Openbare basisschool de Wilgenstee

Kwekersweg 1 9914 PK Zeerijp

Schoolfoto van Openbare basisschool de Wilgenstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2018-2019 is besloten om de DIA Eindtoets af te nemen, omdat de CITO eindtoets niet digitaal meer werd aangeboden en de DIA adaptief afgenomen wordt.

In 2019-2020 heeft er geen Eindtoets plaats gevonden in verband met het COVID19 (Corona) virus en daaruit voortvloeiend afstandsonderwijs aan leerlingen thuis. Dit schooljaar is aan de hand van de methodegebonden toetsen en de eerdere scores op CITO toetsen en DIA proeftoets verwezen (adhv Plaatstingswijzer) naar het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken de leerlingen de CITO toetsen voor de vakken lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De resultaten worden digitaal verwerkt. 

We evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit door leeropbrengsten structureel en cyclisch te analyseren en het leeraanbod hierop aan te passen. In bouwoverleggen wordt geëvalueerd en aanbod bijgesteld, tijdens zorgbesprekingen (leerkracht en intern begeleider en/of aanvullend met de directeur), tijdens teamvergaderingen en twee maal per jaar tijdens de analyse besprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven