Openbare Basisschool 't Wold

Flevoweg 68 3891 CB Zeewolde

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Wold

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 't Wold vinden we het belangrijk dat het advies voor het vervolgonderwijs, passend is bij uw kind. Om tot een goed advies te komen, gebruiken wij alle informatie die we van het kind hebben gekregen in de tijd dat hij of zij op 't Wold zit. Dit zijn leerlingkenmerken (bijvoorbeeld werkhouding, huiswerkattitude, concentratie, enz.), de resultaten van methode toetsen en ons leerlingvolgsysteem. In februari wordt het advies met ouder en kind gedeeld. Wanneer de uitslag van de eindtoets afwijkend is naar boven, dan zullen wij, in overleg met ouder en kind, het advies heroverwegen. De advisering vanuit school wordt verzorgd door de groepsleerkracht, in samenwerking met de intern begeleider. Op het moment dat het schooladvies geformuleerd is, zal er overleg plaatsvinden met de brugklascoördinator over de haalbaarheid van de advisering. Het schooladvies is leidend voor de aanmelding.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opzet toetsen cyclisch werken 2021-2022

Sommige data vallen het ene jaar gunstiger uit dan het andere. Dit komt door lange en kortere schooljaren en is soms niet te vermijden.

Week 3+4       17 t/m 28 januari 2022;

Afname (cito)toetsen volgens toetskalender. Nakijken, invoeren en analyseren door de leerkracht.

Week 5+6       

Groepsbesprekingen; IB'er en leerkracht bespreken bijzonderheden individuele leerlingen, bijzonderheden afgenomen toetsen. Leerkrachten vullen behaalde cito scores in in document 'doelen Cito'. 

Week 8           15 februari 2022;

Teamvergadering; de leerkrachten presenteren zelf de Cito resultaten middentoetsen aan het team. Vooraf vullen de leerkrachten de analyseformulieren in.

Actiepunten van de vorige schoolanalyse worden doorgenomen en nieuwe actiepunten worden opgesteld. IB'er maakt document schoolanalyse en groepsanalyse.

Week 12          18 maart;

Teamvergadering; bespreking documenten schoolanalyse en groepsanalyse middentoetsen. Leerkrachten stellen nieuwe te verwachten groepsdoelen en vaardigheidsscores voor de eindtoetseninterventieperiode op. Inzetten op de afgesproken actiepunten. Eventueel bijstellen door inschakeling IB-bespreking of in teamvergadering.

Week 23+24         8 t/m 17 juni 2022;

Afname (cito)toetsen volgens toetskalender nakijken, invoeren en analyseren door de leerkracht 

Week 25               22 en 23 juni 2022;

Groepsbesprekingen IB'er en  leerkracht bespreken bijzonderheden individuele leerlingen, bijzonderheden afgenomen toetsen. Leerkrachten vullen behaalde cito scores in in document 'doelen Cito'. 

Week 26               29 juni 2022;

De leerkrachten vullen de analyseformulieren van de Cito toetsen in.

Actiepunten van de vorige schoolanalyse worden doorgenomen en nieuwe actiepunten worden opgesteld. IB'er maakt document schoolanalyse en groepsanalyse.

Start schooljaar 2022-2023 bespreken we de gemaakte documenten.

September 2021;  

Groepsbesprekingen; IB'er en leerkracht bespreken groepsprocessen, bijzonderheden individuele leerlingen, bijzonderheden afgenomen eindtoetsen  Leerkrachten vullen te verwachten vaardigheidsscores voor de groep in overzicht in (drive).

Oktober 2021;

Afnemen van Zien door leerkrachten en leerlingen.

November 2021;

Groepsbesprekingen Zien; pedagogisch klimaat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven