Christelijke Basisschool De Leiboom

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Wilt u meer weten van onze school? U bent van harte welkom voor een gesprek/rondleiding!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Leiboom
  • Kiezen op interesse uit de schoolbibliotheek.
Lezen vinden wij super belangrijk!
  • Een heerlijk plekje!
  • Het leren op onze school is niet alleen taal en rekenen, er is ook ruimte voor creativiteit!

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we met vakspecialisten. We hebben een vakspecialist voor taal-lezen, voor rekenen, voor gedrag en voor ICT. Deze specialisten volgen de ontwikkeling van hun vakgebied en delen hun opgedane kennis met het team. Daarnaast volgen zij, samen met de groepsleerkracht, de ontwikkeling van de kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te  delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen. Informatie over de afwezigheid van een leerkracht en de wijze waarop de vervanging is geregeld ontvangt u via social schools.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Spel en beweging/bewegingsonderwijs:

De gymles wordt één keer per week gegeven door een leerkracht van onze school die hiervoor gecertificeerd is, de tweede les wordt gegeven door de combinatiefunctionaris sport van de gemeente Zaltbommel.
Doel hiervan is met name om de didactiek en de werkvormen bij de tijd te brengen en te houden.

Muziek:

Door de toekenning van de subsidie 'muziekimpuls' is de school in het schooljaar 2017-2018 een driejarig begeleidingstraject gestart. In samenwerking met muziekschool Main Music willen we het muziekonderwijs op de Leiboom verder professionaliseren en breder ontwikkelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het Speelwerken komen ook andere vakgebieden, zoals taal-rekenen-muziek-creatieve vorming, aan bod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die genoemd staat bij 'Bewegingsonderwijs' is inclusief het buitenspel in de pauze tijd (5 x 0.15 minuten)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor onze leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. 

Wij bieden:
Begeleiding op het gebied van dyslexie
Begeleiding op het gebied van dyscalculie 
Begeleiding van meer- en hoogbegaafden leerlingen (o.a. Plusklas CPOB)
Begeleiding van kinderen met een laag-gemiddelde intelligentie.
Door onze duidelijke structuur zijn kinderen met een gedragsproblematiek op onze school te begeleiden.
Begeleiding van leerlingen met een lichamelijke beperking zoals slecht horend, slechtziend, motorisch beperkt.
Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken op de Leiboom niet met een programma voor VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie).

Wel is er samenwerking met de peuterspeelzaal (de Paddestoel) die deel uitmaakt van onze Brede School.

Er zijn een aantal kleuters met VVE-indicatie op onze school.

De ontwikkeling van deze kinderen wordt, net zoals van de andere kleuters uit de groepen 1 en 2, gevolgd door gebruik te maken van het Kijk registratie en observatiesysteem.

In onze Brede School is een vroegschools aanbod voor kinderen van 2-4 jaar. Dit vroegschools aanbod wordt verzorgd door Kentalis en valt niet onder verantwoordelijkheid van de Leiboom. Door samen te werken leren we van en met elkaar.

Terug naar boven