De Werf

Koperslagerstraat 2 1544 CA Zaandijk

 • Schoolfoto van De Werf
 • Schoolfoto van De Werf
 • Schoolfoto van De Werf
 • Schoolfoto van De Werf
 • Schoolfoto van De Werf

Het team

Toelichting van de school

Ons team staat gezamenlijk garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs en is als volgt samengesteld:

 • Groepsleerkrachten: vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.
 • Onderwijsassistenten: zij bieden extra handen in de klas en begeleiden individuele of groepjes leerlingen. Zij worden aangestuurd door de leerkrachten. Soms nemen ze een moment de groep over van de leerkracht.
 • Intern begeleider: is verantwoordelijk voor de interne ondersteuningsstructuur.
 • Vakdocenten en specialisten (zie hieronder).
 • Administratief medewerker.
 • Conciërge.
 • Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school en geeft invulling aan en uitvoering van het beleid over onderwijskundige zaken, financiën, organisatie, beheer van het gebouw, administratie en de externe contacten.

Specialisten
Binnen het team hebben we collega’s die zich op bepaalde gebieden hebben gespecialiseerd:

 • Gedragsspecialist: de gedragsspecialist is een leerkracht die zich geschoold heeft in het omgaan met leerlingen die extra onderwijs- ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal-emotioneel gebied. De gedragsspecialist kan worden ingezet bij het voorkomen, tegengaan van en het omgaan met gedragsproblemen binnen en buiten de groep.
 • Taalspecialist: de taalspecialist speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid in de school.
 • Dyslexiespecialist: de dyslexiespecialist signaleert en onderneemt actie om kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben, de juiste route te laten bewandelen. De intern begeleider is ook de dyslexiespecialist.
 • Vakdocent bewegingsonderwijs: deze vakdocent verzorgt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Zij is deskundig in het observeren en stimuleren van de motorische ontwikkeling van de leerlingen.
 • Vakdocent muziek en cultuurcoördinator: deze specialist is de spin in het web van cultuureducatie op en om de school. Hij geeft tweewekelijks muziekles in alle groepen. Daarnaast coördineert hij het aanbod voor kunst en cultuur, zodat dit voor iedere leerling een vaste plek krijgt binnen ons onderwijs.
 • ICT-coördinator: een externe partij beheert ons netwerk en zorgt ervoor dat de computers, digiborden en Chromebooks functioneren en up-to-date blijven. De ICT-coördinator verzorgt de communicatie met de externe partij en zorgt er binnen de school voor dat de juiste programma’s gekoppeld zijn aan de juiste jaargroep. Tevens kan de coördinator de collega’s ondersteunen bij of scholen in het gebruik van ICT in de klas.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de eigen groepsleerkracht proberen we vervanging te regelen. We zetten dan onze eigen leerkrachten in of onze vaste invallers. Als er geen vervanging is, blijft de groep thuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij geven het onderwijs vorm vanuit de visie van de school. Wij zien onze school als een organisatie met een opleidende taak in de ruimste zin van het woord. Naast het leren van taal, rekenen en schrijven vinden we het bevorderen van creativiteit, motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals (zelf)vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking heel belangrijk.  

De kinderen krijgen betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, regelmatig in thema- en projectvorm. Zo worden de kinderen aangemoedigd om de ‘echte’ wereld te verkennen. Drie keer per jaar werken wij met de hele school aan een groot project. In het najaar is dit de Kinderboekenweek, in de winter het project Cultureel Erfgoed en in het voorjaar een jaarlijks wisselend thema.

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van bestaande en bewezen lesmethoden. Deze zijn de bron voor het leer– en ontwikkelingsproces. Wij streven naar een doorgaande ontwikkeling van het kind van vier tot dertien jaar. De samenwerking en afstemming met Freekids, de kinderopvangorganisatie die gehuisvest is in ons gebouw, zal de komende jaren geïntensiveerd worden. Doel hiervan is het ontwikkelen van een doorgaande lijn van nul tot dertien jaar.  

Bij het zelfstandig werken en leren maken we gebruik van het GIP-model: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Dit model stelt ons in staat om optimaal te kunnen differentiëren. Het zelfstandig (leren) werken neemt een belangrijke plaats in op onze school. We leren kinderen omgaan met uitgestelde  aandacht. We leren ze taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. Zo kunnen wij de kinderen, individueel of in groepjes, onderwijs op maat bieden. De kinderen van de groepen 1-2 geven op het digitale keuzebord aan wat ze tijdens het speel-werkuur gaan doen. Ze kiezen o.a. uit de bouw- en constructiehoek, de letter- en schrijfhoek, de lees- en luisterhoek en een creatieve activiteit. Vaak worden de speelhoeken en activiteiten aangepast aan een thema.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren
In de eerste twee leerjaren worden tijdens spel ‘leerpunten’ van de leerlingen zichtbaar voor leraren, leren kinderen heel veel van elkaar en ontlenen ze hier heel veel plezier aan. Jonge kinderen verkennen hun wereld door spel. Ze ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al hebben of net hebben gehoord tijdens een instructie. Ze ontwikkelen zich terwijl ze spelen. 

Beredeneerd aanbod
We bieden het onderwijs waar mogelijk in samenhang geïntegreerd en thematisch aan. In groep 1-2 komen gedurende het schooljaar vijf thema's aan bod met beredeneerd aanbod (een thema voor de groepsvorming en/of na de groepsvorming tot de sint, tussen kerst- en voorjaarsvakantie, tussen voorjaars- en meivakantie en tussen mei- en zomervakantie). We zorgen voor een pakkende start van het thema met bijvoorbeeld een verhaal, een toneelstuk of een brief voor de kinderen. Het thema krijgt verder inhoud met inbreng van de kinderen onder andere door het samen schrijven van een script. Kinderen worden op hun eigen ontwikkelniveau gestimuleerd bijvoorbeeld met diverse activiteiten, doekaarten, rollenkaarten, onderzoekskaarten, verkleedkleren en themahoeken.
Voor groepen 1-2 is fulltime een onderwijsassistent aanwezig waardoor er ruimte is het beredeneerd aanbod goed vorm te geven. De uitvoering wordt gedaan door de onderwijsassistent of door de leerkracht.

Betrokkenheid van leerlingen
Om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen is er alle gelegenheid om op verhaal te komen in een voor het kind betekenisvolle context waar iets te beleven valt. Door onder andere inzet van themahoeken en uitdagende spelletjes en materialen. 

Instructies
Motoriek wordt dagelijks geïntegreerd geoefend tijdens het zingen van een liedje of het opzeggen van een versje, hiervoor wordt geen apart instructiemoment ingeroosterd.
Voor taal worden de volgende aspecten op een speelse manier aangeboden aan de leerlingen:

 • uitbreiden van de woordenschat
 • spelen met klanken en symbolen
 • ontdekken van het alfabetisch principe in een speelse context
 • deelnemen aan woord- en klankspelletjes
 • ontdekken dat letters met klanken corresponderen
 • herkennen en gebruiken van rijmwoorden

Voor rekenen worden de volgende aspecten op een speelse manier aangeboden aan de leerlingen:

 • omgaan met getalbegrip
 • handelen bij bewerkingen
 • ervaren van meten en meetkunde
 • toepassen van rekentaal

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerpleinen
Een leerplein is een ruimte in school waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Op De Werf hebben wij vier leerpleinen. Een plein voor de groepen 1-2, een plein voor de groepen 3 & 4, een plein voor de groepen 5 & 6 en een plein voor de groepen 7 & 8. Bij het werken op het leerplein wordt de onderwijsassistent vaak ingezet. De onderwijsassistent kan op het leerplein met kleine groepjes kinderen werken, terwijl de leerkracht in de klas werkt met de andere kinderen. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht kinderen begeleidt op het leerplein en de onderwijsassistent de groep overneemt. Een leerplein biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen om de leerstof na de instructie in alle rust zelfstandig te verwerken, eventueel met hulp van de onderwijsassistent. Het feit dat leerlingen zelf mee kunnen denken over de omstandigheden waaronder zij het beste kunnen leren, sluit aan bij de behoefte aan autonomie van leerlingen. Dit vergroot de motivatie van leerlingen voor het leerproces.  

Bewegingsonderwijs
De Werf heeft geen eigen gymzaal. Het vervoer van en naar de gymzaal kost veel tijd. Gelukkig stelt gemeente Zaanstad busvervoer beschikbaar waardoor het vervoer veilig is. De groepen 3 t/m 8 gaan één keer per week voor de gymles naar Topsportcentrum De Koog te Koog aan de Zaan. Zij krijgen daar een uur bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht. Tijdens de lessen worden vanuit spelsituaties spelregels van bestaande sporten aangeboden. Ook is er voldoende aandacht voor circuitvormen en toestelvaardigheden. Omdat sociale omgang een belangrijke plaats inneemt in ons onderwijs, gebruiken we veel spelvormen waarin dit element aanwezig is. Voor alle groepen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht.   De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen twee keer in de week gym van de eigen groepsleerkracht in het speellokaal op school. Ook andere groepen kunnen gebruik maken van het speellokaal. Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten die vragen meer bewegingsruimte, zoals drama en dans.  

Sportactiviteiten
Naast het reguliere bewegingsonderwijs worden tijdens de gymlessen clinics georganiseerd in samenwerking met plaatselijke sportverenigingen. Z.V.V. Zaandijk verzorgt een aantal voetbaltrainingen ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi en bij KZTV krijgen de leerlingen tennisles. Eén keer per jaar gaan we met de leerlingen uit groep 4 t/m 8 schaatsen op de kunstijsbaan. Groep 8 neemt jaarlijks in september deel aan de Open Dag van de Johan Cruijff Foundation. Tevens wordt er één keer per jaar een sportdag georganiseerd voor alle leerlingen en doen we mee aan de Koningsspelen.   Cultuuronderwijs Voor artistieke en dramatische vorming is op De Werf veel aandacht, die verder gaat dan tekenen en knutselen alleen. Zo zijn er projecten waarin de kinderen van alles leren over een bepaalde schilder, stijl of techniek. Zij leren ook over de kunsthistorische aspecten van het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een excursie naar een museum, en zij krijgen les over het cultureel erfgoed van De Zaanstreek.  

Theater
Elke groep bezoekt minstens eenmaal per jaar een theatervoorstelling, georganiseerd via het Fluxus Cultuurmenu. Dit kan op school zijn in de Verkadezaal van de muziekschool, in het Zaantheater of zelfs in de Stopera in Amsterdam. Er wordt gewerkt met een driejarenplan, zodat het aanbod voor alle kinderen gevarieerd is.

 • Dans en beeldend
 • Muziek en film
 • Theater en erfgoed  

Zaans Erfgoedmenu
De Werf heeft een programma ontwikkeld dat kinderen in aanraking brengt met sporen uit het Zaans verleden. Denk daarbij aan molens, archeologische vondsten, landschappen, gebouwen, musea, archiefdocumenten, woorden van vroeger en verhalen. Leskisten vol materiaal, onderzoeksopdrachten en boeken worden gebruikt bij het erfgoedprogramma. Vaak hoort er een excursie bij die passend is bij het thema. Door alle kinderen kennis te laten maken met ons erfgoed zal het historisch besef toenemen.   Op De Werf zijn de volgende projecten ontwikkeld:

 • Groep 3:  Project Verkade, met o.a. bezoek aan het Zaans Museum.
 • Groep 4:  Project Verf en Kleur, met o.a. bezoek aan de verfmolen op de Zaanse Schans.
 • Groep 5: Project Papier, met o.a. bezoek aan papiermolen de Schoolmeester in Westzaan.
 • Groep 6:  Project Hout en Wonen in de Zaanstreek, met o.a. bezoek aan de houtmolen op de Zaanse Schans en een bezoek aan het Honig Breethuis in Zaandijk.
 • Groep 7:  Project Nederlandse schilders, met o.a. bezoek aan het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum Amsterdam.
 • Groep 8: Project Scheepvaart, met o.a. bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  

Ateliers
Een atelier is een workshop waar de kinderen zich naar eigen voorkeur voor kunnen inschrijven. Het wordt groepsoverstijgend aangeboden. Een atelier bestaat uit drie lessen van een uur. Dit kan bestaan uit creatieve vakken zoals beeldende vorming, drama of dans maar ook bijvoorbeeld koken of schaken. In het aanbod maken we gebruik van de expertise van ouders. Zij kunnen zich opgeven om een groep kinderen te begeleiden. Verder proberen we een verbinding te maken met de omgeving door bijvoorbeeld het Zaandijks Fanfare Corps of de schaakclub te betrekken bij deze activiteiten.  

Muziekonderwijs
Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zingen en musiceren stimuleert het brein en draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden als luisteren en lezen. Daarbij stimuleert het de emotionele intelligentie.  
Eén keer in de twee weken krijgen alle groepen muziekonderwijs van onze vakleerkracht. Deze lessen bestaan uit samen zingen, muziek luisteren maar ook zelf muziek maken door middel van het zelf bespelen van een instrument. De kinderen leren door middel van muziek expressie te geven aan verschillende gevoelens en ervaringen en krijgen ook de gelegenheid om hier daadwerkelijk mee naar buiten te treden. Hierbij moet u denken aan optredens voor elkaar, voor de school maar ook voor de ouders. Voorbeelden hiervan zijn het boekenbal, de Ouderbedankdag, kerstoptredens en de eindmusical in groep 8. De groepsleerkracht zet datgene voort dat de vakleerkracht in gang heeft gezet.  
Om kennis en waardering voor het culturele aspect van muziek te versterken zijn er speciale samenwerkingen tot stand gebracht met bijvoorbeeld het concertgebouw, de opera en de plaatselijke fanfare.  

Digitale vaardigheden
Het gebruik van digitale middelen is in het dagelijks leven niet meer weg te denken. Binnen ons onderwijs wordt ICT als middel ingezet om ons leerrendement te verhogen en de mediawijsheid te vergroten. De Werf beschikt over Chromebooks in groep 3 t/m 8 en iPads bij de kleuters. De groepen 1 t/m 8 hebben allemaal een touchscreen in de klas. De leerlingen maken gebruik van programma’s die zijn gekoppeld aan de methodes waar we op school mee werken, vooral bij de vakgebieden (begrijpend)lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie. Ook wordt de computer gebruikt bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en topo-presentaties. In de bovenbouw is speciale aandacht voor de bronvermelding. Jaarlijks wordt er in november meegedaan met de landelijke Week van de Mediawijsheid.  

Wetenschap en Techniek
De leerlijn Wetenschap en Techniek wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het basisonderwijs. De Werf beschikt over een eigen handvaardigheid-technieklokaal. De lessen techniek worden verwerkt in een Atelier, zodat alle leerlingen hiermee in aanraking komen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met kinderopvangorganisatie Freekids die gehuisvest is in het gebouw van de school. Het voordeel daarvan is dat het aanbod van onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar bij IKC De Werf onder één dak zit. Onderwijs en opvang gaan bij ons hand in hand. Freekids sluit aan bij de kernwaarden van De Werf en waar dat kan, stemmen we onze activiteiten op elkaar af. De leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van Freekids werken nauw met elkaar samen, waardoor de ontwikkeling van uw kind(eren) optimaal gestimuleerd wordt.  

Peuterspelen
Bij Freekids Peuterspelen staat samen spelen en ontwikkelingsstimulering centraal. Op een speelse manier leren peuters sociale vaardigheden en worden er allerlei activiteiten aangeboden ten behoeve van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Dé perfecte voorbereiding op het basisonderwijs. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zorgt Freekids voor een gedegen overdracht naar de betreffende leerkracht. Deze samenwerking tussen onderwijs en opvang is onderdeel van IKC-vorming. Het peuterspelen is 4 uur per dagdeel. Kinderen met een VVE-indicatie komen 16 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen.  

Naast peuterspelen biedt Freekids binnen het schoolgebouw van IKC De Werf ook dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Persoonlijke aandacht voor ieder kind staat centraal waarbij ingespeeld wordt op de ontwikkelingsfase en het leeftijdsniveau van het kind.  De ontwikkeling van ieder kind wordt nauwlettend gevolgd.

Terug naar boven