Christelijke Basisschool De Leiboom

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Wilt u meer weten van onze school? U bent van harte welkom voor een gesprek/rondleiding!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Leiboom
  • Kiezen op interesse uit de schoolbibliotheek.
Lezen vinden wij super belangrijk!
  • Een heerlijk plekje!
  • Het leren op onze school is niet alleen taal en rekenen, er is ook ruimte voor creativiteit!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school maken de leerlingen uit groep 8 in april/mei de eindtoets van ROUTE 8. De eindtoets is wettelijk verplicht en bedoeld om, naast het advies van de school, een objectief en individueel beeld te krijgen over het meest geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen.

Het schoolrapport wat wij ontvangen na afloop van de toets, geeft een goed beeld van de sterke en zwakke punten op leer-technisch gebied. De schoolscores per vaardigheid worden vergeleken met de landelijke scores. Wij analyseren de resultaten en voeren naar aanleiding van de analyse kwaliteitsverbeteringen uit. De toets is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken.  

 
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We onderscheiden:

> Toetsing na een inoefenfase, om te kijken of de leerlingen de stof beheersen en de leerkracht zijn/haar doel bereikt heeft. Dit noem je de methodegebonden toetsen.
> Toetsing onafhankelijk van methodes en inoefenfases. We gebruiken hiervoor de CITO-toetsen. De toetsen geven een onafhankelijk beeld van de leerstofonderdelen technisch lezen, spelling, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen. 

Het team volgt met elkaar de opbrengsten binnen de school. In het kader Opbrengst Gericht Werken (OGW) wordt na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode een schoolbrede analyse gemaakt. Deze analyse wordt besproken op groepsniveau en op schoolniveau. Op groepsniveau gebeurt dit in een gesprek met de IB-er. De analyse op schoolniveau wordt met het hele team besproken. Aan de hand van deze analyses wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen.

De toetsen worden gebruikt als signaleringsinstrument en geven een indicatie waar de leerling ten opzichte van de landelijke norm zit. Op basis van deze gegevens wordt, indien nodig en mogelijk, actie ondernomen voor extra hulp. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem, waardoor we steeds een duidelijk beeld hebben van de vorderingen van de leerlingen en het leerrendement.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na jaren de Cito-eindtoets te hebben gebruikt, zijn wij in het schooljaar 2018-2019 overgestapt naar de eindtoets van ROUTE 8. Deze digitale en adaptieve toets meet het taal- en rekenniveau van het kind. De toets past zich aan aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt het kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt het wel altijd uitgedaagd. 

Ons onderwijs is erop gericht maximale resultaten te behalen. Hoge scores op de eindtoets basisonderwijs in groep 8 zijn niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school. We begeleiden op onze school de kinderen op het niveau wat bij hem/haar past. Daarbij is het onze doelstelling de kinderen naar een hoger niveau te brengen, passend bij de ‘eigenheid’ van het kind.

De eindtoets wordt in april/mei gemaakt door de leerlingen van groep 8. Voorafgaand aan de uitslag van de eindtoets, zal de groepsleerkracht een advies uitbrengen met betrekking tot de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is dan een tweede indicatie voor de schoolkeuze.

Naast de cognitieve kant wordt bij het uitbrengen van het advies m.b.t. de schoolkeuze rekening gehouden met de werkhouding, het zelfbeeld en de zelfstandigheid van de leerling.

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar i.v.m. het Coronavirus. Dit maakte dat de eindtoets 2020 door de leerlingen niet is gemaakt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 is onze school bezocht door de inspectie voor een thema-onderzoek 'Overgang PO-VO'.

De inspecteur heeft aangegeven dat de advisering op onze school op een goede en verantwoorde manier gebeurd. 
Van een thema-onderzoek ontvang je als school geen verslag, wij kunnen dit dus niet met u delen.

Terug naar boven