Openbare basisschool t Kofschip

Corridor 76 3893 BE Zeewolde

Schoolfoto van Openbare basisschool t Kofschip

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 werken we met 4 groepen.

Groep 1/2: juf Olga

Groep 3/4: juf Marije en juf Leonie ( tot herfstvakantie)

Groep 5/6: Meester Jeroen en Juf Iris

Groep 7/8: Juf Paola en Juf Iris 

Vakleerkracht gym: Juf Tifène

Onderwijsassistent: Juf Marloes, Juf Inge

Leraarondersteuner: Juf Deborah

Intern begeleider: Juf Mariska

Schoolleider: Juf Marlon

Administratie: juf Jolanda

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er een leerkracht ziek is, proberen wij eerst intern een oplossing te regelen. We streven er naar om de eerste ziektedag van een leerkracht de groep op te vangen in school.

Wij informeren ouders/verzorgers via Parro.

Het lerarentekort is en blijft de komende jaren een groot probleem. In voorkomende gevallen dat er geen interne oplossing beschikbaar is en ook geen oplossing vanuit Ante, kunnen we niet anders dan een groep naar huis sturen.

Mocht de afwezigheid van de leerkracht meerdere dagen zijn, dan kijken we of er een leerkracht van een andere groep kan vervangen. We willen zo eerlijk mogelijk omgaan met het naar huis sturen van klassen, omdat dit het laatste middel is wat we inzetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 gaan evenveel uren naar school als de kinderen in groep 3 t/m 8.

In groep 1 en 2 leggen we de basis voor de verdere ontwikkeling binnen het taal/leesonderwijs en het rekenonderwijs. Ook aan het aanbrengen van de basis in de omgang met elkaar en het verkennen van de wereld wordt aandacht besteed.

De kinderen spelen veel buiten en ze wennen langzaam aan het leren op school. De groepen 1 t/m 4 werken thematisch en werken opverschillende manier aan dit onderwerp, waarbij de leerkracht zicht houdt op de ontwikkeling van de leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal uren dat een kind naar school moet gedurende de basisschooltijd staat standaard vast.

De tijd die aan de vakken wordt besteed staat vast in een lesrooster. Door de leerlingen goed te volgen binnen hun ontwikkeling stemt de leerkracht de instructie en onderwijstijd per periode af om zo goed aan te sluiten bij de leerlingen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden passend onderwijs aan, waarbij we echt kijken naar wat het kind nodig heeft. Bij zij-instroomleerlingen doorlopen we een zorgvuldig proces om samen met de ouders en het kind na te gaan of 't Kofschip de beste plek is op dat moment. Hierbij kijken we naar kindfactoren, maar ook naar de zittende groep en de zorgzwaarte. De zorgzwaarte zit niet in het aantal leerlingen op 't Kofschip. We hebben over het algemeen vrij kleine groepen met een wat grotere zorgzwaarte. Iedere aanmelding is uniek. We willen aan de voorkant zo goed mogelijk helder hebben wat een kind nodig heeft en of we dat kunnen bieden, voordat we overgaan tot inschrijving.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We blijven ons professionaliseren op allerlei vlakken passend binnen de schoolontwikkeling.

Elke leerkracht heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een abonnement op E-wise, waarin allerlei online cursussen worden aangeboden. Deze zijn individueel te volgen en ook in groepsverband. Het aanbod is uiteenlopend van didactische onderwerpen tot pedagogische onderwerpen en specialistische vakkennis.

In schooljaar 2023-2024 gaan we ons richten op de sociale veiligheid aan de hand van een gekozen methode/methodiek. Daarnaast verdiepen we ons didactisch handelen binnen het leesonderwijs en organiseren wij binnen het burgerschapsonderwijs de verbinding met de overige vakken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven