St Josephschool

Kerklaan 26 9564 PA Zandberg

Schoolfoto van St Josephschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schoolresultaat van eindtoets 2022 - 2023 ligt op lezen en rekenen ligt zowel op 1F als 2F/1S boven de gestelde correctiewaarde. Op taalverzorging behalen wij het 1F maar 2F niet. 

Ons 3-jaars gemiddelde op de eindtoets is voldoende op zowel 1F als op 2F/1S binnen onze eigen signaleringswaarde van 45,5%.

1 leerling heeft vrijstelling van de eindtoets i.v.m. IQ lager dan 75, echter is deze leerling wel meegenomen in de eindresultaten. Hierdoor zakt onze signaleringswaarde naar 45,1% en scoren we net niet de signaleringswaarde, maar dit beeld is niet correct i.v.m. vrijstelling. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 3 maken tussentijdse toetsen in januari/februari. Dit gebeurt met methode onafhankelijke toetsen vanuit Cito Leerling in beeld,

Vanaf groep 5 worden onze leerlingen waar nodig adaptief getoetst naar aanleiding van een handelingsplan of extra uitdaging binnen het leerjaar.

De resultaten worden op school-, groeps- en individueel niveau geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022 - 2023 hebben wij de eindtoets afgenomen.

Ons schooladvies is gegeven vanuit de bevindingen en analyses die de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan hebben laten zien. Het schooladvies vanuit de eindtoets zijn wel vergeleken met ons eigen advies, maar ons eigen advies is doorslaggevend geweest in afstemming met de ouders en leerlingen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid
  • Zonder relatie geen prestatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Wanneer u hierover vragen of klachten heeft, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs (zie schoolgidsdeel op de website).

De r.k.b.s. St. Joseph heeft in juni 2023 bezoek gehad van de inspectie. Het betreft een volledig kwaliteitsonderzoek n.a.v. de herstelopdracht op de standaard Zicht op ontwikkeling. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende. De school is erin geslaagd om de kwaliteit binnen de afgesproken termijn te verbeteren. De kwaliteit van de analyses op r.k.b.s. St. Joseph is (sterk) verbeterd en is op die manier een prima basis om de leerlingen gericht te begeleiden. Verder is er een kwaliteitscultuur die systematisch wordt geborgd. Ook voelen de leerlingen zich veilig en gehoord. Tot slot is de evaluatie van het onderwijsproces ten opzichte van het vorige onderzoek versterkt door het werken met kwaliteitskaarten die doorlopend worden geëvalueerd.

Terug naar boven