Sociocratische school De School

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

Schoolfoto van Sociocratische school De School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de IEP als eindtoets. Het afnamemoment kan verschillen per jaar. De Rijksoverheid bepaalt het afnamemoment en publiceert daarover. Voor 2019-2020 vindt u hier het afnamemoment. De uitkomsten van de toets worden besproken in het persoonlijk kringgesprek. Als de planning van de reguliere gesprekken niet goed past, wordt er een extra kringgesprek gepland. Indien het toetsresultaat aanleiding zou geven om het schooladvies te herzien, wordt dit ook besproken in het persoonlijk kringgesprek. De regels die voor elk kringgesprek gelden, worden ook hier toegepast. Dit zorgt ervoor dat er altijd consent is over het eindadvies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling De School verlaat aan het einde van de basisschoolperiode, dan wordt er een schooladvies opgesteld. Het conceptadvies wordt altijd eerst besproken in het persoonlijke kringgesprek. Het schooladvies moet aan allerlei eisen voldoen die door de overheid (en de regionale samenwerkingsverbanden) zijn bepaald. Het advies bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

a.      gegevens leerling en school;

b.     advies soort school voor voortgezet onderwijs;

c.      motivering van het advies;

d.     uitslagen van toetsen;

e.      gegevens op specifieke formulieren die regionaal zijn voorgeschreven.  

Het schooladvies baseren we op alle informatie die er is over het kind, bij alle betrokkenen (dus leerkracht/school, ouder en kind) en wordt ook met consent vastgesteld in het persoonlijke kringgesprek. Dit wijkt af van de werkwijze die op de meeste scholen wordt toegepast, daar beslist namelijk de school zonder ouders en kind over het advies. Het schooladvies wordt op een eerder moment in het voorjaar vastgesteld dan de verplichte eindtoets basisonderwijs wordt afgenomen.

Onze school gebruikt de IEP eindtoets (deze toets is wettelijk goedgekeurd). Zie voor meer informatie over de IEP: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets. Het systeem van schooladvisering is de afgelopen jaren gewijzigd en roept soms vragen op. Zo mag het schooladvies nog steeds een dubbel advies zijn, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Tevens is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen indien de leerling de eindtoets op een hoger niveau heeft gemaakt dan het schooladvies. Indien de toets een lager niveau aangeeft, mag het schooladvies niet worden bijgesteld. Meer informatie kunt u vinden op http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/ Over de afspraken en procedures die scholen uit onze regio hanteren, kunt u meer lezen op http://www.brugweb.nl.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven