Openbare basisschool t Kofschip

Corridor 76 3893 BE Zeewolde

Schoolfoto van Openbare basisschool t Kofschip

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op 't Kofschip zijn in de vorige jaren verminderd geweest. Hier is niet één duidelijke oorzaak voor. Onder andere, Corona,  kleine groepen, wisselingen van leerkrachten en leerlingen en de ontbrekende doorgaande lijn zijn oorzaken van de verminderde eindscores.

De inspectie van onderwijs heeft geconstateerd dat onze resultaten vanaf schooljaar 2022-2023 weer in de lift zitten en heeft onze basiskwaliteit weer als een voldoende beoordeeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten verkrijgen wij vanuit de afname van IEP-LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen die 2x per jaar worden afgenomen in januari en mei. 

Na de afname van de toetsen maken we een analyse van de behaalde resultaten. Deze analyse vindt plaats op leerling-, groeps- en schoolniveau.

We stellen na deze afname en analyse ervan ons didactisch groepsoverzicht weer bij voor de volgende periode. Indien nodig stellen we een handelingsplan samen voor (een groepje) leering(en)doelen

Het afgelopen schooljaar (2022-2023) heeft de school zich ontwikkelt in doorgaande lijnen op het gebied van aanbod, didactisch handelen en kwaliteitszorg. De inspectie van Onderwijs heeft ons bezocht en scoort de school inmiddels op voldoende op deze gebieden.

In het schooljaar 2023-2024 willen we de ingezette koers blijven monitoren en aansturen. Daarbij zullen we ons richten op de afstemming binnen het burgerschapsonderwijs. Het dieper analyseren van leerlingopbrengsten, om zo het onderwijs nog beter af te stemmen, zal ook de aandacht krijgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerstof op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling vindt dagelijks in alle groepen plaats, zodat iedereen zich prettig kan voelen in de school. Immers: pas wanneer je je gewaardeerd voelt, kom je tot leren. Het nakomen van de schoolregels is daarbij heel belangrijk.Een andere belangrijke plaats neemt de methode “Goed Gedaan” in. Met deze methode ontwikkelen alle leerlingen hun sociale competenties: kinderen wordt duidelijk gemaakt hoe groepen functioneren en wat ieders rol in een groep is. Door te werken met “Goed Gedaan” wordt het groepsklimaat positief beïnvloed. Voor nadere informatie verwijzen we naar www.goedgedaan.nl

We brengen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart door henzelf een vragenlijst af te nemen en ook bij ouders een vragenlijst af te nemen. De rapportage bespreken we in het team en zo nodig besteden we daarna aandacht in de groepen aan de aangegeven punten.

Zo nodig schakelen wij expertise in voor een groep of groepje leerlingen om te ondersteunen in een zorgvraag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positieve benadering
  • respect
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school werd op 22 mei 2023 bezocht door inspectie van onderwijs.

De school heeft de basiskwaliteit op orde. Er wordt goed lesgegeven, de kinderen leren voldoende en het is veilig.

De aansturing in de school en beoordeeld met een 'goed'.

In de bijlage treft u het inspectierapport.

Terug naar boven