Openbare basisschool De Spelwert

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 deden de schoolverlaters van Obs De Spelwert voor het eerst mee aan  Route 8; een digitale, door de overheid erkende eindtoets. De Spelwert maakt deze keuze -om de leerlingen minder uitgebreid te belasten dan voorheen met een eindtoets, die 3 dagdelen in beslag nam (de Centrale Eindtoets) -én omdat Route 8 een adaptieve eindtoets is. Het adaptieve karakter van de toets zorgt ervoor dat de moeilijkheidsgraad van iedere vaardigheid wordt aangepast aan het niveau van de leerling.

In schooljaar 2019-2020 heeft de minister van onderwijd bepaald, dat er geen eindtoetsing zou zijn voor de leerlingen van groep 8. Er zijn dus ook geen resultaten beschikbaar; dit i.v.m. schoolsluitingen vanwege corona.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt vanaf groep 3 gebruik van toetsen het leerlingvolgsysteem van Cito, waarbij vanaf groep 3 de M- en E-toetsen worden afgenomen.

Na het afnemen van de toetsen Begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling en leestoetsen AVI en DMT worden deze geanalyseerd; vervolgens bespreken de intern begeleider en de groepesleerkacht samen resultaen en worden er waar nodig plannen bijgesteld of nieuwe gemaakt.

We stellen daarbij hoge eisen en gaan uit van de refentieniveaus. we stellen de doelen hoger dan de onderwijsinspectie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven