordt er ingezet op het verbeteren van het onderwijsaanbod, wat dient te resulteren in hogere (eind)opbrengsten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om kansrijk te adviseren hebben wij een stappenplan opgesteld:

Stappenplan verwijzing VO

Doel: De verwijzing naar het voortgezet onderwijs verloopt volgens vaste stappen en deze stappen worden door alle leerkrachten gevolgd.

Wanneer: vanaf januari groep 7 t/m eind groep 8

Aanpak: Workflow groep 7

Januari: afname M-toetsen + maken van analyse.

Februari: betrokken leerkrachten en intern begeleider bespreken de analyse en noteren voor intern gebruik alvast een eerste versie van het preadvies.

Mei: ouders van toekomstige groep 8-leerlingen worden geïnformeerd over de doorstroomtoets en de workflow groep 7-8.

Begin juni: afname E-toetsen + maken van analyse.

Half juni: leerkrachten groep 7, intern begeleider en leerkrachten groep 8 stellen (voor de zomervakantie) het preadvies vast. De directeur of kwaliteitscoördinator sluit ook aan bij dit overleg. Leerkracht groep 7 vult voor iedere leerling het “format preadvies groep 7” in. 

Eind juni: leerkracht groep 7 voert gesprekken met ouders en leerling en geeft een preadvies. Indien nodig sluit de intern begeleider aan bij het gesprek.

Workflow groep 8

Eind oktober: afname B-toets (Leerling in beeld) voor alle kinderen. De drempeltoets wordt gemaakt door kinderen met een PROO/VMBO-BK advies.

2e/3e week november: kind/ouder gesprekken m.b.t. de ontwikkeling van de leerling. De centrale vraag is: ligt de leerling op koers t.o.v. het preadvies? Resultaat B-toets wordt besproken.

November: leerlingen kunnen open dagen bezoeken van het VO, ze krijgen hier ook informatie over op school. Groep 8 bezoekt 1 of 2  VO scholen met de leerkracht, ouders krijgen het advies om zelf met hun kind open dagen te bezoeken.

December: leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleider en schoolleider stellen definitief advies vast.

Januari (2e/3e week): de leerkracht voert adviesgesprekken met ouders en leerling.

Februari: (1e of 2e week): alle kinderen maken de doorstroomtoets.

Maart (1-15 mrt): de uitslagen van de doorstroomtoets komen op school binnen. De kinderen krijgen de uitslag mee op papier (in een gesloten envelop). De leerkracht en intern begeleider bekijken de toets uitslagen en stellen, waar nodig het (voorlopig) schooladvies bij. Voor alle kinderen wordt het definitieve schooladvies vastgesteld door de leerkracht én de intern begeleider.

Maart (16-24 mrt): de leerkracht voert de definitieve adviesgesprekken met ouders en leerling.

Maart (25-31): Kinderen worden in deze week aangemeld bij het VO. School en ouders werken samen, school verstuurt definitieve aanmelding samen met het onderwijskundig rapport. 

Mei: voor 15 mei ontvangen kinderen bericht over de plaatsing op de VO-school.

Mei-juni: warme overdracht PO-VO door de leerkracht en collega van het VO.

Opbouw preadvies in gr 7

Het preadvies dat in gr 7 (voor de zomervakantie) wordt gegeven is opgebouwd uit: de toetsresultaten vanaf groep 5, sterke en minder sterke competenties, de werkhouding, taakgerichtheid, motivatie om te leren, executieve functies en het welbevinden van het kind op sociaal-emotioneel gebied.

Het preadvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 7, een leerkracht van groep 8, de schoolleider en de intern begeleider.  

Het (voorlopig) schooladvies dat in januari wordt gegeven is opgebouwd uit: de onderbouwing voor het preadvies uit groep 7, de ontwikkeling van het kind in de eerste maanden in groep 8 op het gebied van werkhouding, welbevinden en resultaten (methodetoetsen en overige opdrachten) en de resultaten van de B-toets die in november van groep 8 gemaakt worden. Het (voorlopig) schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 8, schoolleider en de ib-er.

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan bespreken we met alle partijen de mogelijkheden om naar boven bij te stellen. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn erg blij met het positieve rapport. Voor een startende school zijn de bevindingen van de inspectie een stevige steun in de rug.

Terug naar boven