Openbare Basisschool 't Wold

Flevoweg 68 3891 CB Zeewolde

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Wold

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 't Wold vinden we het belangrijk dat het advies voor het vervolgonderwijs, passend is bij uw kind. Om tot een goed advies te komen, gebruiken wij alle informatie die we van het kind hebben gekregen in de tijd dat hij of zij op 't Wold zit. Dit zijn leerlingkenmerken (bijvoorbeeld werkhouding, huiswerkattitude, concentratie, enz.), de resultaten van methode toetsen en ons leerlingvolgsysteem. In februari wordt het advies met ouder en kind gedeeld. Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets afwijkend is naar boven, dan zullen wij, in overleg met ouder en kind, het advies heroverwegen. De advisering vanuit school wordt verzorgd door de groepsleerkracht, in samenwerking met de intern begeleider. Op het moment dat het schooladvies geformuleerd is, zal er overleg plaatsvinden met de brugklascoördinator over de haalbaarheid van de advisering. Het schooladvies is leidend voor de aanmelding.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten verkrijgen wij vanuit de afname van IEP-LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen die 2x per jaar worden afgenomen in februari en mei. Na de afname van de toetsen maken we een analyse van de behaalde resultaten.

Deze analyse vindt plaats op leerling-, groeps- en schoolniveau. Naar aanleiding van de uitkomsten worden er plannen gemaakt of bestaande plannen aangepast met een doelgerichte interventie waar nodig. Deze zijn terug te vinden in de groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 worden op basis van de vorderingen van de leerling en de observaties van de leerkracht een voorlopig advies geformuleerd. Deze wordt besproken met de ouders en leerling. In groep 8 worden de vorderingen goed bijgehouden en volgt daarnaast een doorstroomtoets waaruit ook een advies rolt. Beide gegevens helpen bij het opstellen van het definitief advies. Deze wordt wederom besproken met ouders. Na het ontvangen van een definitief advies kunnen ouders inschrijven bij de school van keuze.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school heerst een veilig en goed pedagogisch klimaat. Dit is merkbaar in de dagelijkse omgang, maar komt ook tot uiting in de uitslag van de vragenlijsten die door ouders, leerlingen en medewerkers worden ingevuld.

Op school is er een goed functionerend veiligheidsplan en anti-pestprotocol geborgd. Als er zich problemen voordoen, wordt er adequaat en snel op gereageerd. Waar nodig in samenwerking met ouders en/of externe ketenpartners.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Sociaal initiatief & autonomie
  • Positief werkklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven