Openbare Basisschool 't Wold

Flevoweg 68 3891 CB Zeewolde

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Wold

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Net als veel andere scholen in Nederland hebben ook wij te maken  met het soms niet kunnen vinden van een vervangende leerkracht. Hierdoor kan gebeuren dat we een klas moeten verdelen over andere groepen. Dit wordt per situatie bekeken en doen dit zeer incidenteel. Groepen naar huis sturen, gebeurt nauwelijks.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

‘t Wold is gehuisvest in het centrum van Zeewolde. Op dit moment telt onze school 203 leerlingen en geven wij les aan 8 groepen. ‘t Wold hanteert een jaarklassensysteem, dat wil zeggen dat kinderen van een zelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

Kinderen die ‘t Wold verlaten moeten een goede basis meekrijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Er moeten dus voldoende basisvaardigheden aangeboden worden. Dit doen wij door gebruik te maken van moderne onderwijsmethoden, zoals chromebooks. Daarnaast maken wij bij diverse vakken ook zeker nog gebruik van het schrift. De instructie van de leerkracht is hierbij essentieel. Deze vindt zowel klassikaal, als individueel, als in kleine groepjes plaats.

Het team van ‘t Wold is zich er zeer van bewust dat elk kind uniek is, met eigen mogelijkheden en niet als ‘de leerling’ bekeken en beoordeeld kan worden. Samen met de ouders hopen wij het beste uit hun kind te halen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in leerjaar 1 en 2 bestaat uit:

In de groepen 1 en 2 werken we aan de hand van thema's. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Schatkist. Schatkist is een voorloper van de methode Veilig Leren Lezen de Kimversie. Deze methode wordt gebruikt in groep 3.

Taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressieactiviteiten. In de eerste twee leerjaren vindt de ontwikkeling spelenderwijs plaats. Door de kleuters veel te laten spelen, ontwikkelen zij hun eigen mogelijkheden. Dit spelend en ontdekkend leren wordt gestimuleerd en ontwikkeld met speciaal materiaal. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van kringgesprekken, verhalen vertellen, boeken voorlezen, verwoorden van het getekende, opzegversjes, liedjes, poppenkast e.d. We letten hierbij op de woordenschat, zinsbouw en uitspraak. Ook vindt er één keer in de week Engels plaats. Leerlingen raken aan de hand van liedjes, spelletjes en kleine opdrachten vertrouwd met de Engelse taal.

De motorische ontwikkeling wordt verbeterd en vergroot door buiten spelen en het gymmen in de speelzaal. Bij het buitenspel kunnen kleuters onderzoekend en ondernemend bezig zijn. In het speellokaal worden naast de speciale spellessen ook lessen op het gebied van muzikale vorming, dansante vorming en bewegingsonderwijs gegeven.

Een groot deel van de dag wordt besteed aan expressie, zoals bijv. tekenen, verven, kleien, knippen en plakken. Zo oefenen zij met hun fijne motoriek. Tijdens deze werklessen zijn de kleuters vaak bezig met voorbereidende taal-, lees- en rekenopdrachten. De verschillende hoeken (bouwhoek, huishoek, themahoek, leeshoek e.d.) bieden de kinderen de mogelijkheid het sociale aspect verder te ontwikkelen.

De oudste kleuters worden begeleid in de voorbereidende fase van rekenen, lezen en schrijven, zodat de overgang naar groep 3 goed zal kunnen verlopen. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn gedurende de hele kleuterperiode van groot belang.

In de onderwijstijd van uw kind bij ons op school vinden we het van wezenlijk belang om goed tussen thuis en school af te stemmen. Dit geldt bijvoorbeeld ook over een eventuele kleuterverlenging. Graag komen we op één lijn, maar lukt dit niet dan heeft school uiteindelijk de doorslaggevende stem.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen Methode groep 3:

 • Veilig Leren Lezen (Kimversie)
 • Methode groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip/ Estafette

Veilig Leren Lezen

Nadat de kleuters in de groepen 1 en 2 veel begrippen hebben geleerd, er veel aandacht is besteed aan het vergroten van de woordenschat en ervaring hebben opgedaan met boeken en letters, begint in groep 3 het structurele aanvankelijke leesonderwijs. De methode werkt met 3 niveaugroepen. De voortgang van dit aanvankelijk leesproces wordt regelmatig getoetst. Het leesproces wordt ook ondersteund door het bij deze methode behorende computerprogramma.

Estafette (vervolg op Veilig Leren Lezen)

Na het aanvankelijk lezen wordt het technisch leesonderwijs in een doorgaande lijn voortgezet. Estafette werkt met 3 niveaugroepen:

 1. risicolezers: met begeleiding, extra leestijd en meer instructie.
 2. methodevolgers: met een klassikale basisinstructie en zelfstandig werken.
 3. snelle lezers: met een minimale instructie, volop zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen. Ook bij deze methode is een computerprogramma waarmee de leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Nieuwsbegrip goud

Wekelijks krijgen de leerlingen meerdere interactieve leeslessen met contextopgaven aan de hand van de actualiteit aangeboden. Het is een lesmethode voor begrijpend lezen. Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën:

 • voorspellen
 • voorkennis activeren
 • vragen stellen
 • verbanden leggen
 • samenvatten

Taal/Schrijven:

 • Methode taal: Taal in Beeld en Spelling in Beeld
 • Methode schrijven: Schrijven in de basisschool

Ons taalonderwijs is gericht op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. We besteden veel aandacht aan leren luisteren en praten. Voor wat het schriftelijk taalonderwijs betreft wordt er geoefend in spelling, het foutloos schrijven van de werkwoordsvormen, het ontleden, de taalregels, de woordenschat, het stellen en het creatief schrijven. Bij het technisch schrijven is er aandacht voor de schrijfmotoriek, de schrijfhouding en het leren schrijven in een duidelijk leesbaar, vlot geschreven en goed verbonden licht hellend handschrift.

Onderwijs in de Engelse taal

 • Methode: Groove me

De leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 krijgen les in de Engelse taal aan de hand van Engelse liedjes. De nadruk komt hierbij te liggen op de luister- en spreekvaardigheid, maar ook aan het schriftelijk werk wordt – met name in de hogere groepen – zeker aandacht besteed.

Rekenen

 • Methode: Pluspunt 4

Onze rekenmethode is realistisch van opzet. Dit wil zeggen dat er veel wordt gerekend aan de hand van bestaande situaties uit de dagelijkse wereld om ons heen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en breuken) leren beheersen en kunnen toepassen. We gebruiken de digitale versie van de rekenmethode. De kinderen van de groepen 3 en 4 werken in werkboekjes. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken de lessen op chromebooks.

Wereld oriënterende vakken

 • Methode aardrijkskunde: Wereldzaken
 • Methode geschiedenis: Tijdzaken
 • Methode biologie: Natuurzaken
 • Methode wereldoriëntatie (gr. 3 en 4): De Zaken
 • Methode verkeer: Wegwijs (gr. 3 en 4) Op voeten en fietsen (gr. 5 en 6)

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor een groot aantal vak- en vormingsgebieden die te maken hebben met de wereld om ons heen, van vroeger tot nu. Een bepaalde hoeveelheid parate kennis op het gebied van deze vakken vinden we belangrijk. Vandaar dat we - met name in de hogere klassen - door middel van huiswerk en toetsen regelmatig controleren of de leerlingen zich de stof hebben eigen gemaakt. Het maken van werkstukken, het houden van spreekbeurten, het deelnemen aan het verkeersexamen (in groep 7) zijn enkele voorbeelden die aangeven dat we vaak ook heel praktisch bezig zijn.

Expressievakken

De ‘leer’vakken worden regelmatig afgewisseld door vakken op het gebied van de expressie, zoals tekenen, muziek (gedurende een periode van 6 weken o.l.v. een gastdocent) en handvaardigheid. Daarnaast hebben we op donderdagmiddagen de talentenmiddagen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen uit een breed aanbod kiezen welke “workshops” ze willen volgen. Het gaat van programmeren tot koken en van dansen tot haken. Ieder jaar is er een nieuwe opzet, waarbij we gebruik maken van de expertise van ouders. Het aanleren van technieken en vaardigheden en het omgaan met verschillende materialen staat bij deze vakken centraal. We nemen ook deel aan culturele activiteiten die vanuit De Verbeelding worden georganiseerd. Ook het leren uitdrukken van je gevoelens en emoties komen hierbij aan bod. Het beluisteren, bekijken en bespreken van onderwerpen uit deze vakgebieden van ons land en andere culturen zullen voornamelijk in de bovenbouw ter sprake komen.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs omvat gymnastiek, spel en bewegen op muziek. Met het bevorderen van de motorische vaardigheden hopen we dat de kinderen meer plezier gaan krijgen in het zich bewegen, in spel- en/of sportactiviteiten De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs; dit kan buiten of in het speellokaal zijn. Vanaf groep 3 sporten alle kinderen in de gymzalen van Het Baken. De vakleerkracht geeft elke vrijdag aan zes groepen de gymnastiekles. Graag gymspullen en gymschoenen mee voor deze lessen!

Kanjertraining

De Kanjertraining maakt onderdeel uit van het lesprogramma op ’t Wold ter voorkoming van pesten en het bevorderen van een positief werkklimaat op onze school. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

't Wold heeft expertise en ervaring met het werken met kinderen met allerlei specifieke onderwijsbehoeften. We hebben kinderen met verschillende beperkingen en hulpvragen op school gehad en mede daardoor onze expertise vergroot. Ieder kind is uniek. Wij proberen ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Op school werken wij handelingsgericht: Wat heeft dit kind, nu in deze groep, met deze leerkracht nodig. 

Wij beschikken over:

* Onderwijsassistenten

* NT2-leerkracht

* MB/HB-specialisten (ook voor kleuters)

* RT'ers

Grenzen van de zorg binnen de school zijn:

* Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij het handhaven van die leerling ten koste gaat van de overige leerlingen en/of de leerkracht.

* Leerlingen met medische behandelingen, die niet door een leerkracht maar door een verpleegkundige moet worden gedaan en er niet over een verpleegkundige kan worden beschikt.

* Leerlingen waarbij het ontwikkelingsperspectief lager is dan eind groep 4.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het aanbod voor het jonge kind organiseert 't Wold zelf. Dit doen we door te werken met onderwijsassistentes. Zij geven extra hulp aan leerlingen die meer aankunnen en aan leerlingen die behoefte hebben aan meer herhaling.

Terug naar boven