St Josephschool

Kerklaan 26 9564 PA Zandberg

Schoolfoto van St Josephschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de St. Josephschool bestaat uit 5 enthousiaste, betrokken leerkrachten 2 mannelijke en 3 vrouwelijke leerkrachten. Zij worden bijgestaan door een directeur, Meerschoolse Interne Begeleider, 2 onderwijsassistenten, hoogbegaafdheidsspecialist, gymdocent, 2 pedagogisch medewerkers en een conciërge (1 middag). Als school willen we openstaan voor uw suggesties, ideeën en opbouwende kritiek. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met leerkrachten of de directeur. Als er zaken zijn waar u met de groepsleerkracht niet meer uitkomt, kunt u zich altijd tot de directeur wenden. Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht. Soms, i.v.m. deeltijdarbeid of andere taken, heeft de groep twee leerkrachten. Het streven is om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. We hebben een meerschoolse Interne Begeleider (M.I.B.-er) die volgens ons zorgplan de specifieke zorg die sommige kinderen nodig hebben, coördineert.

Dit schooljaar is de leerkracht van groep 3/4 tot de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof en wordt zij door 2 invallers vervangen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we via SLIM personeelsbemiddeling een vervanger te regelen die de groep kan overnemen. Helaas lukt dit in sommige gevallen niet en dan proberen wij het intern op te lossen. Is het helemaal niet mogelijk om een vervanger te krijgen dan zal de groep thuis blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij ook een vakdocent meer- en hoogbegaafdheid. De vakdocent is om de maandag aanwezig en geeft begeleiding aan leerlingen die meer uitdaging aan kunnen door middel van verrijkingswerk en mindset opdrachten. Daarnaast ondersteunt, begeleidt en voorziet ze de leerkrachten van didactische kennis m.b.t. het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 2 gaat 5 dagen per week naar school. Groep 1 is vrijdag vrij.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder levensbeschouwing wordt ook sociaal emotioneel leren verstaan. Leefstijllessen, Trefwoord (godsdienst), groepsvormingsspellen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02 

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen. 

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.   

De school hoeft het niet alleen te doen.  

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. 

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: SWV 2202

Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de subsidie basisvaardigheden toegekend gekregen. De aankomende jaren staat het taal- en leesonderwijs bij ons centraal. We zetten in op de leesmotivatie en de doorgaande lijn m.b.t. het taal- en leesonderwijs. Daarnaast gaan we ons oriënteren op materialen en werkwijzen die bijdragen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden. Hiervoor wordt ook de onderwijsassistent ingezet. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal bij de St. Josephschool

Visie

PSZ St. Joseph wil kinderen uit de omgeving een plek bieden waar ze op natuurlijke wijze de richting en ervaring vinden die ze nodig hebben voor een start op school en in hun verdere leven.

Missie

PSZ St. Joseph is een veilige, gezonde, professionele en gezellige peuterspeelzaal. Peuters vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar ontwikkelen zich bij ons op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak. Voor ons is elke peuter uniek, met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, bieden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkeling van peuters en leren hen respect  krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen. De ouders vertrouwen hun peuters toe aan de zorg van onze leidsters. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders.

Terug naar boven