Het Mozaiek

Jade 41 3893 EB Zeewolde

  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Het Mozaïek heeft in 2020-2021 weer een mooi resultaat behaald t.a.v. de CITO- eindtoets. Een gemiddelde score van 535,5 is ruim boven het landelijk gemiddelde.  

In Zeewolde ligt het opleidingsniveau (zeker in onze wijk) hoger dan het landelijk gemiddelde, dus is een score boven het landelijk gemiddelde ook wel iets waar we vanuit mogen gaan.

We benadrukken naar iedereen altijd dat deze gegevens alleen iets zeggen over de capaciteiten, opgedane kennis tot nu toe. Om het niveau passend bij de eindscore aan te kunnen, komt veel meer bij kijken. Motivatie en werkhouding zijn o.i. hele belangrijke schakels om te kunnen slagen in het voortgezet onderwijs. Het allerbelangrijkste is het welbevinden van kinderen, wanneer dat niet goed zit, kan het zo zijn dat een kind nauwelijks tot leren komt. Vandaar dat we hier veel aandacht aan schenken op Het Mozaïek, sinds 2015 gebruiken we hier de actuele methode Kwink voor. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de resultaten vanaf groep 3 gemeten. (Cito-toetsen, landelijke onafhankelijke toetsen)

Aan de hand daarvan worden nieuwe plannen gemaakt voor het komende halfjaar.

Leerlingen worden ingedeeld in niveaus (basis, zorg, plus). Vanuit hier krijgen ze instructie op maat. Deze indeling wordt beschreven in basisplannen (groepsplannen) welke in een vierjaarlijkse cyclus worden geëvalueerd en bijgesteld.

Via methodetoetsen, wordt er gekeken hoe de leerlingen de aangeboden stof zich eigen gemaakt hebben. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een groot aantal kinderen van groep acht krijgt een verwijzing naar Havo of VWO, dit past ook bij het opleidingsniveau van ons voedingsgebied. Een kleiner deel gaat naar het VMBO.

De meeste kinderen kiezen in de afgelopen jaren voor RSG de Levant in Zeewolde en Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voordat een kind überhaupt tot optimaal leren komt, is het belangrijk dat een kind zich veilig op school voelt.

Om dit te realiseren starten we elk schooljaar opnieuw met zes weken investeren in een goed groepsklimaat, "De Gouden Weken". Na de kerstvakantie zetten we dit voort middels "De Zilveren Weken". 

Binnen het schooljaar werken wij met de methode "sociaal emotioneel leren" genaamd Kwink. Elke week staat er een Kwink (afspraak, regel) centraal door de hele school. Met z'n allen werken we hier aan zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

We hebben een kindpestprotocol dat uitgebreid in de eerste weken behandeld wordt, kinderen weten zo wat zij ter voorkoming van pesten kunnen doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Passie en plezier
  • Rust en ruimte
  • Verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2015 heeft Het Mozaïek een inspectiebezoek volgens het nieuwe waarderingskader gehad.

Op zes van de tien onderdelen scoorden we een voldoende, op vier van de tien zelfs een goed. 

In januari 2021 heeft de school meegewerkt aan een doorstroomonderzoek PO-VO irt Corona. 

Terug naar boven