St Josephschool

Kerklaan 26 9564 PA Zandberg

Schoolfoto van St Josephschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsgegevens van het schooljaar 2019-2020 zijn niet bekend. Als gevolg van Corona is wettelijk besloten geen eindtoets in groep 8 te houden. Dit is meegedeeld in een Nieuwsbericht van de Rijksoverheid op 18 maart 2020.

De eindtoetsgegevens van het schooljaar 2020-2021 zijn wel bekend, maar worden ook dit jaar niet beoordeeld door de inspectie.

De afgelopen jaren sluiten de scores van de cito eindtoetsen aan bij de verwachting van de kinderen en de leerkrachten. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind.

In schooljaar 2017-2018 was een daling te zien in de opbrengsten. In de periode van de eindtoets is er een personeelswisseling geweest in groep 7/8, waardoor de continuïteit een periode weg was. Dit heeft invloed gehad op de toets. De leerlingen hebben slechter gescoord op de toets dan we gewend zijn. De leerlingen zijn wel allemaal op het juiste niveau uitgestroomd. Hierdoor geeft de eindtoets een vertekend beeld met de werkelijkheid.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 3 maken tussentijdse toetsen in januari/februari. Dit gebeurt met methode onafhankelijke toetsen vanuit Cito,

Vanaf groep 5 worden onze leerlingen waar nodig adaptief getoetst naar aanleiding van een handelingsplan of extra uitdaging binnen het leerjaar.

De resultaten worden op school-, groeps- en individueel niveau geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020 - 2021 hebben wij de eindtoets wel afgenomen, maar wordt deze door de inspectie niet beoordeeld. 

Ons schooladvies is gegeven vanuit de bevindingen en analyses die de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan hebben laten zien. Het schooladvies vanuit de eindtoets zijn wel vergeleken met ons eigen advies, maar ons eigen advies is doorslaggevend geweest in afstemming met de ouders en leerlingen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid
  • Zonder relatie geen prestatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Wanneer u hierover vragen of klachten heeft, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs (zie schoolgidsdeelop de website).

De r.k.b.s. St. Joseph heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft dan ook een basistoezicht. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

In december 2019 heeft er een thematisch onderzoek plaatsgevonden op didactisch handelen. Door middel van een feedbackgesprek worden de bevindingen gedeeld. Er wordt geen verslag gemaakt. De St. Joseph ontving positieve feedback. 

Terug naar boven