Openbare Basisschool 't Wold

Flevoweg 68 3891 CB Zeewolde

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Wold

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 werken we met 8 groepen.

Groep 1/2A: juf Elly

Groep1/2B: juf Ashley (LIO’er, met ondersteuning van juf Lieke eerste paar maanden) en juf Gerrie 

Groep 3: juf Tanja en juf Tineke 

Groep 4: juf Julia en juf Cynthia

Groep 5: juf Anjuly en juf Kristine

Groep 6: juf Marjo en juf Margreet 

Groep 7: juf Iris en juf Mireille

Groep 8: juf Ante en juf Tamara

Vakleerkracht gym: meester Joris van der Heiden

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Net als veel andere scholen in Nederland hebben ook wij te maken  met het soms niet kunnen vinden van een vervangende leerkracht. Hierdoor kan het gebeuren dat we een klas moeten verdelen over andere groepen. Dit wordt per situatie bekeken en doen we dit zeer incidenteel. Groepen naar huis sturen, gebeurt nauwelijks.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

‘t Wold is gehuisvest in het centrum van Zeewolde. Op dit moment telt onze school 186 leerlingen en geven wij les aan 8 groepen. ‘t Wold hanteert een jaarklassensysteem, dat wil zeggen dat kinderen van een zelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

Kinderen die ‘t Wold verlaten moeten een goede basis meekrijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Er moeten dus voldoende basisvaardigheden aangeboden worden. Dit doen wij door gebruik te maken van moderne onderwijsmethoden, zoals Chromebooks. Daarnaast maken wij bij diverse vakken ook zeker nog gebruik van het schrift. De instructie van de leerkracht is hierbij essentieel. Deze vindt zowel klassikaal, als individueel, als in kleine groepjes plaats.

Het team van ‘t Wold is zich er zeer van bewust dat elk kind uniek is, met eigen mogelijkheden en niet als ‘de leerling’ bekeken en beoordeeld kan worden. Samen met de ouders hopen wij het beste uit hun kind te halen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in leerjaar 1 en 2 bestaat uit:

In de groepen 1 en 2 werken we aan de hand van thema's. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Schatkist. Schatkist is een voorloper van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode wordt gebruikt in groep 3.

Taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressieactiviteiten. In de eerste twee leerjaren vindt de ontwikkeling spelenderwijs plaats. Door de kleuters veel te laten spelen, ontwikkelen zij hun eigen mogelijkheden. Dit spelend en ontdekkend leren wordt gestimuleerd en ontwikkeld met speciaal materiaal. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van kringgesprekken, verhalen vertellen, boeken voorlezen, verwoorden van het getekende, opzegversjes, liedjes, poppenkast e.d. We letten hierbij op de woordenschat, zinsbouw en uitspraak. Ook wordt er één keer in de week een Engels les gegeven. Leerlingen raken aan de hand van liedjes, spelletjes en kleine opdrachten vertrouwd met de Engelse taal.

De motorische ontwikkeling wordt verbeterd en vergroot door buiten spelen en het gymmen in de speelzaal. Bij het buitenspel kunnen kleuters onderzoekend en ondernemend bezig zijn. In het speellokaal worden naast de speciale spellessen ook lessen op het gebied van muzikale vorming, dansante vorming en bewegingsonderwijs gegeven.

Een groot deel van de dag wordt besteed aan expressie, zoals bijv. tekenen, verven, kleien, knippen en plakken. Zo oefenen zij met hun fijne motoriek. Tijdens deze werklessen zijn de kleuters vaak bezig met voorbereidende taal-, lees- en rekenopdrachten. De verschillende hoeken (bouwhoek, huishoek, themahoek, leeshoek e.d.) bieden de kinderen de mogelijkheid het sociale aspect verder te ontwikkelen.

De oudste kleuters worden begeleid in de voorbereidende fase van rekenen, lezen en schrijven, zodat de overgang naar groep 3 goed zal kunnen verlopen. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn gedurende de hele kleuterperiode van groot belang.

In de onderwijstijd van uw kind bij ons op school vinden we het van wezenlijk belang om goed tussen thuis en school af te stemmen. Dit geldt bijvoorbeeld ook over een eventuele kleuterverlenging. Graag komen we op één lijn, maar lukt dit niet dan heeft school uiteindelijk de doorslaggevende stem.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen:

  • Methode groep 3: Veilig Leren Lezen (Kimversie)
  • Methode groep 4 t/m 8: Estafette 3.0

Veilig Leren Lezen

Nadat de kleuters in de groepen 1 en 2begrippen hebben geleerd, er veel aandacht is besteed aan het vergroten van de woordenschat en ervaring hebben opgedaan met boeken en letters, begint in groep 3 het structurele aanvankelijke leesonderwijs. De methode werkt met 3 niveaugroepen. De voortgang van dit aanvankelijk leesproces wordt regelmatig getoetst. Het leesproces wordt ook ondersteund door het bij deze methode behorende computerprogramma.

Estafette

Methode voor technisch, begrijpend en studerend lezen.

Estafette 3.0 is een geïntegreerde leesmethode voor groep 4 t/m 8, die leerlingen aan het lezen krijgt én houdt. Estafette 3.0 bevat leuke, rijke, afwisselende teksten waar het leesplezier vanaf spat!

Taal/Schrijven:

  • Methode taal: Taal in Beeld en Spelling in Beeld
  • Methode schrijven: Schrijven in de basisschool (groep 6 t/m 8)
  • Methode schrijven: Pennenstreken (groep 3 t/m 5)

Ons taalonderwijs is gericht op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. We besteden veel aandacht aan leren luisteren en praten. Voor wat het schriftelijk taalonderwijs betreft wordt er geoefend in spelling, het foutloos schrijven van de werkwoordsvormen, het ontleden, de taalregels, de woordenschat, het stellen en het creatief schrijven. Bij het technisch schrijven is er aandacht voor de schrijfmotoriek, de schrijfhouding en het leren schrijven in een duidelijk leesbaar, vlot geschreven en goed verbonden licht hellend handschrift.

Onderwijs in de Engelse taal

  • Methode: Groove me

De leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 krijgen les in de Engelse taal aan de hand van Engelse liedjes. De nadruk komt hierbij te liggen op de luister- en spreekvaardigheid, maar ook aan het schriftelijk werk wordt – met name in de hogere groepen – zeker aandacht besteed.

Rekenen

  • Methode: Pluspunt 4

Onze rekenmethode is realistisch van opzet. Dit wil zeggen dat er veel wordt gerekend aan de hand van bestaande situaties uit de dagelijkse wereld om ons heen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en breuken) leren beheersen en kunnen toepassen. We gebruiken de digitale versie van de rekenmethode. De kinderen van de groepen 3 en 4 werken in werkboekjes. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken de lessen op chromebooks.

Wereld oriënterende vakken

  • Methode wereldoriëntatie: Blink 
  • Methode verkeer: Verkeerskrant VVN.

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor een groot aantal vak- en vormingsgebieden die te maken hebben met de wereld om ons heen, van vroeger tot nu. Een bepaalde hoeveelheid parate kennis op het gebied van deze vakken vinden we belangrijk. Vandaar dat we - met name in de hogere klassen - door middel van huiswerk en toetsen regelmatig controleren of de leerlingen zich de stof hebben eigen gemaakt. Het maken van werkstukken, het houden van spreekbeurten, het deelnemen aan het verkeersexamen (in groep 7) zijn enkele voorbeelden die aangeven dat we vaak ook heel praktisch bezig zijn.

Expressievakken

De ‘leer’vakken worden regelmatig afgewisseld door vakken op het gebied van de expressie, zoals tekenen, muziek (gedurende een periode van 6 weken o.l.v. een gastdocent) en handvaardigheid. Daarnaast hebben we op donderdagmiddagen de talentenmiddagen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen uit een breed aanbod kiezen welke “workshops” ze willen volgen. Het gaat van programmeren tot koken en van dansen tot haken. Ieder jaar is er een nieuwe opzet, waarbij we gebruik maken van de expertise van ouders. Het aanleren van technieken en vaardigheden en het omgaan met verschillende materialen staat bij deze vakken centraal. We nemen ook deel aan culturele activiteiten die vanuit De Verbeelding worden georganiseerd. Ook het leren uitdrukken van je gevoelens en emoties komen hierbij aan bod. Het beluisteren, bekijken en bespreken van onderwerpen uit deze vakgebieden van ons land en andere culturen zullen voornamelijk in de bovenbouw ter sprake komen.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs omvat gymnastiek, spel en bewegen op muziek. Met het bevorderen van de motorische vaardigheden hopen we dat de kinderen meer plezier gaan krijgen in het zich bewegen, in spel- en/of sportactiviteiten De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs; dit kan buiten of in het speellokaal zijn. Vanaf groep 3 sporten alle kinderen in de gymzalen van Het Baken. De vakleerkracht geeft elke vrijdag aan zes groepen de gymnastiekles. Graag gymspullen en gymschoenen mee voor deze lessen!

Kanjertraining

De Kanjertraining maakt onderdeel uit van het lesprogramma op ’t Wold ter voorkoming van pesten en het bevorderen van een positief werkklimaat op onze school. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

't Wold heeft expertise en ervaring met het werken met kinderen met allerlei specifieke onderwijsbehoeften. We hebben kinderen met verschillende beperkingen en hulpvragen op school gehad en mede daardoor onze expertise vergroot. Ieder kind is uniek. Wij proberen ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Op school werken wij handelingsgericht: Wat heeft dit kind, nu in deze groep, met deze leerkracht nodig. 

Wij beschikken over:

* Onderwijsassistenten

* NT2-leerkracht

* MB-specialisten (ook voor kleuters)

* RT'ers

* Diverse specialisten

Grenzen van de zorg binnen de school zijn:

* Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij het handhaven van die leerling ten koste gaat van de overige leerlingen en/of de leerkracht.

* Leerlingen met medische behandelingen, die niet door een leerkracht maar door een verpleegkundige moet worden gedaan en er niet over een verpleegkundige kan worden beschikt.

* Leerlingen waarbij het uitstroomprofiel lager is dan eind groep 4.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de toekomst verdiepen onze specialisten zich verder in hun vakgebied.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Alle leerlingen worden gevolgd aan de hand van Parnassys leerlijnen. Leerlingen die meer aankunnen en/of leerlingen die behoefte hebben aan meer herhaling, krijgen extra ondersteuning van onze onderwijsassistent.

Terug naar boven