St Josephschool

Kerklaan 26 9564 PA Zandberg

Schoolfoto van St Josephschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de St. Josephschool bestaat uit 5 enthousiaste, betrokken leerkrachten 2 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. Zij worden bijgestaan door een directeur, Meerschoolse Interne Begeleider, 2 onderwijsassistenten, hoogbegaafdheidsspecialist, gymdocent, 2 peuterspeelzaalleidsters en een conciërge (1 middag). Als school willen we openstaan voor uw suggesties, ideeën en opbouwende kritiek. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met leerkrachten of de directeur. Als er zaken zijn waar u met de groepsleerkracht niet meer uitkomt, kunt u zich altijd tot de directeur wenden. In de schoolkalender kunt u vinden wat de huidige samenstelling van het team is. Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht. Soms, i.v.m. deeltijdarbeid of andere taken, heeft de groep twee leerkrachten. Het streven is om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. We hebben een meerschoolse Interne Begeleider (M.I.B.-er) die volgens ons zorgplan de specifieke zorg die sommige kinderen nodig hebben, coördineert. Voor dit schooljaar hebben wij een extra leerkracht aangesteld voor 3 dagen vanuit de NPO gelden. Zij biedt extra ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen om de schoolontwikkeling na corona een verder vorm te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we via SLIM personeelsbemiddeling een vervanger te regelen die de groep kan overnemen. Helaas lukt dit in sommige gevallen niet en zullen de groepen verdeeld moeten worden onder de andere leerkrachten. Is het helemaal niet mogelijk om een vervanger te krijgen dan zal de groep naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij ook een vakdocent meer- en hoogbegaafdheid. De vakdocent is iedere maandag aanwezig en geeft begeleiding aan leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Daarnaast ondersteunt, begeleidt en voorziet ze de leerkrachten van didactische kennis m.b.t. het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 2 gaat 5 dagen per week naar school. Groep 1 is vrijdag vrij.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder levensbeschouwing wordt ook sociaal emotioneel leren verstaan. Leefstijllessen, Trefwoord (godsdienst), groepsvormingsspellen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We geven onderwijs aan kinderen vanaf vier jaar tot ze uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs. De leeftijd is dan meestal 12 of 13 jaar. Daarnaast hebben wij een eigen peuterspeelzaal en voorschoolse en naschoolse opvang.

Binnen onze school werken we in combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. In het schoolondersteuningsprofiel staan alle faciliteiten omschreven die we op school hebben om een zo goed mogelijk ontwikkeling door te laten maken van kinderen tussen de 2 en 13 jaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal bij de St. Josephschool

Visie

PSZ St. Joseph wil kinderen uit de omgeving een plek bieden waar ze op natuurlijke wijze de richting en ervaring vinden die ze nodig hebben voor een start op school en in hun verdere leven.

Missie

PSZ St. Joseph is een veilige, gezonde, professionele en gezellige peuterspeelzaal. Peuters vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar ontwikkelen zich bij ons op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak. Voor ons is elke peuter uniek, met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, bieden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkeling van peuters en leren hen respect  krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen. De ouders vertrouwen hun peuters toe aan de zorg van onze leidsters. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders.

Terug naar boven