Christelijke Basisschool De Leiboom

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Wilt u meer weten van onze school? U bent van harte welkom voor een gesprek/rondleiding!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Leiboom
  • Kiezen op interesse uit de schoolbibliotheek.
Lezen vinden wij super belangrijk!
  • Een heerlijk plekje!
  • Het leren op onze school is niet alleen taal en rekenen, er is ook ruimte voor creativiteit!

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje neemt bij onze school! De Leiboom is een school waar kinderen met veel plezier naar toe gaan. Onze school is een leerplaats waar kinderen centraal staan en waarin we samen leren en leven. De school biedt geborgenheid en daarbinnen ruimte voor iedereen, want een open sfeer is belangrijk om goed te kunnen leren. Vertrouwen, openheid en respect zijn dan ook onze sleutelwoorden.

Enkele kenmerken van onze school van onze school:

open christelijke school
persoonlijke aandacht
weekopeningen en vieringen  
muziek
creatieve middagen
actief leren
uitstekende zorgstructuur
ouderportal waarop we delen wat we in de groepen doen en meemaken.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  We geven u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open sfeer
  • Wij-klimaat
  • Actief leren
  • Respect
  • Samen leren leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die de Leiboom bezoeken komen uit:
Spellerwaard
Waluwe
Binnenstad
Vergt
Randdorpen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven en Naschoolse opvang 

Er is op school de mogelijkheid voor ieder kind om tussen de middag over te blijven. We werken heirbij samen met Kinderopvangorganisatie 'Partou'. Zij regelen onze ‘Tussen schoolse Opvang’ oftewel de TSO. Partou werkt met overblijfmedewerkers. Er zijn overblijfregels vastgesteld voor de ouders en de kinderen, die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot overblijven. De kosten van het overblijven bedragen ongeveer € 3,00 per kind per keer. Er zijn regelingen met strippenkaarten.  
Partou verzorgt ook onze voor- naschoolse opvang. In meerdere ruimtes in onze school is voor en na schooltijd en in de vakanties de mogelijkheid voor kinderen om gebruik te maken opvang. Bij de gastvrouw is een formulier verkrijgbaar waarmee u uw kind kunt opgeven. Partou verstuurt vervolgens de informatie en de nota’s aan de ouders. Partou heeft een coördinator aangesteld voor de TSO. Zie voor adresgegevens de schoolkalender (www.deleiboom.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om als kind te kunnen groeien is persoonlijke aandacht, naast kennisoverdracht, van groot belang.
Als team willen wij omzien naar de kinderen. Er kan pas sprake zijn van leren als het kind zich prettig en veilig voelt. Wij proberen een veilig en vriendelijk leefklimaat te scheppen waar ruimte is voor iedereen, hoe anders we soms ook zijn. Een goede en open sfeer vinden we belangrijk.
Als leerkrachten gaan we open met elkaar om. Wij proberen een duidelijk ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen. Dit trachten wij ook over te brengen op de kinderen. In mei 2023 hebben we, voor de derde keer, het certificaat ‘Gezonde School’ toegekend gekregen op het deelgebied ‘Welbevinden’.                                   

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten proberen om zoveel mogelijk aspecten in de ontwikkeling van uw kind aan te spreken om die zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen.

Terug naar boven