Mariaschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mariaschool bestaat uit:

Groep 1-2 Juf Claudia Borstel (ma t/m vrij) Juf Antoinette Arkenbout  (om de wo) Juf Astrid Termaat (extra ondersteuning, wisselende tijden) 

Groep 3 Juf Antoinette Arkenbout (ma-di-om de wo) Juf Carlijne Derks (wo om de -do-vrij) 

Groep 4 Juf Corry Beuming (ma t/m vrij) 

Groep 5 Juf Judith Smakman (ma-do-vrij) Juf Willeke Fledderus (di-wo) 

Groep 6-7** Juf Joyce van den Bos (ma t/m vrij) 

Groep 8 Juf Aaf Netelenbos (wo-do-vrij) Juf Carlijne Derks (ma-di) 

Onderwijsassistent Juf Kim Borstel (wo-do-vrij) 

Leraarondersteuner/plusklas Juf Ines Versteeg (ma-di-do) 

Vakleerkracht gymnastiek Meester Lex Haasbeek (ma-do) 

Administratie Esther van der Weg 

Ondersteuning directie: Aaf Netelenbos (ma-di)

Interim directeur: Amal Duisdeiker - Kerkouri 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

  1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
  2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
  3. Vervanging door de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
  4. Vervanging door stagiair onder supervisie.
  5. Leerlingen verdelen over de groepen.
  6. Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep waaraan zij lesgeven en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over hun kind. De leerkrachtondersteuner en de klassenassistent ondersteunen de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen. Zij geven deze begeleiding in of buiten de groep aan individuele- of groepjes kinderen. De indeling van deze begeleiding wordt in overleg tussen de IB'er en de groepsleerkrachten bepaald. Binnen het team hebben leerkrachten extra expertise opgedaan. Zo is er een leescoördinator, een cultuur coördinator, ICT-er, specialist hoogbegaafdheid, een rekenspecialist en een gedragsspecialist. We maken in de organisatie gebruik van hun expertise.

Bij de vakken taal en rekenen profiteren de kinderen van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft instructie volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen (zie ook https://www.directeinstructie.nl/).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken thematisch en maken gebruik van de methode Onderbouwd. Het accent in de groepen 1 en 2 ligt op betekenisvol spelend leren. Hier valt ook het bewegingsonderwijs onder. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep maakt aan de hand van de onderwijsresultaten een planning. De uren voor de verschillende vakken variëren en zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Alle groepen hebben 2x per week gym van een vakleerkracht. 

Engels wordt gegeven vanaf groep 1. 

Wereldoriëntatie/natuur/techniek wordt thematisch aangeboden.

Burgerschap komt aanbod in de vakken wereldoriëntatie, KIVA en levensbeschouwing.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we de plusklas. De plusklas is iedere dinsdagmiddag voor de kinderen uit groep 4 tot en met 8.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte krijgen in de klas en buiten de klas extra ondersteuning van de eigen leerkracht of de  leraarondersteuner. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Kindercentrum Ducky Duck in het gebouw. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisatie zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats

Terug naar boven