Christelijke Basisschool De Leiboom

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Wilt u meer weten van onze school? U bent van harte welkom voor een gesprek/rondleiding!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Leiboom
  • Kiezen op interesse uit de schoolbibliotheek.
Lezen vinden wij super belangrijk!
  • Een heerlijk plekje!
  • Het leren op onze school is niet alleen taal en rekenen, er is ook ruimte voor creativiteit!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school maken de leerlingen uit groep 8 in april/mei de eindtoets van ROUTE 8. De eindtoets is wettelijk verplicht en bedoeld om, naast het advies van de school, een objectief en individueel beeld te krijgen over het meest geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen.

Het schoolrapport wat wij ontvangen na afloop van de toets, geeft een goed beeld van de sterke en zwakke punten op leer-technisch gebied. De schoolscores per vaardigheid worden vergeleken met de landelijke scores. Wij analyseren de resultaten en voeren naar aanleiding van de analyse kwaliteitsverbeteringen uit. De toets is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken.  

 
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We onderscheiden:

> Toetsing na een inoefenfase, om te kijken of de leerlingen de stof beheersen en de leerkracht zijn/haar doel bereikt heeft. Dit noem je de methodegebonden toetsen.
> Toetsing onafhankelijk van methodes en inoefenfases. We gebruiken hiervoor de CITO-toetsen. De toetsen geven een onafhankelijk beeld van de leerstofonderdelen technisch lezen, spelling, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen. 

Het team volgt met elkaar de opbrengsten binnen de school. In het kader Opbrengst Gericht Werken (OGW) wordt na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode een schoolbrede analyse gemaakt. Deze analyse wordt besproken op groepsniveau en op schoolniveau. Op groepsniveau gebeurt dit in een gesprek met de IB-er. De analyse op schoolniveau wordt met het hele team besproken. Aan de hand van deze analyses wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen.

De toetsen worden gebruikt als signaleringsinstrument en geven een indicatie waar de leerling ten opzichte van de landelijke norm zit. Op basis van deze gegevens wordt, indien nodig en mogelijk, actie ondernomen voor extra hulp. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem, waardoor we steeds een duidelijk beeld hebben van de vorderingen van de leerlingen en het leerrendement.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben als Leiboom de keuze gemaakt voor de eindtoets van Route 8. Deze digitale en adaptieve toets meet het taal- en rekenniveau van het kind. De toets past zich aan aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt het kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt het wel altijd uitgedaagd. 

Ons onderwijs is erop gericht maximale resultaten te behalen. Hoge scores op de eindtoets basisonderwijs in groep 8 zijn niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school. We begeleiden op onze school de kinderen op het niveau wat bij hem/haar past. Daarbij is het onze doelstelling de kinderen naar een hoger niveau te brengen, passend bij de ‘eigenheid’ van het kind.

De eindtoets wordt in april/mei gemaakt door de leerlingen van groep 8. Voorafgaand aan de uitslag van de eindtoets, zal de groepsleerkracht een advies uitbrengen met betrekking tot de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is dan een tweede indicatie voor de schoolkeuze.

Naast de cognitieve kant wordt bij het uitbrengen van het advies m.b.t. de schoolkeuze rekening gehouden met de werkhouding, het zelfbeeld en de zelfstandigheid van de leerling.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om als kind te kunnen groeien is persoonlijke aandacht, naast kennisoverdracht, van groot belang. 
Wij proberen een veilig en vriendelijk leefklimaat te scheppen waar ruimte is voor iedereen, hoe anders we soms ook zijn. 
Een goede en open sfeer vinden we belangrijk, zowel naar de kinderen, als naar ouders.

Wij proberen een duidelijk ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen. Dit trachten wij ook over te brengen op de kinderen.
In mei 2020 hebben we voor de tweede keer het certificaat ‘Gezonde School’ toegekend gekregen op het deelgebied ‘Welbevinden’. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • je mag zijn wie je bent
  • positief pedagogisch klimaat
  • veiligheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 is onze school bezocht door de inspectie voor een thema-onderzoek 'Overgang PO-VO'.

De inspecteur heeft aangegeven dat de advisering op onze school op een goede en verantwoorde manier gebeurd. 
Van een thema-onderzoek ontvang je als school geen verslag, wij kunnen dit dus niet met u delen.

Terug naar boven