Sociocratische school De School

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

Schoolfoto van Sociocratische school De School

Het team

Toelichting van de school

De School is 50 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dat is 2.500 uur per jaar. Onderwijs en opvang zijn volledig geïntegreerd. De leerlingen worden de gehele dag begeleid door leerkrachten, ook tijdens de lunch. Om deze reden en omdat we tussen 14.00-18.00 ook onder de Wet Kinderopvang vallen hebben wij meer fte beschikbaar dan een reguliere school. Het onderwijs op De School wordt vormgegeven door een gespecialiseerd team aan leerkrachten. Het onderwijsconcept trekt veelal jonge leerkrachten die na de Pabo willen door ontwikkelen en zelf onderwijs willen ontwerpen en leerlingen nauwgezet (d.m.v. het schrijven van persoonlijke en groepsleerplannen, iedere 10 weken) willen volgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij De School is een dienstverband van minimaal 0,6 en maximaal 0,8 fte beschikbaar. Op deze manier is het personeelsbestand flexibel inzetbaar en kunnen wij onze eigen vervanging regelen, al dan niet d.m.v het inzetten van een TUB (tijdelijke uitbreiding vacature)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De School is een basisschool. Op onze school kunnen kinderen een brede basisopleiding volgen. Bijna alle kinderen kunnen bij ons terecht omdat voor elk kind het leerprogramma persoonlijk wordt gemaakt. Dit gebeurt elke tien weken door leerkracht, ouder(s) en kind tezamen. Het programma past daardoor zo goed mogelijk bij het kind en het gezin en is uitvoerbaar op school. De School is op sommige punten anders georganiseerd dan gangbare scholen. Dit zijn onze pijlers' ·      

  • Flexibele school- en vakantietijden De School is 50 weken per jaar open, 5 dagen per week van 8.00 tot 18.00 uur. Bijna 2.400 uur per jaar dus. Ter vergelijking: een reguliere school is 940 uur per jaar open. Hierdoor is het mogelijk dat de tijd aangepast wordt aan de behoeftes van het kind en gezin. Er zijn allerlei variaties mogelijk: in de hoeveelheid tijd maar ook de spreiding van de tijd over de dag, de week en het jaar en natuurlijk de besteding van die tijd.
  • Zeggenschap van leerlingen, medewerkers en ouders Ouder(s)*, kinderen en medewerkers zijn betrokken bij het maken en vaststellen van afspraken en beleid. Het bijzondere is dat dit op De School gebeurt op vier niveaus: die van het individuele kind, de bouw (groep), de school en het lokale bestuur. Hierdoor benutten we alle kennis van iedereen om de best mogelijke afspraken te maken. De School heeft dus volledige medewerker-, ouder- en leerling participatie.
  • Thematisch onderwijs met verrijkt aanbod Onze jaaropbouw is uniek. Het jaar is verdeeld in vijf perioden van tien weken. Elke tien weken staat een ander aansprekend thema centraal, bijvoorbeeld Energie, Verkeer & vervoer, Europa of Kunst. Er zijn twintig thema's. Elke tien weken gaan alle kinderen minimaal 1x op excursie en elk thema is er een aanbod van bijzondere leeractiviteiten, deels gegeven door specialisten van buiten de school (gastdocenten).   

*waar ouder of ouders wordt geschreven bedoelen we ook verzorger of verzorgers

De School verzorgt dus gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier. Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele schooltijden en we hebben het onderscheid tussen onderwijs en opvang opgeheven. De School is een omgeving waar kinderen kunnen leren, elk uur van de dag. Door de combinatie van de drie pijlers kunnen we kinderen een brede opleiding bieden, met veel extra activiteiten en zonder stress omdat er genoeg tijd is. Onder ‘leren’ verstaan wij het hele palet van spelen, leren, onderwijs, educatie en ontwikkelen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. Om precies te zijn vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind vijf jaar is geworden. Kinderen kunnen vanaf hun vierde verjaardag naar school. De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind vanaf de vierde verjaardag naar school te laten gaan. Kinderen van vijf jaar zijn leerplichtig, maar mogen minder uren naar school. Indien ouders dit wensen - bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen - mogen ze vijf uur per week thuis blijven en eventueel zelfs tien uur per week. Indien een vierjarig kind naar school gaat, wordt het onderdeel van onze school en gelden in principe dezelfde regels en gebruiken als voor kinderen van andere leeftijden. Datzelfde geldt voor vijfjarigen. Voor de onderwijstijd hanteren wij voor vier- en vijfjarigen de volgende regels:    

Onderwijstijd vier- en vijfjarigen Regels

Basispakket: minimale onderwijstijd in een schooljaar (1-8 tot 1-8) is 540 uur. Dit is het gangbare minimum van 940 uur minus 40 weken x 10 uur per week. We volgen hierbij de wettelijke regels: ouders mogen kind maximaal tien uur per week thuis houden. Ouders nemen hierover in alle gevallen contact op met de directie. Detailafspraken worden gemaakt in het persoonlijk kringgesprek. Regels ten aanzien van bloktijden blijven gelden (dus geen in- en uitloop tussen 10.00 en 12.00 uur).

Totaalpakket: minimale onderwijstijd in een schooljaar (1-8 tot 1-8) is 740 uur. Dit is het gangbare minimum van 940 uur minus 40 weken x 5 uur per week. We volgen hierbij niet de wettelijke regels. We vinden het namelijk onwenselijk als het aantal uren lager is dan 740 uur en het totaalpakket biedt vele mogelijkheden om overbelasting van kinderen te voorkomen door meer spreidingsmogelijkheden van onderwijsuren en -activiteiten. Ouders nemen hierover in alle gevallen contact op met de directie. Detailafspraken worden gemaakt in het persoonlijk kringgesprek. Regels ten aanzien van bloktijden blijven gelden (dus geen in- en uitloop tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur).

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd en de planning van de tijd verschillen tussen kinderen in het basispakket en kinderen in het totaalpakket. Basispakketleerlingen volgen 940 (soms 950) uur onderwijstijd op vaste momenten. Die momenten zijn dagelijks van 8.00 tot 14.00 uur (minus een uur lunchpauze) en niet tijdens vakanties en feestdagen. De vakanties worden jaarlijks vastgesteld in de ouderschoolkring waarbij rekening gehouden wordt met een zo gelijk mogelijke spreiding van het aantal onderwijsdagen over de vijf thema’s alsmede met de reguliere schoolvakanties. Indien deze belangen conflicteren, geeft het onderwijskundige belang de doorslag.

Totaalpakketleerlingen volgen minimaal 940 uur onderwijs op flexibele momenten gedurende de openingstijden. De openingstijden zijn 50 weken per jaar, vijf dagen per week, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur. Wij zijn gesloten op nationale feestdagen en tien teamdagen per jaar. Zodoende kunnen totaalpakketleerlingen gedurende ongeveer 2.400 uur per jaar onderwijs volgen op momenten die worden afgesproken in het persoonlijke leerplan dat vijf keer per jaar (eenmaal per tien weken) wordt vastgesteld.

Wat de onderwijstijd betreft, is er voor totaalpakketleerlingen natuurlijk veel meer variatie en spreiding mogelijk dan voor basispakketleerlingen en geldt ook hier de individuele benadering versus de groepsbenadering. Basispakketleerlingen volgen 940 uur per jaar onderwijs op vaste tijden, totaalpakketleerlingen hebben tussen 940 en 2.400 uur per jaar de tijd en kunnen die tijd naar wens verdelen over de dag, de week en het jaar. Op deze manier kan er optimaal maatwerk geboden worden. De ene leerling heeft immers meer leertijd nodig dan de andere en bovendien kan dat variëren per periode. Daarnaast verschillen kinderen in bioritme en hebben gezinnen lang niet altijd hetzelfde dag patroon. Doordat De School jaarrond open is, kan er een optimale aansluiting zijn tussen het ritme van het gezin en het kind met dat van de school. De School past hierdoor ook goed in de typisch Zandvoortse gemeenschap: een badplaats waar veel inwoners hun inkomen verwerven met seizoenswerk.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven