De Wetering

De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde

 • Schoolfoto van De Wetering
 • Schoolfoto van De Wetering
 • Schoolfoto van De Wetering
 • Schoolfoto van De Wetering

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school is een uitgebreid leerlingvolgsysteem van IEP. Uw kind wordt voortduren gevolgd op alle ontwikkelingsgebieden. Op twee vaste momenten per jaar worden dagen gepland waarop wij u in ieder geval informeren over de ontwikkeling van uw kind maar daarnaast worden er ook tussentijdse gesprekken met u gevoerd over uw kind. Dit kan zowel gebeuren op initiatief van de school, als op initiatief van u als ouder. U kunt hiervoor laagdrempelig een afspraak maken. Het kan ook voor komen dat de leerkracht contact met u opneemt om een afspraak te maken voor een gesprek.

Kleuters

In de kleutergroepen worden de kinderen dagelijks geobserveerd. De leerkrachten houden van elk kind de ontwikkeling op allerlei gebieden bij. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van  leer- en ontwikkeldoelen. Deze gerichte doelen geven inzicht in de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden. Bijvoorbeeld de taal- en rekenontwikkeling, grove en fijne motoriek, spel, werkhouding en zelfredzaamheid. Deze gegevens gaan uiteraard met het kind mee naar de volgende groep. Ook bijzonderheden van het kind met betrekking tot gezondheid, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling komen hierbij aan de orde. 


Groep 3 tot en met 8

Op de Wetering kijken we graag naar het kind als geheel. We hebben daarom recent gekozen voor een nieuw leerlingvolgsysteem (LVS).  Met IEP- LVS staat (eigen) ontwikkeling centraal. Niet alleen op taal en rekenen maar ook bij voor andere vaardigheden. 

 • Hoe zit een kind in zijn vel (sociaal emotionele ontwikkeling). 
 • Hoe pakt een kind zijn taak aan (leeraanpak ) 
 • Wat interesseert een kind,
 • waar wordt hij vrolijk van? (creatief vermogen).

Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: Als ouder krijgt u een beeld van wat uw kind weet, maakt en hoe uw kind zich voelt, een compleet kindbeeld.

Grafiekjes, lijntjes, gekleurde hokjes, de resultaten van een toets zijn niet altijd makkelijk te lezen en te begrijpen; wat betekent het nou voor uw kind? Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare resultaten, gericht op de positieve ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan maken. Leerlingen worden niet met elkaar vergeleken, dat zegt niet zoveel. De individuele ontwikkeling van de leerling is van belang, hoe heeft de leerling zich ontwikkeld ten opzichte van de vorige keer? 

In groep 8 wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een advies over het uitstroomprofiel van de leerling na de basisschool. 

Wat doen wij met de resultaten

De Wetering heeft een Intern Begeleider (IB-er). Zij coördineert, als 'zorgcoördinator' alle zaken die met de leerlingen zorg te maken hebben. Zij stelt het schema op voor afnamen van de toetsen. De resultaten van de toetsen worden met de groepsleerkracht besproken. Als de toetsen van uw kind een opvallend resultaat hebben (naar boven of beneden) is dat meestal een reden om aanvullend onderzoek te doen. Er wordt dan nauwkeurig gekeken of er sprake is van een 'echt' probleem. Samen met de leerkracht wordt dan bepaald welke hulp aan uw kind geboden moet worden. Dit kan een aangepast programma zijn binnen de groep, maar ook extra individuele hulp. Hierin zijn een heleboel variaties mogelijk. Het spreekt voor zich dat wij in zo'n situatie contact met u opnemen.

Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Soms heeft een leerling een probleem waarbij wij hulp zoeken buiten onze school. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Op onze school wordt gewerkt met een zorgadviesteam. Dit houdt in dat er drie á vier keer per jaar een bespreking is waarbij aanwezig zijn: de zorgcoördinator vanuit de GGD, de leerlingbegeleider vanuit de IJsselgroep, Maatschappelijk Werk en de Intern Begeleider van de school. Tijdens deze besprekingen wordt  gekeken welke zorg en begeleiding het beste past bij de problematiek van de leerling. Op verzoek kan er ook een externe deskundige uitgenodigd worden bij dit gesprek. De IJsselgroep kan ook ingezet worden bij een onderzoek om de problematiek beter te kunnen analyseren en voor het opzetten van een hulp programma. Het spreekt voor zich dat wij in deze gevallen contact met u opnemen en dat wij eerst uw toestemming vragen om deze stappen te ondernemen.

Wanneer er zorg is om een leerling en ouders en school er samen niet uitkomen, heeft de school de mogelijkheid om de zorgcoördinator in te schakelen. Dit mag ook zonder toestemming van de ouders. De zorgcoördinator neemt de zorg over en bekijkt samen met de ouders wat de beste begeleiding is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de hele schoolcarrière van uw kind monitoren we zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we om voortdurend te bekijken en bij te sturen of op aanpassingen in ons onderwijs om optimale ontwikkeling te kunnen nastreven. Vanaf eind groep 6 bespreken we concreet het verwachte uitstroomniveau op basis van de eigen ontwikkelingslijn van uw kind. De jaren daarna blijven we de resultaten koppelen aan het te verwachten uitstroomniveau. Een passende plek in het voorgezet onderwijs is ons doel. Dat hoeft niet kost wat kost het hoogste leerniveau te zijn.

Gedurende de laatste jaren van de basisschool is het schooladvies dus al regelmatig onderwerp van gesprek met u en uw kind. Het eindadvies wordt door de leerkrachten van groep 8 gegeven. (eind februari)  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren.  We laten hen bewust stil staan bij wat geluk is.  En leren ze dat ze zelf kunnen sturen in hoe jij en de ander zich voelt. Samen sterk!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven