Hannie Schaft Basisschool

Louis Davidscarré 1 B 2042 LZ Zandvoort

  • Alle klassen treden 1 keer per jaar op voor de ouders en de kinderen van school.
  • Bij de kleuters werken we met de 
Piramide-methode.
  • Op ons Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation worden de leerlingen meer uitgedaagd om te spelen en te sporten.
  • Naast de lesmethode laten wij structureel de leerlingen ook actief de natuur beleven, onder begeleiding van een gids.
  • In het kader van cultuur- en erfgoededucatie bezoeken alle groepen minimaal 1 keer per jaar een museum.

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een lerend team en blijven ons ontwikkelen.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De belangrijkste spil in het onderwijs is de leerkracht. Het is dus van het grootste belang dat de leerkracht over kwaliteit beschikt en dat die kwaliteit op peil wordt gehouden. Dat betekent dat onze leerkrachten zich voortdurend bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kwalitatief goed onderwijs 

De Hannie Schaftschool is een basisschool met gecombineerde 1/2 groepen. Alle overige groepen zijn enkelvoudig. In ons schoolplan en onderwijsprofiel is vastgelegd hoe ons onderwijs vormgegeven wordt en de beschikbare onderwijstijd benut wordt. Naast ons reguliere onderwijs maken wij intensief gebruik van de openbare bibliotheek, die is gehuisvest in het Brede School Complex.

Vakleerkracht spel- en bewegingsonderwijs

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2 uur per week spel- en bewegingsonderwijs van een een vakleerkracht. Deze lessen vinden plaats in de  prachtige sporthal, die zich in het gebouw bevindt.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website OBS Hannie Schaft

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel bestaat binnen alle ontwikkelingsgebieden uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader), waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijs aanbod kunnen geven. Binnen de basiszorg differentiëren wij ook nog met een plusaanbod, voor kinderen die meer aankunnen. Het breedte- en het diepteaanbod op onze school is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Het schoolondersteuningsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in onze school. Het schoolondersteuningsprofiel waarborgt een zichtbare kwaliteit van ons onderwijs. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuis nabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod.

Op onze school is in het schoolondersteuningsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze schoolgids. Deze vindt u op onze site OBS Hannie Schaft

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven