Mariaschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

 • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
 • Leren door situaties na te spelen
 • Onderwijs met hoofd, hart en handen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Mariaschool nemen wij de IEP-toets af. In 2022-2023 heeft de groep 8 een ontwikkelscore van 84,8 behaald. 

De afgelopen 3 jaar hebben we >95% leerlingen met 1F uitstroom. Referentieniveau 2F/1S wordt door 63% van de leerlingen behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Wij maken gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem (groepen 3 t/m 8). Op basis van de verkregen informatie kunnen wij het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijkouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. 

Groep 7

Op de algemene informatieavond aan het begin van ieder schooljaar worden ouders geïnformeerd over het adviseringstraject naar het VO. Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een pre advies.   

Groep 8:

Op de algemene informatieavond aan het begin van ieder schooljaar worden ouders geïnformeerd over het adviseringstraject naar het VO. In oktober wordt het Drempelonderzoek afgenomen door de leerkracht van groep 8. In november nemen we de IEP toetsen af. Samen met onze gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, de aanleg en de talenten van het kind, de ontwikkeling tijdens de gehele basisschoolperiode en de concentratie, motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling wordt er door de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de schoolleider een voorlopig advies geformuleerd. Dit voorlopig advies vindt plaats tussen 10 en 31 januari 2024.

De doorstroomtoets (2023-2024): Deze vindt plaats op 6 en 7 februari 2024. Wij maken gebruik van de papieren versie.

Als de eindtoets hoger uitvalt dan het voorlopig school advies, moet het school advies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de eind toets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het school advies worden aangehouden. In het geval van twijfel over een passend schooladvies, is de toets dus een belangrijke maatstaf voor het vaststellen van het definitieve schooladvies. Op de Mariaschool;

 • Wij maken de heroverweging als team
 • Wij nemen de leerling en ouders mee tijdens de heroverweging
 • Wij adviseren kansrijk
 • Wij zijn ons bewust van structurele onder advisering
 • Wij nemen tijdens de heroverweging mee; de executieve functies, de leergroei en de thuissituatie van de leerling

(bron: Handreiking schooladvisering januari 2023)  

Het definitieve schooladvies wordt door leerlingen en ouders ontvangen op uiterlijk 24 maart 2024. Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich aan, tegelijk met hun definitieve advies, op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Mariaschool is er een optimale afstemming tussen het lesaanbod en leerlingenpopulatie. Er heerst een veilig klimaat, waarin de leerlingen met elkaar kunnen samenwerken en kunnen spelen

Op de Mariaschool gaan we ervan uit dat kinderen alleen leren als zij 'lekker in hun vel' zitten. Daarmee is een goed sociaal klimaat in de klas maar zeker ook op de hele school van groot belang. Iedereen (ouders, medewerkers en kinderen) is daarvoor verantwoordelijk en wij kunnen dat alleen met elkaar creëren en in stand houden. Door gebruik van de methode KiVa en Hemel en Aarde, mediawijsheid en Blink geven wij invulling aan de 21e eeuwse vaardigheden als samenwerking, onderzoekend leren en probleemoplossend denken door bijvoorbeeld gebruik te maken van thematisch en groepsdoorbroken werken (Blink en ateliers).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid en structuur
 • positieve groepsvorming
 • preventieve aanpak

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is van 2010.

In juni 2014 heeft de inspectie de Mariaschool wederom bezocht. De inspectie was tevreden en de Mariaschool behoudt het basisarrangement. Binnenkort zal het meest recente rapport worden gepubliceerd op de site van de inspectie.

Terug naar boven