Sociocratische school De School

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

Schoolfoto van Sociocratische school De School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de IEP als eindtoets. Het afnamemoment kan verschillen per jaar. De Rijksoverheid bepaalt het afnamemoment en publiceert daarover. Voor 2019-2020 vindt u hier het afnamemoment. De uitkomsten van de toets worden besproken in het persoonlijk kringgesprek. Als de planning van de reguliere gesprekken niet goed past, wordt er een extra kringgesprek gepland. Indien het toetsresultaat aanleiding zou geven om het schooladvies te herzien, wordt dit ook besproken in het persoonlijk kringgesprek. De regels die voor elk kringgesprek gelden, worden ook hier toegepast. Dit zorgt ervoor dat er altijd consent is over het eindadvies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling De School verlaat aan het einde van de basisschoolperiode, dan wordt er een schooladvies opgesteld. Het conceptadvies wordt altijd eerst besproken in het persoonlijke kringgesprek. Het schooladvies moet aan allerlei eisen voldoen die door de overheid (en de regionale samenwerkingsverbanden) zijn bepaald. Het advies bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

a.      gegevens leerling en school;

b.     advies soort school voor voortgezet onderwijs;

c.      motivering van het advies;

d.     uitslagen van toetsen;

e.      gegevens op specifieke formulieren die regionaal zijn voorgeschreven.  

Het schooladvies baseren we op alle informatie die er is over het kind, bij alle betrokkenen (dus leerkracht/school, ouder en kind) en wordt ook met consent vastgesteld in het persoonlijke kringgesprek. Dit wijkt af van de werkwijze die op de meeste scholen wordt toegepast, daar beslist namelijk de school zonder ouders en kind over het advies. Het schooladvies wordt op een eerder moment in het voorjaar vastgesteld dan de verplichte eindtoets basisonderwijs wordt afgenomen.

Onze school gebruikt de IEP eindtoets (deze toets is wettelijk goedgekeurd). Zie voor meer informatie over de IEP: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets. Het systeem van schooladvisering is de afgelopen jaren gewijzigd en roept soms vragen op. Zo mag het schooladvies nog steeds een dubbel advies zijn, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Tevens is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen indien de leerling de eindtoets op een hoger niveau heeft gemaakt dan het schooladvies. Indien de toets een lager niveau aangeeft, mag het schooladvies niet worden bijgesteld. Meer informatie kunt u vinden op http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/ Over de afspraken en procedures die scholen uit onze regio hanteren, kunt u meer lezen op http://www.brugweb.nl.

Weergave Schooladvies

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven