Het SchatRijk

Rooswijkplein 10 1544 VZ Zaandijk

Schoolfoto van Het SchatRijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het SchatRijk zal, net als iedere andere basisschool, zich ervoor inspannen om bij verlof of ziekte te zorgen voor een gekwalificeerde vervanger. Niet alleen kan daarbij een beroep worden gedaan op de bovenschools georganiseerde invalpool. Gelukkig heeft de school tevens de beschikking over een aantal bevoegde en getalenteerde ouders, die sterk verbonden zijn met Het SchatRijk. Toch kan het gebeuren dat de vervanging niet rond komt en de school er voor kiest niet andere personeelsleden extra te belasten, maar een groep de volgende dag thuis te houden. De school biedt daarbij ouders wel de mogelijkheid om kinderen, die niet thuis of elders opgevangen kunnen worden, naar school te brengen, zodat die opgevangen worden in een andere groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gedurende drie dagen geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs aan alle groepen.

De muzieklessen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten van FluXus, Centrum voor de Kunsten in de Zaanstreek. Zij geven alle groepen de algemene muzieklessen. De groepen vijf en zes krijgen daarnaast ook les op twee verschillende muziekinstrumenten. 

Ten slotte geven twee kunstenaars lessen in onze MakerSpace (soort technieklokaal).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de onderbouw is een beredeneerd aanbod ontwikkeld voor de belangrijke gebieden taal en rekenen/wiskunde. Daarnaast zijn spel, beweging en de socialisatie (deel uitmaken van een groter verband) belangrijk. Binnen de thema's krijgen de afzonderlijke aandachtsgebieden de nodige aandacht.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urenverdeling geeft een beeld van de verschillende vakgebieden en de tijd die daaraan gemiddeld wordt besteed. Die verdeling is kunstmatig. Veel vakken worden namelijk in samenhang en thematisch gegeven. Binnen onze thema's en onze aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind (bildung), leggen wij samen met de kinderen verbanden en verkennen de ons omringende wereld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het SchatRijk trekt gezinnen aan uit de hele Zaanstreek - en soms zelfs daarbuiten. Dat heeft te maken met de evangelische identiteit van de school. De ouders komen uit alle lagen van de samenleving en wat hen bindt is vooral hun christelijke levensovertuiging. Dit leven wij daarom 'uit' op school. Het is zichtbaar in alles wat we doen, zoals de dagopeningen in de groep, de geregelde weekopeningen, de feesten, de manier waarop we met elkaar en omgaan en het personeel dat bij ons werkt. 

Wij proberen onderwijs te verzorgen, dat passend is voor alle kinderen. Hierdoor helpen wij kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, zoals rekenen of spelling, maar bieden wij ook uitdaging aan die kinderen, die verdieping nodig hebben. Er is bijvoorbeeld een extra remedial teacher die kinderen met leerproblemen helpt en we hebben 'plusgroepen', waar kinderen onder leiding van ouders extra verdieping krijgen.

Natuurlijk geven wij veel aandacht aan de basisvakken, zoals rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast geloven wij dat een kind veel meer nodig heeft dan alleen die kernvakken. Op Het SchatRijk werken wij daarom aan de 'brede ontwikkeling' van de kinderen. Daarom geven wij ook de nodige aandacht aan wereldverkenning, verzorgen wij voedingslessen, staat ons cultuuronderwijs op een hoog peil, zijn er muzieklessen (ook met instrumenten) en hebben wij een prachtige natuurspeelplaats met moestuintjes.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven