Openbare basisschool De Spelwert

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 deden de schoolverlaters van Obs De Spelwert voor het eerst mee aan  Route 8; een digitale, door de overheid erkende eindtoets. De Spelwert maakt deze keuze -om de leerlingen minder uitgebreid te belasten dan voorheen met een eindtoets, die 3 dagdelen in beslag nam (de Centrale Eindtoets) -én omdat Route 8 een adaptieve eindtoets is. Het adaptieve karakter van de toets zorgt ervoor dat de moeilijkheidsgraad van iedere vaardigheid wordt aangepast aan het niveau van de leerling.

In schooljaar 2019-2020 heeft de minister van onderwijd bepaald, dat er geen eindtoetsing zou zijn voor de leerlingen van groep 8. Er zijn dus ook geen resultaten beschikbaar; dit i.v.m. schoolsluitingen vanwege corona.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt vanaf groep 3 gebruik van toetsen het leerlingvolgsysteem van Cito, waarbij vanaf groep 3 de M- en E-toetsen worden afgenomen.

Na het afnemen van de toetsen Begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling en leestoetsen AVI en DMT worden deze geanalyseerd; vervolgens bespreken de intern begeleider en de groepesleerkacht samen resultaen en worden er waar nodig plannen bijgesteld of nieuwe gemaakt.

We stellen daarbij hoge eisen en gaan uit van de refentieniveaus. we stellen de doelen hoger dan de onderwijsinspectie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven