Maria Basisschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

  1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
  2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
  3. Vervanging door de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
  4. Vervanging door stagiair onder supervisie.
  5. Leerlingen verdelen over de groepen.
  6. Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep waaraan zij lesgeven en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over hun kind. De leerkrachtondersteuner en de klassenassistent ondersteunen de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen. Zij geven deze begeleiding in of buiten de groep aan individuele- of groepjes kinderen. De indeling van deze begeleiding wordt in overleg tussen de IB'er en de groepsleerkrachten bepaald. Binnen het team hebben leerkrachten extra expertise opgedaan. Zo is er een leescoördinator, een cultuur coördinator, ICT-er, specialist hoogbegaafdheid, een rekenspecialist en een gedragsspecialist. We maken in de organisatie gebruik van hun expertise.

Bij de vakken taal en rekenen profiteren de kinderen van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft instructie volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen (zie ook https://www.directeinstructie.nl/).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken thematisch en maken gebruik van de methode Onderbouwd. Het accent in de groepen 1 en 2 ligt op betekenisvol spelend leren. Hier valt ook het bewegingsonderwijs onder. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep maakt aan de hand van de onderwijsresultaten een planning. De uren voor de verschillende vakken variëren en zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Alle groepen hebben 2x per week gym van een vakleerkracht. 

Engels wordt gegeven vanaf groep 1. 

Wereldoriëntatie/natuur/techniek wordt thematisch aangeboden.

Burgerschap komt aanbod in de vakken wereldoriëntatie, KIVA en levensbeschouwing.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Kindercentrum Ducky Duck in het gebouw. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisatie zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats

Terug naar boven