Maria Basisschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Op basis van de verkregen informatie kunnen wij het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijkouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.

Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

  • leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6;
  • ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8;
  • inzicht van school door de jaren heen;
  • kennis en overwegingen van ouders.

Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken eerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies. In het voorjaar wordt een onafhankelijke toets (IEP) afgenomen. Als blijkt dat het resultaat van deze eindtoets hoger is dan het gegeven definitieve advies, alleen dan kan het bovengenoemde team eventueel besluiten om het definitieve schooladvies aan te passen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? Kinderen leren en ontwikkelen op schoolvaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.Wij gaan ervan uit dat kinderen alleen leren als zij 'lekker in hun vel' zitten. Daarmee is een goed sociaal klimaat in de klas maar zeker ook op de hele school van groot belang. Iedereen (ouders, medewerkers en kinderen) is daarvoor verantwoordelijk en wij kunnen dat alleen met elkaar creëren en in stand houden.Door gebruik van de methode KiVa en Hemel en Aarde, mediawijsheid en Blinkgeven wij invulling aan de 21e eeuws vaardigheden als samenwerking, onderzoekend leren en probleemoplossend denken door bijvoorbeeld gebruik te maken van thematisch en groepsdoorbroken werken (Blink en ateliers).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid en structuur
  • ruimte voor ieder kind
  • in gesprek gaan en blijven

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is van 2010.

In juni 2014 heeft de inspectie de Mariaschool wederom bezocht. De inspectie was tevreden en de Mariaschool behoudt het basisarrangement. Binnenkort zal het meest recente rapport worden gepubliceerd op de site van de inspectie.

Terug naar boven